Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Kundby lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Kundby

Den fremtidige udvikling

Det er byrådets mål, at Kundby fortsat er attraktiv som boligby. 

Kundby

Boliger

I Kundby er der i perioden 2007-2011 sket en udbygning med 29 boliger og der ligger en fortsat restrummelighed på 126 boliger. Indbyggertallet faldt fra 1.460 til 1.453 personer. 

I Kundby forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025) at falde med ca. 80 personer. 

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom vækst i boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle år er forventningen, at væksten i boligudbygningen igen tiltager. Restrummeligheden i Kundby på de 126 boliger er dog større end det antal boliger, der reelt forventes bygget i den kommende planperiode.

Da det er et statsligt krav, at der skal være overensstemmelse mellem arealudlæg og forventninger til boligudbygningen, bliver et arealudlæg til boliger nordøst for byen, ved Helgogårdsvej og Sognegårdsvej, nedjusteret med ca. 6,6 ha, svarende til 60 boliger. 

Et arealudlæg på ca. 1 ha syd for byen, ved Møllevej, fastholdes som nyt boligområde.

Midt i Kundby, ved Kirkebakken, udlægges et areal til byomdannelse fra erhverv til et nyt boligområde. Her kan planlægges for ca. 10 boliger af typen tæt-lav.

Restrummeligheden i Kundby er således reduceret til 76 boliger. Det arealudlæg, som er omfordelt, overgår til perspektivareal, hvilket betyder at det forventes inddraget til byudvikling efter 2025. 

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her

Detail

Centerområdet får en ny afgrænsning mod vest, da en del af arealet overgår til boligformål. Centerområdet omfatter således den vestlige del af Bygaden til og med arealet med dagligvarebutik for foden af Kirkebakken. 

Se Detailhandelsrapporten her

Offentlige områder

Rammeområdet øst for skolen fastholdes. Hermed fastholdes muligheden for at anlægge et idrætsanlæg tættere på byen og skolen end det nuværende anlæg nord for byen.

Stier og trafik

En udbygning af området øst for Bygaden og nord for Sognegårdsvej forventes at blive trafikafviklet via ny fordelingsvej til Bygaden.

Af den offentlige stiplan fremgår det, at der er forslag til rekreative stier, og forslag til trafikstier i lokalområdet. Byrådet har udtalt, at i Kundby lokalområde bør en sikker forbindelse til Svinninge være højt prioriteret. Det kan ske ved etablering af cykelsti langs Landevejen eller ved at anlægge Katrinedalstien. En rekreativ stiforbindelse som eksempelvis Bjergby Engsti bør ligeledes have høj prioritet.

Se stiplanen her

Kulturmiljøer

Kolonibebyggelserne sydøst for Kundby er udpeget som kulturmiljø. De bærende elementer beskrives som de små, relativt tætliggende husmandsbrug. 

Du kan læse mere om det enkelte kulturmiljø her

I forbindelse med Kommuneplan 2013 er der desuden udpeget nye kulturmiljøer for

  • Vognserup
  • Kundby Kirke og Jens Gregersens gård

Du kan læse mere om retningslinjer og nye udpegninger her

Andre bysamfund

Der fastholdes rammer for landsbyerne Kundby Koloni, Trønninge, Torslunde og Marke med mindre ændringer.

I Trønninge udtages et mindre areal, som hidtil har været udlagt til jordbrugsparceller.

Se landsbyafgrænsningen og retningslinjerne for byggeri i landzone her

Byudviklingsskitse for Kundby


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk