Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Knabstrup lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Knabstrup

Den fremtidige udvikling

Det er byrådets mål, at Knabstrup fastholdes som en attraktiv boligby med mulighed for en varieret boligudbygning. Byen byder forsat på ledige arealer til byudvikling af boliger. 

Knabstrup

Boliger

I Knabstrup er i perioden 2007-2011 sket en udbygning med 49 boliger, og der ligger en fortsat restrummelighed på 74 boliger. Indbyggertallet steg fra 1.193 til 1.276 personer. 

I Knabstrup forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025) at stige med ca. 60 personer. 

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom vækst i boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle år er forventningen, at væksten i boligudbygningen igen tiltager.

Restrummeligheden i Knabstrup er på 74 boliger. Alle arealerne er allerede lokalplanlagte og der foretages derfor ingen reduktion i arealudlæg.

I det lokalplanlagte boligområde ved ved Karensvej er der en rummelighed på 20 rækkehuse og i boligområdet nord for skolevej er der en rummelighed på 29 parcelhuse og 24 rækkehuse, mens der ved Ventegårdsvej kun er 1 grund til et parcelhus tilbage. 

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her 

Et areal nord for Abildgårdsvej er udlagt til boligformål. Arealet er større end det planstrategien har lagt op til og skal således række længere frem end år 2030. Arealet forventes at få en relativt ekstensiv arealudnyttelse pga. jordbundsforholdene.

Erhverv

Knabstrup Lokalforum har tidligere foreslået udlæg af areal til blandet bolig og erhverv på et areal mellem jernbanen og Holbækvej. Forslaget bunder i at forskellige erhvervsdrivende (trailerudlejning, stilladsudlejning, vognmænd mv.) har etableret sig i boligområderne, hvilket medfører nabogener. Det er håbet, at muligheden for at etablere sig i et område med blandet bolig og erhverv vil afhjælpe disse problemer.

Det ønskede udlæg af areal til blandet bolig og erhverv sker ikke i denne kommuneplan. Der har i en lang årrække været udlagt erhvervsareal i Knabstrup, men erhvervsarealet har ikke kunnet afsættes og i en nyligt vedtaget lokalplan overgår dette areal til boligformål og rekreativt areal. Det skønnes ikke, at de eksisterende erhvervsdrivende vil flytte, selvom der udlægges nyt areal til blandet bolig og erhverv og det skønnes ikke, at erhvervsarealer i Knabstrup har en tilstrækkeligt  attraktiv beliggenhed til at kunne tiltrække nye virksomheder. Nabogenerne i boligområderne må forsøges løst på anden vis.

Stiforløb

Af stiplanen fremgår forslag til rekreative stier og trafikstier i lokalområdet. Knabstrup hallen har stor betydning for Knabstrups sociale liv en stiforbindelse mellem skolen og hallen vil sikre en bedre sammenhæng mellem de 2 funktioner. Stien foreslås etableret gennem de to arealer til boligformål nord for Skolevej og herfra videre gennem de foreslåede arealer til boligformål nord for Abildgårdsvej. Stiforbindelsen ønskes derfor indtænkt i de kommende planer for området og kommuneplanrammerne for områderne nord for Skolevej er ændret. Der er blevet tilføjet, at der skal sikres en stiforbindelse gennem områderne, så man kan komme fra skolen via sti til Abildgårdsvej.

Abildgårdsvej er en lukket boligvej og vil kunne fungere som sti indtil boligområderne nord for byen realiseres. Derudover vurderes det at Postruten til Mørkøv bør prioriteres højt samt de rekreative ruter især Torbenfeldtstien til Regstrup samt øvrige stiforbindelser til det åbne land som Vognserupstien og Tvedestien. 

Du kan se stiplanen her

Kulturmiljø

Mørkøv er udpeget som kulturmiljø, hvor stationsbygningen, den nu nedlagte krobygning med teaterbygning, den store købmandsgård med bagvedliggende lagerbygninger og den lave bebyggelse med en blanding af boliger og håndværk langs Florvej og Engvej nord for banen udgør en del af de bærende elementer.

Du kan læse mere om det enkelte kulturmiljø her

I forbindelse med Kommuneplan 2013 er der udpeget følgende kulturmiljøer:

  • Toftholm Gods

Du kan se mere om retningslinjer og udpegningen her

Knabstrup Hovedgård og det gamle teglværk hører under Regstrup/Nr. Jernløse lokalområde.

Andre bysamfund

Der landsbyafgrænsning for landsbyen Mørkøv Kirkeby. Der er foretaget en ny afgræsning af Bakkerup Landsby. En landsbyafgrænsning betyder at der, i begrænset omfang, kan opføres nye boliger inden for den afgrænsede landsby.

Du kan se mere om byggeri i landzone her 

Øvrige tiltag

Efter konkret henvendelse og nærmere planlægning kan der etableres parkeringsplads i Knabstrup for lastbiler.

Byudviklingsskitse for Knabstrup


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk