Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Kr. Eskilstrup lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Kr. Eskilstrup

Den fremtidige udvikling

Det er byrådets mål, at Kr. Eskilstrup fastholdes som en boligby med mulighed for en varieret boligudbygning.

Kr. Eskilstrup

Boliger

I Kr. Eskilstrup er der i perioden 2007-2011 ikke sket nogen boligudbygning. Der ligger en fortsat restrummelighed på 107 boliger. Indbyggertallet steg fra 2.082 til 2.102 personer.

I Kr. Eskilstrup forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025) at falde med ca. 35 personer.

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom vækst i boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle år er det forventningen, at væksten i boligudbygningen igen tiltager.

Restrummeligheden i Kr. Eskilstrup er pr. 1. oktober 2012 på 107 boliger, hvilket er større end det antal boliger, der reelt forventes bygget i den kommende planperiode, og der skal derfor ske en reduktion. Det er et statsligt krav, at der skal være overensstemmelse mellem arealudlæg og forventninger til boligudbygningen. Restrummeligheden i Kr. Eskilstrup reduceres således til 81 boliger.

Et arealudlæg på 3,5 ha (udlagt til åben-lav, svarer til 32 boliger) i den østligste del af Kr. Eskilstrup omfordeles og overgår til perspektivareal, hvilket betyder at det forventes inddraget til byudvikling efter 2025. Perspektivarealet vil på sigt forbinde byen med skoleområdet.

Der findes i det eksisterende boligområde ved Eliasminde en rummelighed på 20 boliger af typen rækkehuse. Derudover er der planlagt for et nyt boligområde, Mariasminde, øst for Eliasminde, som giver en rummelighed på 53 parcelhuse.

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her

Erhverv

Kommuneplanen fastholder de eksisterende rammer for erhverv.

Detail

Kommuneplanen fastholder den eksisterende ramme for detailhandel.

Se Detailhandelsrapporten her

Offentlige områder

Ved skolen er der fortsat mulighed for at udvide idrætsarealerne mod nord.

Stier og trafik

Af stiplanen fremgår forslag til rekreative stier og trafikstier i lokalområdet. Blandt de prioriterede stier er forlængelsen af trafikstierne fra St. Merløse og Stestrup frem til skoleområdet samt den rekreative sti Egeskovstien nord for skolen.

Se stiplanen her

Kulturmiljøer

Der er udpeget kulturmiljøer i landsbyerne Soderup, Bukkerup, Tingerup og Bårup.

Den gamle midtsjællandske jernbane, som løber gennem den østligste del af lokalområdet, er ligeledes udpeget som kulturmiljø.

Du kan læse mere om det enkelte kulturmiljø her

I forbindelse med kommuneplan 2013 er der desuden udpeget nye kulturmiljøer for Gedebjerg Camping og Kr. Eskilstrup by.

Du kan læse mere om retningslinjer og nye udpegninger her (mangler)

Andre bysamfund

Rammerne for landsbyerne Stestrup, Tingerup, Smidstrup, Bukkerup og Soderup fastholdes i kommuneplanen.

Der udpeget en ny landsbyafgrænsning for landsbyen Bårup. En landsbyafgræsning betyder at der, i begrænset omfang, kan opføres nye boliger inden for den afgrænsede landsby.

Se landsbyafgrænsninger og retningslinjer for byggeri i landzone her

Byudviklingsskitse for Kr. Eskilstrup


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk