Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Mål for udviklingen
Kommunen i hovedtræk Forudsætninger for udviklingen Sammenhæng til udviklingsstrategien Mål for udviklingen Forhold til anden planlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Hovedstruktur Kommunen i hovedtræk Mål for udviklingen

Mål for udvikling

Kommuneplan 2013-25 fastsætter en række mål for kommunens udvikling inden for kommuneplanens otte plantemaer. Målene tager afsæt i de fem værdier, som trækker tråde tilbage udviklingsstrategien og kobler udviklingens mål og indsatser på tværs af pejlemærkerne.

Målene danner baggrund for kommuneplanens retningslinjer og rammer, og for planlægningen og administratonen af kommunens byer og det åbne land.

Nedenfor er et resume af målene indenfor de otte temaer. Målene er uddybet under de enkelte temaer.


Tema 1 - Bymønster & Byudvikling

Vi skal dyrke forskelligheden og fokusere indsatsen på at udvikle en stærk hovedby, der kan løfte udviklingen i hele kommunen.

Kommuneplan 2013-25 skal lægge grundlaget for en samlet stærk kommune med by og land. Holbæk skal være hele kommunens hovedby og center for handel, kultur, uddannelse og erhverv. Jyderup og Tølløse skal udvikles til stærke mellemstore byer og center for henholdsvis den vestlige og østlige del af kommunen. Samtidig skal det være attraktivt at bo og leve i hele kommunen. 

Planlægningen og byudvikling skal bidrage til at udvikle levende og dynamiske byer med en god rollefordeling og et sundt samspil, så ressourcerne udnyttet hensigtsmæssigt. Der skal fortsat være udbygningsmuligheder for boliger i alle lokalområder. Fordelingen af erhverv, detail og servicetilbud skal afspejle det overordnede bymønster. 

Der gøres op med tankegangen om at kommunens lokalområder skal være bæredygtige hver  især. I stedet skal lokalområderne og de enkelte delområdebyer ses som en del af en samlet bæredygtig kommune med by og land, hvor byerne hver især har deres særlige kvaliteter og tilbud, som supplerer hinanden, men ikke alle har alt.

Fortætning af eksisterende bysamfund skal medvirke til at skabe mere levende, dynamiske og bæredygtige byer. Der skal være tæt sammenhæng mellem trafikplanlægning og byudvikling, og stationsnær byomdannelse skal fremmes. Det åbne land skal så vidt muligt friholdes og der skal være en tydelig adskillelse mellem land og by.

På det regionale plan skal planlægningen understøtte Holbæk Kommune som en stærk kommune i Nordvestsjælland og Øresundsregionen. Forbindelserne til hovedstandområdet skal styrkes og de nationale og regionale samarbejder skal fremmes. Holbæk Kommune skal være en aktiv medspiller i udviklingen af et bæredygtigt Danmark i vækst.

Her kan du læse mere om byrådets mål for temaet "Bymønster & Byudvikling".

> Tema 1 - Bymønster & Byudvikling


Tema 2 - Erhverv & Detailhandel

Planlægningen skal sikre gode rammer for erhvervslivet, et attraktivt uddannelsesmiljø og en moderniseret detailhandelsstruktur.

Kommunens erhvervsstruktur skal afspejle og understøtte det overordnede bymønster. Rammerne for erhvervslivet skal forbedres, så de nuværende virksomheder kan sikres og udvikles. Samtidig skal kommunen tiltrække nye virksomheder herunder vidensbaserede og kreative erhverv.

Der skal sikre et bredt og varieret udbud af erhvervsarealer i Holbæk by, samt fleksible og lokalt tilpassede erhvervsområder i Tølløse og Jyderup. Samtidig skal det være muligt at etablere iværksættervirksomheder og småerhverv i landdistrikterne. Byomdannelse skal benyttes til at fremme nye synergier og samarbejder mellem kultur, kreative erhverv og uddannelsesmiljøer i forbindelse med omdannelsesprojekter.

Planlægningen skal bygge videre på kommunens tradition for dialog med erhvervs- og uddannelsesaktører, og nye modeller for samarbejde og innovation skal udvikles. Planlægningen skal bidrage til byrådets mål om at sikre virksomhederne kvalificerede medarbejdere. Det skal blandt andet ske ved at skabe attraktive boligområder, levende bymiljøer og fremme bedre uddannelsesmuligheder.

Detailhandelsstrukturen skal afspejle det overordnede bymønster. Holbæk skal fortsat være kommunens center for handel og et spændende sted at besøge for både indbyggere og turister. Jyderup og Tølløse udpeges som større centerbyer som kan betjene et større opland. Samtidig er det byrådets mål at sikre en lokal og let tilgængelig dagligvareforsyning i alle lokalområder og bydele samt at sikre det bredest mulige udbud af udvalgsvarer tilpasset de lokale forudsætninger.

Det er byrådets mål, at der skal ske en modernisering af detailhandlen i Holbæk by og uudnyttet handelspotentiale skal udnyttes. Byrådet vil således medvirke til, at Holbæk sikres en fortsat udvikling som Nordvestsjællands handelscenter med bymidten, bilbyen, Megacenter I og II i indbyrdes arbejdsdeling og samklang.

Her kan du læse mere om byrådets mål for temaet "Erhverv & Detailhandel".

> Tema 2 - Erhverv & Detailhandel


Tema 3 - Trafik

Et velfungerende vej- og jernbanenet samt kollektiv trafik er en af de vigtigste forudsætninger for, at kommunen kan udvikle sig i den retning, vi gerne vil.

Trafikplanlægning og projekter skal understøtte en bedre sammenhæng mellem kommunens dele, mellem de forskellige byområder og mellem kommunens regionale forbindelser. Trafikforbindelser til hovedstadsområdet skal styrkes med henblik på at fremme sammenhængskraften mellem hovedstadsregionen og Holbæk Kommune.

Planlægningen skal sikre en koordineret investering og udbygning i den trafikale infrastruktur og fastlægge de nødvendige arealreservationer. Samtidig skal trafikplanlægningen sikre en effektiv og miljøvenlig trafikal infrastruktur internt i kommunen. Dels ved at gøre det nemmere og mere attraktivt at benytte kollektiv transport, dels ved at bidrage til større fremkommelighed på vejene og bedre tilgængelighed for bløde trafikanter. 

Der skal ske en koordineret indsats mellem byudvikling og trafikplanlægning med henblik på at understøtte og udnytte kommunale og statslige trafikinvesteringer. Der arbejdes videre med en fredeliggørelse af bymidten i Holbæk i overensstemmelse med byrumsplanen og helhedsplanen for Holbæk by.

Her kan du læse mere om byrådets mål for temaet "Trafik".

> Tema 3 - Trafik


Tema 4 - Natur & Landskab

Anvendelsen af det åbne land skal ske i et samspil, hvor såvel landbruget som de rekreative interesser tilgodeses og hvor udviklingen sker i balance mellem benyttelse og beskyttelse.

Kommunens værdifulde naturområder skal bevares, og det skal fortsat være muligt at opleve landskabet og naturen. Der skal sikres store sammenhængende naturområder til gavn for biodiversiteten og oplevelsen af landskabet, og de forskellige beskyttelsesinteresser skal sammentænkes.

Udnyttelse og forvaltning af det åbne land skal bygge på en samlet landskabelig vurdering, som tager afsæt i de landskabelige styrker og potentialer. Planlægningen skal bidrage til, at naturen og den biologiske mangfoldighed bevares, forbedres og genskabes, og at sammenhængen mellem de enkelte natur- og landskabsområder sikres. I forbindelse med byudvikling og indpasning af tekniske anlæg og infrastrukturanlæg, skal der tages de nødvendige hensyn til, at de udpegede områder af landskabelig eller naturmæssig værdi ikke forringes, indskrænkes eller opsplittes.

De udpegede potentielle vådområder indgår som en del af det samlede naturnetværk, og skal bidrage til at styrke naturindholdet, skabe sammenhæng mellem naturområderne og forhindre oversvømmelser i tilfælde af store nedbørsmængder. Der må som udgangspunkt ikke gennemføres byggeri og anlægsarbejder inden for de udpegede områder. Ligeledes skal landets kyster friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af en placering tæt på kysten.

Her kan du læse mere om byrådets mål for temaet "Natur & Landskab".

> Tema 4 - Natur & Landskab


Tema 5 – Landsbyer & Kulturmiljøer

Værdifulde kulturmiljøer og landsbyer i det åbne land skal bevares og videreudvikles.

Værdifulde kulturskabte ressourcer i det åbne land skal bevares og videreudvikles. Kulturværdierne i landskabet og landsbyerne bør indgå som en ressource i den fremtidige udvikling i det åbne land og i byerne. Planlægningen skal understøtte en bæredygtig udvikling af det åbne land, der integrerer kulturværdierne, så de bidrager til oplevelsen af landskaber, kulturmiljøer og landsbyer. Kulturværdierne føres videre gennem nye anvendelser frem for at forfalde og forsvinde.

Kommunens landsbyer skal bevares, og der skal fortsat være en klar grænse mellem by og land. Der kan i et begrænset omfang og efter nærmere vurdering opføres nye boliger inden for afgrænsede landsbyer.

Fredede bygninger, kirker og fortidsmider skal bevares.

Her kan du læse mere om byrådets mål for "Landsbyer & kulturmiljøer".

> Tema 5 - Landsbyer & Kulturmiljøer


Tema 6  - Skov & Landbrug

Livet på landet skal styrkes, og der skal være plads til, at landbruget kan udvikle sig som en aktiv del af det åbne land. 

Kommuneplanen udpeger særligt værdifulde landbrugsområder, hvor landbruget prioriteres højere end andre interesser. Disse områder skal i videst mulig omfang friholdes for aktiviteter, som ikke understøtter jordbrugserhvervet.

Kommuneplanen udpeger et område til større husdyrbrug. Målet med udpegningen er at sikre investeringssikkerhed for landbruget samtidig med, at hensynet til omgivelserne og miljøet varetages. Der kan fortsat ske udvidelser og etablering af husdyrbrug på eksisterende landbrugsejendomme efter gældende regler.

En dynamisk skovrejsningsplan skal bidrage til, at kommunens samlede skovareal øges, da mere skov vil bidrage til en forbedret grundvandskvalitet, forbedre de rekreative værdier, og sikre en bedre sammenhæng mellem naturområder. Planerne for skovrejsning skal tilpasses lokale forhold.

Her kan du læse mere om byrådets mål for temaet "Skov & Landbrug".

> Tema 6 - Skov & Landbrug


Tema 7 - Sundhed & Friluftsliv

Muligheden for at leve et sundt og aktivt liv skal indgå som et væsentligt element i byudviklingen og planlægningen i Holbæk Kommune.

Byrådet ønsker at fremme borgernes mulighed for at leve et sundere liv. Byerne og det åbne land skal give adgang til udfoldelse og kulturelle oplevelser til glæde for både befolkningen og turismen, samtidig med at befolkningens trivsel og sundhed fremmes. Byrummene skal invitere til leg og ophold, og fælles friarealer skal indbyde til bevægelse og give rum til fysisk udfoldelse og socialt samvær. Midlertidig anvendelse skal bruges aktivt i byudvikling og byomdannelse.

Nye synergier mellem friluftsliv, kultur og sundhed skal fremmes, og kommunens natur- og kulturlandskaber skal bringes tættere på både turismen og befolkningen. Et varieret tilbud af oplevelser skal give mulighed for, at turismeerhvervet i Holbæk Kommune kan udvikles. Dette kan give et øget indtjeningsgrundlag og flere arbejdspladser.

Udvikling og placering af kultur- og idrætsanlæg skal understøtte det overordnede bymønster, og finde sted hvor aktiviteterne understøtter udviklingen af by- og landområderne. Holbæk by skal fortsat være kommunens center for byturisme, og det er som udgangspunkt her placering af større attraktioner inden for idræt og kultur skal ske. Kommunen rummer også en række attraktioner i det åbne land i form af naturoplevelser og besøgsområder som Åmosen, Brorfelde samt flere herregårde. Det er byrådets mål, at disse attraktioner skal videreudvikles og udbygges under hensynstagen til naturbeskyttelse samt landskabelige og kulturhistoriske værdier.

Her kan du læse mere om byrådets mål for temaet "Sundhed & Friluftsliv".

> Tema 7 - Sundhed & Friluftsliv


Tema 8 - Forsyning & Tekniske anlæg

Holbæk Kommune skal være en bæredygtig kommune, der bidrager til regeringens målsætninger om grøn vækst.

Planlægningen skal bidrage til, at CO2-udledningen nedbringes og skal ske på en måde, så ressourceforbruget minimeres. Blandt andet ved at byudvikling og trafikplanlægning sammentænkes, så nye byområder placeres, hvor de er trafikalt velbeliggende, og ved at give mulighed for at bygge højere og tættere nær stationer. Ny boligbebyggelse skal udføres som lavenergibebyggelse.

Der skal udarbejdes en plan for kommunens fremtidige varmeforsyning baseret på miljøvenlig energiproduktion, herunder udvidelse af fjernvarme og anvendelse af vedvarende energi.

Spildevandshåndteringen skal generelt ske ud fra bæredygtige og multifunktionelle principper. Det vil sige, at regnvand fra tage og lignende ikke skal afledes via kloakken, men kan indgå som et rekreativt og æstetisk element i byområderne. Det skal også være muligt at anlægge vådområder i det åbne land, der kan fungere som forsinkelsesbassiner ved store regnskyl og samtidig fungere som rekreative naturområder.

Kommunens store grundvandsressourcer skal beskyttes i forbindelse med nye udlæg.

Planlægningen skal skabe rammerne for en bæredygtig og miljømæssig forsvarlig udvikling, samtidig med at nye anlæg skal placeres så de indgår på en harmonisk måde i landskabet eller bybilledet. Planlægningen skal medvirke til at forbygge konflikter mellem støjende og støjfølsomme aktiviteter og anvendelser. Den skal sikre hensigtsmæssig placering af arealer til støjfølsom anvendelse, og den skal regulere støjende aktiviteter.

Her kan du læse mere om byrådets mål for temaet "Forsyning & Tekniske anlæg".

> Tema 8 - Forsyning & Tekniske anlæg


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk