Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Hagested lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 LokalomrĂĄder Hagested

Den fremtidige udvikling

Det er byrådets vision, at Hagested fastholdes som en boligby med varierede muligheder for udbygning af boliger, detailhandel og erhverv.

Hagested

Boliger

I Hagested er der i perioden 2007-2011 sket en udbygning med 54 boliger, og der ligger en fortsat restrummelighed på 43 boliger. Indbyggertallet steg fra 1.145 til 1.250 personer, hvor tilvæksten primært lå fra 2007-09, og stagnerede fra 2010-11. 

I Hagested forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025) at stige med 86 personer.

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom vækst i boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle år er forventningen, at væksten i boligudbygningen igen tiltager. Restrummeligheden i Hagested på de 43 boliger svarer til det antal boliger, der reelt forventes bygget i den kommende planperiode.

Med udviklingsstrategien har byrådet truffet beslutning om, primært at placere vækst i Holbæk by og de to næststørste byer. Der indplaceres derfor ikke yderligere nye arealudlæg i Hagested. Det er et statsligt krav, at der skal være overensstemmelse mellem arealudlæg og forventninger til boligudbygningen.  

Et arealudlæg på 1,5 ha til større parcelhusgrunde på 1.500 - 2.000 m2 ved Præstengen Syd fastholdes som nyt boligområde.

Der findes i det eksisterende boligområde ved Præsteengen en rummelighed på 13 boliger af typen parcelhuse.

I Ny Hagested findes desuden en rummelighed på 25 boliger af typen parcelhuse og dobbelthuse ved boligområdet omkring Th. Bartholins Have.

Det i Kommuneplan 2007 udlagte areal til fremtidig boligbebyggelse syd for Gl. Hagested vil ikke blive fastholdt, da findes en tilstrækkelig restrummelighed for ny boligbebyggelse inden for de eksisterende rammer. Den kvalitet, der findes i jordbrugsparcellernes slutning af byen mod landskabet ønskes i stedet fastholdt.

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her

Erhverv

Kommuneplanen fastholder den eksisterende ramme til blandet bolig og erhverv syd for Præstebovej.

Detail

Kommuneplanen fastholder den eksisterende ramme for detailhandel.

Se Detailhandelsrapporten her

Stier og trafik

Der udlægges arealreservationer til forlængelse af Holbækmotorvejen til Vig. 

Af stiplanen fremgår forslag til rekreative stier og trafikstier i lokalområdet. Byrådet har bl.a. prioriteret anlæg af en trafiksti langs Tuse Næs Vej fra Mårsø til Hørby. 

Af de rekreative stier prioriteres færdiggørelsen af Fjordstien højest sammen med Hørby Skovsti, som begge har været politisk behandlet.

Se stiplanen her

Kulturmiljøer

Der er udpeget kulturmiljø ved Lammefjordsdæmningen.

Du kan læse mere om det enkelte kulturmiljø her

I forbindelse med Kommuneplan 2013 er der desuden udpeget nye kulturmiljøer for

  • HagestedgĂĄrd
  • HørbygĂĄrd

Du kan læse mere om retningslinjer og nye udpegninger her

Andre bysamfund

I Ny Hagested findes muligheder for at bygge nyt i form af parcelhuse og dobbelthuse ved Th. Bartholins Have.

Der udpeget nye landsbyafgrænsninger for landsbyerne Mårsø Landsby, Gurede og Avdebo. En landsbyafgrænsning betyder at der evt., i begrænset omfang, kan opføres nye boliger inden for den afgrænsede landsby.

Se landsbyafgrænsninger og retningslinjer for byggeri i landzone her

Byudviklingsskitse for Hagested


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk