Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Forhold til anden planlægning
Kommunen i hovedtræk Forudsætninger for udviklingen Sammenhæng til udviklingsstrategien Mål for udviklingen Forhold til anden planlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Hovedstruktur Kommunen i hovedtræk Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning

Kommuneplan 2013-25 bidrager til, at regeringens målsætning og de regionale målsætninger om udvikling indfries. Samtidig bidrager planen til, at ny lovgivning inden for planområdet udnyttes.

De statslige interesser i kommuneplanlægningen

Miljøministeriet udarbejder hvert fjerde år en oversigt over de eksisterende mål og krav som kommuneplanen skal være i overensstemmelse med. Den indeholder endvidere en oversigt over vedtagne statslige handlingsplaner, sektorplaner m.v. som kommuneplanen skal være i overensstemmelse med. Det gælder række statslige initiativer:

  • Grøn Vækst, herunder biogasanlæg og store husdyrbrug

  • Aftale om en grøn transportpolitik

  • Energiforsyning og klima

  • Plads til flere vindmøller

  • Vand- og Natura 2000-planer

  • Danmark i balance i en global verden

  • Dialogforum om turismeplanlægning

  • Landsplanredegørelse 2010 

Af "oversigt over statslige interesser" fremgår det, at staten lægger vægt på, at udvikling i kommunerne skal planlægges med fokus på bæredygtighed, og at dette skal koordineres på tværs af kommunernes grænser. Kommunerne skal arbejde for at imødekomme klimaændringerne, og Danmarks afhængighed af fossile brændsler skal begrænses. Det vil kræve planlægning for biogasanlæg, vindmøller m.m. Desuden skal kommunerne være bedre til at arbejde med og afveje beskyttelse og benyttelse af det åbne land, og kommuneplanerne skal følge op på Vand- og Natura 2000-planerne.

Kommuneplanlægningen skal opfylde de statslige mål, krav og interesser for bæredygtig byudvikling og byvækst. Dette indebærer, at byudvikling tænkes sammen med detailhandel, trafik samt erhvervs- og boliglokalisering. Samtidig skal byernes rolle i det kommunale bymønster defineres. Planlægningen skal bidrage til at mindske energiforbruget og miljøbelastningen. Derfor er det vigtigt, at boliger, arbejdspladser, institutioner og andre rejsemål placeres sådan, at behovet for transport reduceres. Ligeledes skal der arbejdes for mere tæthed i byerne, og byvækst skal ske indefra og udad således, at spredt bebyggelse i det åbne land undgås. Der lægges vægt på, at arealudlæg til byvækst skal svare til størrelsen af den forventede byudvikling i kommunen i den kommende planperiode på 12 år.

Der fremhæves mål for virksomheder med særlig beliggenhedskrav samt for støjbelastede arealer, forsyning, trafikanlæg og andre tekniske anlæg. Mål og krav for samspillet mellem kommuneplaner og sektorplaner for energi, herunder vedvarende energi, infrastruktur samt affaldsbehandling er fastlagt.

De statslige interesser er indarbejdet i kommuneplanen. Holbæk Kommune skal fortsat arbejde for mere bæredygtighed og bidrage til Danmarks indsats angående Grøn Vækst og bedre klima.

Landsplanredegørelsen 2010

Med Landsplanredegørelse 2010 sætter Miljøministeriet fokus på de samfundsmæssige udviklingstendenser og angiver hvilke forventninger, der er til kommunernes planlægning. Af landsplanredegørelsen fremgår det, at udviklingen af kommunens byer skal ske indefra med fokus på tæthed. Det kan eksempelvis ske ved at omdanne forladte industriområder. Byernes udvikling skal tænkes sammen med trafikstrukturen, og trafikplanlægningen skal reducere trafikstøj og forurening. En samlet trafikplanlægning skal sikre sammenhæng mellem bus- og togtrafikken. Endvidere skal der være en tydelig overgang mellem land og by.

Kommunerne skal gennemføre en helhedsorienteret planlægning af det åbne land, der giver plads til både beskyttelse og benyttelse. Gennem planlægning skal kommunens værdifulde natur- og landskabsområder bevares, og der skal sikres sammenhængende natur- og vandmiljøer. Eksempelvis ved at forbinde større naturområder med økologiske korridorer. Samtidig skal kommunerne sikre jordbrugets interesser og udpege områder hvor landbrugets interesser vægter højest. Der skal ligeledes findes plads til fælles biogasanlæg og større husdyrbrug. 

I landdistrikterne skal udviklingen tilrettelægges, så de natur- og kulturgivende aktiviteter bevares og udbygges. Ved udbygning eller ændring af kommunens serviceforsyning skal der inddrages spørgsmål om landsbyernes situation og udviklingsmuligheder.

Det forventes, at den kommunale planlægning skal bidrage til at mindske energiforbruget blandt andet ved at reducere transportbehov og ved at tilskynde borgerne at bruge den offentlige transport.

Specifikt i forhold til hovedstaden og Sjælland forventer regeringen mere miljøvenlig trafik med mere jernbanetransport, flere cyklende, flere fodgængere og bedre parkeringsfaciliteter ved stationerne. Der skal byudvikles tæt ved stationerne med fokus på stationsnær byomdannelse.

Kommuneplan 2013-25 er i god tråd med Landsplanredegørelsens hensigter.

Statens Vandplaner

Statens Vandplaner blev ophævet af Natur- og Miljøklagenævnet i slutningen af 2012. Naturstyrelsen er efterfølgende kommet med en udmelding om, at Vandplanerne skal inddrages i kommuneplanlægningen trods ophævelen. På baggrund af udmeldingen er der udarbejdet en redegørelse for byvækst i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) jf. retningslinje 40 og 41 i Vandplanerne. Redegørelsen var i offentlig høring sammen med Kommuneplanforslag 2013-25. 

Natura 2000-planer & Natura 2000-skovplaner, samt handlingsplaner

Kommunerne skal ved deres planlægning samt administration af landzonebestemmelserne, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven, råstofloven og anden relevant lovgivning tage højde for de statslige naturplaner og deres indsatsprogrammer. De planer der vedrører Holbæk Kommune er indarbejdet, hvor det er relevant, i kommuneplanens hovedstruktur og temaer .

Den Regionale Udviklingsstrategi 2012-2015

Den Regionale Udviklingsstrategi for Region Sjælland 2012-15 fastsætter også en række overordnede målsætninger for regionens udvikling, særligt i forbindelse med infrastruktur, kultur, uddannelse og beskæftigelse og samspillet med andre danske og udenlandske naboregioner. Strategien bygger på udvalgte temaer, nemlig nytænkning, kompetenceløft i alle områder og på alle niveauer, og at indsatserne og udviklingen skal bygge på regionens styrker og rolle som bindeled. Strategien fremhæver ti målsætninger, blandt andet en øget velstand i regionen og en balanceret udvikling, hvor byer og landdistrikter i Region Sjælland fortsat skal byde på gode muligheder for at bo, arbejde og drive virksomhed. Region Sjælland skal være den grønne region i Europa i 2020 med fokus på mindre CO2-udslip som led i den europæiske klimapagt. Regionens natur, kultur og købstæder samt nærhed til hovedstaden skal bruges aktivt til at skabe en attraktiv region for borgerne og virksomhederne. Der er fokus på tilgængelighed, og at Regionen skal benytte sig af dens placering som bindeled mellem øst- og vest-Danmark. Den offentlige sektor skal udnyttes som drivkraft til udvikling af nye ideer og iværksætteri.

Kommuneplan 2013-25 er i god tråd med regionens udviklingsstrategi. Blandt andet ved at fokusere på bæredygtighed, potentialer i by- og landdistrikter, bevaring, styrket natur og landskab samt på fremme af erhverv og uddannelse. I Kommuneplan 2013-25 samt i andre parallelle planlægningsaktiviteter (campusprojektet, kulturkasernen, vækstfabrikken osv.) understøtter Holbæk Kommune målsætningen om bedre erhvervs- og uddannelsesmuligheder i hele regionen. Samtidig er kommuneplanens vægtning af kvaliteter i byerne – som byer med gode muligheder for at bo, arbejde, drive virksomhed og iværksætte i – i overensstemmelse med den regionale strategis mål om en balanceret udvikling i regionen. Kommuneplan 2013-25 bidrager også til en god tilgængelighed i alle dele af regionen og til målet om nytænkning gennem nye modeller for samarbejde.

Sjællandsprojektet

Sjællandsprojektet ”Strukturbillede 2030 - Byudvikling og Infrastruktur i Region Sjælland” er et samarbejde mellem Region Sjælland, kommunerne i Region Sjælland, Movia, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og By- og Landskabsstyrelsen. ”Strukturbillede 2030 - Byudvikling og Infrastruktur i Region Sjælland” tegner en gunstig udvikling for regionen og skaber grundlag for at udvikle den kollektive trafikbetjening og for at skabe tiltrækkende byer og flere arbejdspladser i regionen. Samtidig vil det bidrage til at stille regionens byer mere gunstigt i forhold til klimaændringer. Målet er, at principperne fra projektet skal kunne genfindes i kommunernes planstrategier og kommuneplaner. Blandt andet lægger projektet vægt på, at boliger og arbejdspladser placeres i stationsbyerne og tæt ved stationerne. Dette indfrier kommuneplanen.

Samspillet med andre kommuner

Gennem det kommunale nord-vest-netværk samarbejder Holbæk Kommune med nabokommunerne om en række områder. I forbindelse med udviklingen af kommuneplanforslaget er der blevet holdt koordinerende møder med kommunerne Odsherred, Lejre, Kalundborg og Ringsted om relevante tværgående emner som blandt andet biogas, vindmøller og landskabsplanen.

Planen for Naturparken Åmosen er ligeledes resultatet af et samarbejde mellem Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune og Sorø Kommune.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk