Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Sammenhæng til udviklingsstrategien
Kommunen i hovedtræk Forudsætninger for udviklingen Sammenhæng til udviklingsstrategien Mål for udviklingen Forhold til anden planlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Hovedstruktur Kommunen i hovedtræk Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Som optakt til kommuneplanarbejdet vedtog Holbæk Byråd en udviklingsstrategi for Holbæk Kommune i 2012. Udviklingsstrategien var byrådets svar på en plan- og agenda 21-strategi m.m. Udviklingsstrategi 2012 er samtidig Holbæk Byråds svar på en række vigtige strategiske spørgsmål om kommunens langsigtede udvikling, herunder hvordan byrådet vil arbejde for at indfri statslige og regionale målsætninger.

I udviklingsstrategien står der bl.a., at byrådet vil arbejde for, at Holbæk Kommune skal være en samlet bæredygtig kommune med by og land, og planlægningen skal tage afsæt i byernes potentialer og lokale kvaliteter. Byerne skal være levende. De skal ikke hver for sig tilbyde alt, men tilsammen skal de tilbyde den livskvalitet, som det moderne liv forudsætter. Holbæk Kommune skal være en god kommune at bo i og et attraktivt sted at flytte til for borgere og virksomheder. Der er lagt større fokus på, hvordan Holbæk Kommune vil forbedre livsvilkårene for sine borgere – unge som ældre – gennem bedre bymiljøer, et sundere liv, et bedre klima og bedre udfoldelsesmuligheder. Nye modeller for samarbejde og iværksætteri skal fremmes. Byrådet vil gennem en bæredygtig udvikling tage ansvar for fremtiden og klimaet, og ressourcerne skal være drivende kræfter i kommunens planlægning og handling.

Det er kommuneplanens opgave at omsætte udviklingsstrategiens mål indenfor fysisk planlægning til konkrete retningslinjer og rammer for planlægningen og samtidig sikre, at ny lovgivning udnyttes.

Med afsæt i udviklingsstrategiens mål fokuserer Kommuneplan 2013-25 på fem tværgående værdier for planlægningen af kommunens byer og det åbne land. De fem værdier trækker tråde tilbage til udviklingsstrategien og kobler udviklingsstrategiens mål og indsatser på tværs af pejlemærkerne. De fem værdier danner grundlag for kommuneplanens målsætninger indenfor planens otte temaer.

De fem værdier blev debatteret med debatoplægget om den nye kommuneplan, og er beskrevet nedenfor.

Du kan læse hele udviklingsstrategien her.

> Se debatoplægget om Kommuneplan 2013-25 her.


1. En samlet Holbæk Kommune med by og land

Holbæk Kommune skal være en samlet kommune med by og land. Ressourcerne i by- og landområderne skal bevares, fremmes og udnyttes effektivt til fordel for kommunens borgere og erhvervslivet. Planlægningen skal understøtte rollefordelingen og samspillet mellem byerne, så der dannes et stærkt bymønster og en samlet profil for Holbæk Kommune. Kommunens udvikling inden for detailhandel, erhverv, kultur, uddannelse og øvrige servicer skal understøttes, hvor den bedst og mest effektivt kan tjene kommunens udviklingsmål og afdække de forskellige behov hos de bredest mulige befolkningsgrupper.

Kommunens fremtidige udvikling skal tage afsæt i de udfordringer, styrker og potentialer de forskellige by- og naturområder repræsentere. Holbæk kommune skal byde på attraktive byer, landsbyer og boligområder og planlægningen skal medvirke til at understøtte det lokale liv og de lokale muligheder.

Holbæk by skal fortsat være hele kommunens hovedby. De næststørste byer Jyderup og Tølløse skal udvikles som to stærke mellemstore byer, der rummer offentlig og privat service samt et bredt udbud af boliger og arbejdspladser. De to byer skal understøtte Holbæk by i at skabe vækst i hele kommunen.

Holbæk Kommune skal udnytte de regionale muligheder og potentialer. Kommunen skal spille en stærkere rolle i Nordvestsjælland og Øresundsregionen og være en aktiv medspiller i hele landet.

En samlet kommune med by og land har dannet grundlag for målsætninger indenfor temaerne "Bymønster & Byudvikling", "Erhverv & Detail" og "Trafik".


2. Levende og dynamiske byer

Vores byer skal være både levende og dynamiske, og danne ramme om det moderne liv, vi lever. Levende byer er byer, der rummer varierede bo- og handelsmuligheder, kulturliv og offentlig service. Det er byer, der tilbyder aktive byrum og udfoldelsesmuligheder til unge, ældre og børnefamilier. Samtidig er det byer, som har gode uddannelser, og erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder, der er tilpasset og målrettet kommunens borgere, lokalområderne og kommunens profil.

Nærhed, tryghed, mangfoldighed, byrum, arkitektur og gode bymiljøer skal sikre Holbæks profil som en god kommune at bo i, og et attraktivt sted at flytte til. Planlægningen skal sikre, at byudvikling og byomdannelse understøtter mulighederne for, at byens borgere mødes, og at der er sikre og trygge forbindelser mellem byens rum, institutioner og boligområder. Planlægningen skal bygge videre på de styrker og gode aktiviteter, byerne allerede rummer. Byernes aktiviteter og oplevelser skal forbindes, og nye aktiviteter skal placeres, så de er med til at koncentrere bylivet og bidrage til levende byrum. Brugen af eksisterende byrum skal nytænkes, således at den bidrager til byens fornyelse og dynamik og udvider mulighederne for anvendelser i synergi med eksisterende anvendelser. Gode initiativer og iværksætteraktivitet skal fremmes og understøttes.

Levende og dynamiske byer har dannet grundlag for kommuneplanens målsætninger indenfor temaerne ”Bymønster & Byudvikling”, ”Erhverv og Detail”, ”Trafik” og ”Sundhed & Friluftsliv”.

 

 


3. Bevaret og styrket natur og landskab

Holbæk Kommune er en stor kommune med fjord, skove og mange rekreative områder.  I landdistrikterne findes væsentlige natur- og landskabsværdier, og der er her mange mennesker, som bor og lever af landbruget. Livet på landet skal styrkes, og der skal udpeges særlige områder, hvor landbruget kan udvikle sig.

Kommunens værdifulde naturområder skal bevares, styrkes og opleves af kommunens borgere og besøgende. Store sammenhængende naturområder skal sikres til gavn for biodiversiteten og oplevelsen af landskabet, og de forskellige beskyttelsesinteresser skal sammentænkes. Udnyttelse og forvaltning af det åbne land skal bygge på en samlet landskabelig vurdering, som udnytter alle de landskabelige styrker og potentialer og bevarer de naturmæssige- og landskabelige værdier. By og landskab skal ses i forbindelse med hinanden, og enhver forandring i det åbne land skal ske i respekt for de enkelte områders karakter og kvalitet og de forskellige beskyttelsesinteresser. Kulturmiljøer skal bevares, udvikles og opleves af kommunens borgere og besøgende.

Bevaret og styrket natur og landskab har dannet grundlag for målsætningerne indenfor temaerne"Bymønster & Byudvikling",  "Natur & Landskab", "Landsbyer & Kulturmiljøer", "Skov & landbrug", Sundhed & Fritidsliv og "Forsyning og Tekniske anlæg".

 

 


4. Et sundt og aktivt liv

Et sundt og aktivt liv giver livskvalitet. Planlægningen af byerne og det åbne land skal fremme borgernes mulighed for at opleve naturen og sikre at potentialerne i byerne og i naturområderne udnyttes. Holbæk fjord er i sig selv et potentiale, der tillige med andre eksisterende natur- og kulturværdier skal videreudvikles til gavn og glæde for kommunens borgere, besøgende og turisme økonomien. Nye samarbejdsformer og nye synergier mellem kultur, natur, sundhed og turisme skal udforskes.

Kommunens byer og byrum skal indrettes så de fremmer muligheden for at leve et sundt og aktivt liv. De bynære naturområder skal give adgang til fysisk udfoldelse gennem organiseret og uorganiseret idræt.

Et sundt og aktivt liv danner grundlag for målsætningerne i temaerne "Bymønster & Byudvikling", "Natur & Landskab" og "Sundhed og friluftsliv".


5. En bæredygtig kommune med ansvar for fremtiden

Holbæk Kommune skal være bæredygtig kommune. Bæredygtighed handler om måden, vi indretter vores byer på, og hvordan vi behandler landskabet og ressourcerne. Gode, sunde og trygge byer er en forudsætning for social bæredygtighed. Mens en effektiv udnyttelse af ressourcerne i by og land, og gode rammer for erhverv og uddannelse er forudsætninger for økonomisk bæredygtighed.

Holbæk Kommune skal være en klima- og miljøvenlig kommune med ansvar for fremtiden. Kommunen skal gennem bæredygtig planlægning og myndighedsudøvelse nedbringe udledningen af Co2 og fremme brugen af vedvarende energiformer. Kommunen skal gå foran med energirenoveringen af egne bygninger og institutioner. Kommunen skal ligeledes understøtte private initiativer, der kan bidrage til en mere bæredygtig udvikling.

En bæredygtig kommune med ansvar for fremtiden er et tværgående tema, der kan genfindes i alle kommuneplanens temaer. 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk