Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Gislinge lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Gislinge

Den fremtidige udvikling

Det er byrådets mål, at Gislinge fortsat er attraktiv som boligby

Gislinge

Boliger

I Gislinge er der i perioden 2007-2011 sket en udbygning med 59 boliger, og der ligger en fortsat restrummelighed på 137 boliger. Indbyggertallet steg fra 1.652 til 1.914 personer, hvor tilvæksten primært lå fra 2007-09.

I Gislinge forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025) at stige med ca. 65 personer.

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom vækst i boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle år er forventningen, at væksten i boligudbygningen igen tiltager. Restrummeligheden i Gislinge på de 137 boliger er større end det antal boliger, der reelt forventes bygget i den kommende planperiode, og der skal derfor ske en reduktion.

Da det er et statsligt krav, at der skal være overensstemmelse mellem arealudlæg og forventninger til boligudbygningen, bliver et arealudlæg til boliger øst for byen, syd for Byvej, omfordelt til perspektivareal. Derudover nedjusteres et arealudlæg til blandet bolig og erhverv, jf. nedenstående. Der findes i de eksisterende boligområder ved Sandbyvej, Elmegårdsvej, Morelhaven og Idrætsvej fortsat en rummelighed på i alt ca. 80 boliger.

Restrummeligheden i Gislinge er således reduceret til ca. 93 boliger.

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her

Erhverv

Et arealudlæg til blandet bolig og erhverv ved Teknikvej nedjusteres med ca. 10 ha, som led i en samlet vurdering af arealbehov til erhvervsudvikling i hele kommunen. 

Detail

Kommuneplanen fastholder den eksisterende ramme for detailhandel.

Se detailhandelsrapporten her 

Stier og trafik

Af stiplanen fremgår forslag til rekreative stier og trafikstier i lokalområdet. Blandt de prioriterede stier er en cykelsti langs Adelers Allé og en sti langs Byvej. Rekreative forbindelser til Sandby og Lammefjorden er ligeledes prioriteret højt.

Se stiplanen her

Kulturmiljøer

Landsbyen Sandby er udpeget som kulturmiljø

Du kan læse mere om det enkelte kulturmiljø her

Andre bysamfund

Der fastholdes rammer for landsbyen Sandby, med mulighed for jordbrugsparceller.

En landsbyafgrænsning betyder, at der evt., i begrænset omfang, kan opføres nye boliger inden for den afgrænsede landsby.

Se mere om byggeri i landzone her 

Byudviklingsskitse for Gislinge


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk