Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Jyderup lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Jyderup

Den fremtidige udvikling

Det er byrådets mål, at Jyderup forsat er videreudvikles som bolig-, stations- og erhvervsby. Byen byder på ledige arealer til byudvikling af boliger og erhverv.

Jyderup

Boliger

I Jyderup er i perioden 2007-2011 sket en udbygning med 66 boliger, og der ligger en fortsat restrummelighed på 492 boliger. Indbyggertallet steg fra 4.854 til 4.924 personer. 

I Jyderup forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025) at stige med godt 80 personer.

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom vækst i boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle år er forventningen, at væksten i boligudbygningen igen tiltager. Med udviklingsstrategien har byrådet prioriteret vækst i Holbæk by og i de to næststørste byer, herunder Jyderup. Denne prioritering udmøntes i en tilnærmelsesvis fastholdelse af restrummeligheden, selvom den synes større end behovet set i forhold til udbygningen i den foregående planperiode. Det er et statsligt krav, at der skal være overensstemmelse mellem arealudlæg og forventninger til boligudbygningen.  

Jyderups muligheder for boligudbygning er begrænsede på grund af byens beliggenhed ved Skarresø og de store skovområder nord og syd for byen samt erhvervsområdet mod øst.

Et arealudlæg på ca. 10 ha udlagt til åben-lav svarende til 67 boliger ved Aggersvold og Høedsvej omfordeles således at der istedet kan opføres boliger ved Lerchehuset og der kan ske en omfordeling af et delareal ved fængslet. Arealet ved Aggersvold og Høedvej overgår til perspektivareal, hvilket betyder at det forventes inddraget til byudvikling efter 2025.  

I det lokalplanlagte boligområde ved Lynggårdsvej er der en rummelighed på 45 parcelhuse og 58 rækkehuse, ved Rådbjergvej er der en rummelighed på 50 parcelhuse og 35 rækkehuse, ved Jyderup nord er der en rummelighed på 80 parcelhuse og 40 rækkehuse. I det kommuneplanlagte boligområde Øst for fængslet er der mulighed for ca. 30 parcelhuse.

Derudover der er lokalplanlagt for 70 nye plejeboliger ved Dyreskuepladsen.   

I Jyderup udpeges arealer øst for Jyderup kirkeby til bynært område, der på længere sigt forventes inddraget til boligformål. Områdets afgrænsning er fastlagt med henblik på at skabe en naturlig afrunding af byen mod nordøst.

Du kan se Helhedsplan for Jyderup her.

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her

Bæredygtigt byggeri

Jyderup Lokalforum har lagt vægt på, at der i fremtidigt boligbyggeri i Jyderup skal tænkes meget i bæredygtighed og økologi. Det indebærer bl.a. tanker om at bygge med hensyntagen til natur og ressourceforbrug og ønske om at muliggøre opførelse af bofællesskaber f.eks. et såkaldt ”Olle-kolle” og andre mere alternative byggerier i retning af ”en økologisk landsby”. Også ideer om at bygge tættere, så arealforbruget begrænses, er en del af lokalforums budskab.

Der udlægges ikke i denne kommuneplan arealer, der reserveres særligt til alternativt byggeri. Det betyder ikke, at sådanne projekter ikke kan realiseres indenfor kommuneplanens rammer. Det vil i stedet ske i forbindelse med lokalplanlægning af de enkelte områder. Byrådet er optaget af bæredygtighedsbegrebet både miljømæssigt, socialt og økonomisk.

Sølyst

Arealerne omkring Sølyst er udlagt til offentligt formål og der er igangsat en række initiativer som på sigt vil kunne omdanne Sølyst til en højskole, formidlingsstation til/om Åmosen samt lokaler til andre offentlige formål. 

Erhverv

Jyderup er en af de byer i Holbæk Kommune, hvor byrådet ønsker at fremme erhvervsudbygningen. Jyderup indeholder forsat mulighed for en udvidelse af de eksisterende erhvervsområder i byen. Dette sker konkret ved, fastholdelse af det lokalplanlagte erhvervsområde ved Råbjergvej og det kommuneplanlagte erhvervsområde ved Cementvejen.

Detail

Koncentration af detailhandel omkring hovedstrøget i stationsbyen og det bagvedliggende område skal fremmes for at fastholde/skabe et attraktivt handelsmiljø. I den forbindelse bør der udarbejdes en bymidteplan og bymidtens afgrænsning mod syd skal revurderes. 

Du kan se Detailhandelsrapporten her

Kulturmiljøer

Der er udpeget Jyderup stationsby og Kirkebyen er udpeget som bevaringsværdige kulturmiljøer.

Du kan læse beskrivelse af Kulturmiljøet i Jyderup her

Desuden er Hovedgården Dønnerup, der ligger i de store skovområder syd for Jyderup, udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Kongens Møller med det velbevarede møllekompleks - Strids mølle. 

Du kan læse mere om det enkelte kulturmiljø her

 

I forbindelse med kommuneplan 2013 er der desuden udpeget nye kulturmiljøer for

  • Tornved Skov, hvor skoven er spækket med bunkers fra den kolde krig

 

Du kan læse mere om retningslinjer og nye udpegninger her 

Adgangen til det åbne land

Jyderup ligger smukt omgivet af sø og skov og det er vigtigt, at der arbejdes videre med nærheden, synliggørrelse og tilgængelighed til Skarridssø og skoven.

Stier og trafik 

Med opgradering af Skovvejen til motorvej ændres tilkørselsforholdene til Jyderup, hvor planen er at til- og frakørsel til Holbækvej lukkes. Dette må antages, at medvirke til en fredeliggørelse af Holbækvej. Fremover vil Jyderrup have en vestlig og en østlig tilkobling til motorvejen. Her vurderes det, at især den østlige tilkobling vil have stor betydning for de store erhvervsarealer i den østlige del af byen. Med etableringen af motorvejen vil det på sigt være hensigtsmæssigt at se på den nord-sydgående trafik, herunder ikke mindst den tunge trafik. Ligeledes vil det være hensigtsmæssigt at se på koblingen fra Cementvejen og indtil byens øvrige erhvervsområde ved Lynggårdsvej, Industrivej og Industriparken.

Af Stiplanen fremgår forslag til rekreative stier og trafikstier i lokalområdet. Blandt de stier som er højeste prioriteret er stien langs Industrivej, men også stier langs Slagelsevej, Kalundborgvej og Amtsvejen bør prioriteres højt. I det åbne land vurderes en sti til Holmstrup, en sti rundt om Skarresø, Postmesterruten og Loppestien alle at være højt prioriterede. I alle Jyderups fremtidige boligområder skal der desuden sikres gode stiforbindelser til yens omkringliggende landskab. 

Du kan se stiplanen her

Andre bysamfund

Landsbyerne Akselholm, Holmstrup, Tornved og Høed er afgrænsningen blevet revideret. Der er lavet nye udpegninger for Brokøb og Rønnekilde. En landsbyafgræsning betyder at der, i begrænset omfang, kan opføres nye boliger inden for den afgrænsede Landsby Langåsen er overgået til et B- område og er dermed et boligområde, hvor der ikke kan ske yderligere udstykninger.

Du kan se landsbyafgrænsninger og retningslinjer for byggeri i landzone her

Øvrige tiltag

I samarbejde med Jyderup lokalforum er der udarbejdet en helhedsplan for Jyderup. Planen indeholder et idékatalog over bymæssige tiltag. Kataloget er ikke prioriteret, prissat eller udtryk for politisk beslutning om iværksættelse af tiltag. Derimod er kataloget tænkt som et idékatalog, der kan bringe enkelt tiltag i spil på et tidspunkt på kommunal-, lokalfora-, eller privat regi. Kataloget indeholder enkelt tiltag, der alle peger i retning af en overordnet vision for Jyderup, der i bred forstand handler om ønsket om den gode by og den gode kontakt mellem landskab og by.

Byudviklingsskitse for Jyderup


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk