Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Holbæk lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Holbæk

Den fremtidige udvikling

Holbæk er kommunens hovedby og center for kultur-, handels-, og erhvervslivet

Holbæk er kommunens største by, og hovedby i kommunens bymønster. Med udviklingsstrategien har byrådet tilkendegivet, at vækst og udvikling prioriteres højest i hovedbyen og de to næststørste byer. Den overordnede målsætning i udviklingsstrategien er: at skabe en levende by, med aktive levende byrum.

Holbæk by har en størrelse, der muliggør aktive levende byrum i bymidten. Byen er dog samtidig ikke større, end at vi skal passe på med, at sprede aktiviteterne for meget. Hvis vi vil opnå fornemmelsen af summende aktivitet og byliv er det derfor vigtigt, at vi formår at samle aktiviteterne i udvalgte byrum i bymidten.

Holbæk er vokset ud fra den historiske kerne omkring Ahlgade, der fortsat udgør byens centrum og centrale byrum. Holbæk by rummer mange fine gamle huse og historiske byrum. I bestræbelserne på at opnå rammer for fremtidige udviklingsmuligheder er det vigtigt at de eksisterende bevaringsværdier respekteres og understøttes, så den særlige identitet – stedets ånd – tydeliggøres. Der er i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet kulturmiljøregistreringer i Holbæk by, som udpeger de bærende bevaringsværdier i de enkelte behandlede delområder.

Med Byrumsplanen for Holbæk by fra 2007 udarbejdet af Gehl arkitekter, ligger et retningsgivende planværktøj med analyser og anbefalinger for den fremadrettede behandling af de vigtigste byrum i bymidten, herunder Ahlgade, Smedelundsgade, Kirkepladsen, Stationspladsen og Havnetorvet. Anbefalingerne heri er realiseret ved anlæg og omdannelse af Kirkepladsen og er endvidere i vid udstrækning indarbejdet i de eksisterende rammer for fremtidig planlægning.

Visionen er, at skabe en sammenhængende bylivsoplevelse i bymidten, på de bløde trafikanters præmisser. En ”oplevelsesrute” – der kobler handelsliv, kultur- og caféliv med de vigtigste byrum og pladser i bymidten – og som ”ruller den røde løber ud” fra Ahlgade til havnen.

Se helhedsplan for Holbæk by her

Se byrumsplan for Holbæk her


Holbæk

Boliger

I Holbæk er i perioden 2007-2011 sket en udbygning med 408 boliger, og der ligger en fortsat restrummelighed på 2.093 boliger. Indbyggertallet steg i perioden fra 25.987 til 27.195 personer.

Der ligger fortsat udviklingsmuligheder for åben / lav og tæt/ lav boligbyggeri i to rammeområder i Holbæk øst, hvoraf det ene er under lokalplanlægning. I havneområdet ligger udbygningsmuligheder for etagehusbyggeri inden for allerede lokalplanlagte områder. Endvidere ligger der udbygningsmuligheder inden for kommuneplanrammeområder i Holbæk vest til boligbyggeri på arealerne ved Jernstøberigrunden og ved Vølundsvej, mens arealerne til udbygning med tæt / lav og åben / lav bebyggelse ved Stenhusvej er ved at være udtømte.

Med udviklingsstrategien har byrådet prioriteret vækst i Holbæk by og i de to næststørste byer. Denne prioritering udmøntes ved, at der i Holbæk by skal udlægges nyt byudviklingsareal til boligbyggeri. Der placeres perspektivareal i Holbæk vest, ved Rishøjgård. Efter dialog med staten er det aftalt, at der skal gennemføres opfølgende kommuneplanlægning for et reduceret delareal som udtryk for byafrunding. Det antal boliger, området forventes at kunne rumme i kommuneplanperioden, reduceres således fra ca. 300 boliger til snarere 50-70 boliger. Reduktionen af boligtallet medfører, at der istedet, i dialog med staten, kan gennemføres opfølgende kommuneplanlægning for nyt boligbyggeri i Holbæk by, svarende til de resterende ca. 230- 250 boliger andetsteds i byen. Det er et statsligt krav, at der skal være overensstemmelse mellem arealudlæg og forventninger til boligudbygningen.  

Se arealudlæg_og_restrummelighed for boligudbygning her

Erhverv

En opgørelse af erhvervsrummeligheden viser, at der er ca. 310 ha ledige erhvervsarealer i kommunen som helhed, heraf ca. 170 ha i Holbæk by. Baseret på erfaringstal af udviklingen siden 2007, svarer det til at der tilstrækkeligt erhvervsareal til den kommende planperiode. Der er således ikke grundlag for yderligere udlæg, men snarere en omfordeling af eksisterende arealudlæg, i overensstemmelse med de overordnede udmeldinger i udviklingsstrategien.

I Holbæk by ligger en række eksisterende fuldt udbyggede erhvervsområder. Arealer til fremtidig erhvervsudvikling inden for produktion og lidt tungere erhvervstyper ligger overvejende placeret i et bånd syd for byen mellem Omfartsvej og Motorvej, med let tilkørsel fra de større veje.  Arealer til liberale erhverv og kontorerhverv ligger koncentreret i bymidten med muligheder for fortætning af eksisterende bymidte og nybyggeri i eksempelvis havneområdet – alt sammen placeret stationsnært.

I Holbæk by arbejdes videre med:

  • Revision af miljøklasserne, så eksisterende virksomheder kan udvides og der sikres mulighed for etablering af flere erhvervstyper.
  • Der foretages en omfordeling af arealudlæggene, så de kommer til at afspejle det overordnede bymønster.
  • Der udlægges perspektivareal til videnstunge erhverv i Holbæk by

Holbæk by er centrum for kommunens uddannelsesinstitutioner. I byen er placeret kommunens eneste gymnasium samt seminarium og erhvervsfaglige uddannelser. I planlægningsmæssig sammenhæng arbejdes med realisering af et nyt campusområde mellem EUC og VUC.

For nærmere vurdering af arealbehov til erhvervsudvikling se her

Detail

Holbæk er en handelsby. En væsentlig del af det byliv, der udspiller sig i bymidten, relaterer sig til detailhandelen. Ahlgade er byens vigtigste indkøbsgade, efterfulgt af Smedelundsgade og Nygade. Udvalgsvarehandlen i bymidten suppleres af detailhandel for pladskrævende varer ved Holbæk Megacenter. Denne arbejdsdeling er i tidligere detailhandelsanalyser beskrevet som værende velfungerende.

Umiddelbart forud for nærværende kommuneplan blev gennemført planlægning for en udvidelse af Megacentret, på den modstående side af Omfartsvejen.

Hvor Megacentret i vid udstrækning henvender sig til kunder i bil, er handelslivet i bymidten henvendt til både gående, cyklende og bilister. I dag er kun Nygade udlagt som gågade. Oplevelsen af at færdes som fodgænger, kunde og besøgende i Ahlgade og Smedelundsgade efterlader et klart billede af, at færdslen sker primært på bilernes præmisser. Hvis bylivet og oplevelsen af at være kunde i bymidten, i stedet skete på de bløde trafikanters præmisser, ville handlen her markant skille sig ud med tilbud om en ”bylivsoplevelse”.  Tidligere erfaringer og analyser viser, at der generelt ved omdannelse fra trafikgader til fodgængerområder, bilfri områder eller trafiksanerede områder, sker en stigning i butikkernes omsætning i det berørte område

Med planerne om etablering af et nyt indkøbscenter i Smedelundsgade forventes handelslivet her at kunne styrkes, og byen tilføres et nyt tilbud med en "tørskoet" indkøbsoplevelse. Samtidig er planlagt for en omlægning af Smedelundsgade til gågade.

Som beskrevet i nedenstående afsnit omkring trafikstrukturen, er det hensigten, at bymidten fredeliggøres for biltrafik. Overvejelserne vedrørende en fredeliggørelse af bymidten for biltrafik har alene karakter af et indlæg til debat med henblik på et opfølgende inddragelsesforløb af borgere, foreninger og handelsdrivende for drøftelse af bymidtens trafikforhold.

Se detailhandelsstrategi her 


Andre bysamfund

Byen har bredt sig mod øst, så landsbyen Tjebberup nu næsten er sammenhængende med Holbæk by, tilsvarende er Allerup i vest og Grandløse i syd  sammenhængende med bymæssig bebyggelse. 

Øvrige tiltag

Trafikstrukturen

Holbæks trafikstruktur er på mange måder hensigtsmæssig, og et godt udgangspunkt at bygge videre på. De overordnede indfaldsveje fordeler sig fra alle de mulige ankomstretninger rundt om byen fra Kalundborgvej i vest, over Valdemar Sejrs vej og Roskildevej til Munkholmvej i øst. Indfaldsvejene krydser på deres vej ind mod bymidten 4 ringgader, der ligger som årringene i et træ, fra centrum og ud. Jernbanen kommer helt ind og afleverer passagerer ved stationen lige for enden af gågaden i Nygade.

Færdsel i bymidten, inden for den indre ringgade, er i høj grad præget af biltrafikken. Det er byrådets ønske, at arbejde for en fredeliggørelse af bymidten, så færdsel inden for den indre ringgade i højere grad sker på de bløde trafikanters præmisser. Strategien er den, at der etableres parkeringspladser i tilknytning til ankomstpunkterne ved den indre ringgade, hvor bilerne kan parkeres, og bymidten herfra besøges til fods.  

Kulturlivet

Holbæk by er centrum for de større kulturelle aktiviteter, der dækker hele kommunen, teater, biograf, bibliotek, koncerter m.v.

Det er et mål, at de kulturelle aktiviteter i bymidten bindes sammen i et forløb af oplevelser, i sammenhæng med bymidtens øvrige café- og handelsliv.

Det foreslås, at der arbejdes med egentlige ”kulturforbindelser”, der sikrer gangforbindelser fra station og bibliotek, via Ahlgade til koncerthuset ”Elværket” og videre ad havnepromenaden til biografen. Fra Ahlgade via Smedelundsgade og Rosen til ”Kulturkasernen”. ”Kulturforbindelsen” passerer bymidtens vigtigste pladser og byrum, herunder Stationspladsen, Torvet, Havnepladsen og Markedspladsen. 

Havneområdet

Havneområdet i Holbæk by rummer nogle af de mest attraktive byudviklingsarealer i kommunen. Byrådet har taget initiativ til udarbejdelse af analyser og visionsskitser for Holbæk havnefront. Den primære målsætning er, at opnå mere liv og aktivitet i havneområdet. Målet er at skabe en sammenhængende havnepromenade, med offentlig adgang rundt langs alle havnebassiner – fra marinaen i øst til inderfjorden i vest. At placere aktivitetsskabende offentlige attraktioner på hagerne (Blegstræde Hage og Ny Hage). At etablere kanaler ved de tre største adgangsveje til havnen fra midtbyen (Blegstræde, Brostræde og Østre Havnevej). At placere café og restaurantfunktioner med vestvendt orientering ved disse kanaler, som punkter på havnevandringen på promenaden. Ny bebyggelse skal placeres under hensyntagen og i respekt for de udpegede sigtelinjer i området. Der skal etableres offentlige havnetorve ved værftet og ved den kommende biograf. Byrum der skal tilbyde bydelen nogle af de uformelle mødesteder, som mangler i dag.

Se byrumsanalyse for Holbæk havnefront

Holbæk_havnefront_visionsskitser_og_referencer 

Byrum

Der skal arbejdes for skabelse af byrum, der inviterer til ophold og aktivitet. Med byrumsplanen for Holbæk by fra 2007 ligger et retningsgivende planværktøj, der anviser målsætninger og konkrete omdannelsestiltag for de vigtigste byrum i bymidten. Enkelte af disse tiltag er gennemført, eksempelvis omkring Kirkepladsen.

Indsatsen prioriteres i, at få skabt en sammenhængende rumlig profil på ”oplevelsesruten”, der binder de vigtigste byrum og funktioner sammen. Evt. kunne etableres en sammenhængende grøn profil på oplevelsesruten i form af klippet lindeallé-beplantning, der markerer sammenhængen i alle gågaderum på oplevelsesruten.

Tænk nu, hvis Holbæk midtby kunne...

  • tilbyde besøgende en sammenhængende midtbyoplevelse, hvor shopping, kultur- og caféliv bindes sammen i et langt forløb af rum på de gåendes præmisser?
  • altid tilbyder en p-plads med let tilkørsel fra indre ringgade og med direkte adgang fra p-hus til handelsgaderne?
  • Tilbyder byrum der inviterer til ophold, med en sammenhængende grøn profil i form af ny allé beplantning – der kobler handelsgadeforløb og byens pladser?
  • Tilbyder en midtby, der kobler handelsgaderne med havneområdet, - ved at ”rulle den røde løber ud” fra Ahlgade til havnen?
  • Tilbyder et havneområde, der summer af liv i sommerhalvåret- og får ry for at være et besøgsmål som lystsejlere bare ikke kan komme uden om?
  • Byder besøgende velkomne på stationen med direkte adgang til gågade – og ikke som i dag ved krydsning af en trafikeret vej – eller ved benyttelse af en mørk, utryg fodgængertunnel?

Byudviklingsskitse for Holbæk by

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk