Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Mørkøv lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Mørkøv

Den fremtidige udvikling

Det er byrådets mål, at Mørkøv forsat er attraktiv for bosætning og erhvervsudvikling. Byen byder fortsat på ledige arealer til byudvikling og erhverv. 

Mørkøv

Boliger

I Mørkøv er der i perioden 2007-2011 sket en udbygning med 16 boliger, og der ligger en fortsat restrummelighed på 243 boliger. Indbyggertallet faldt fra 3.087 til 3.051 personer. 

I Mørkøv forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025) at stige med ca. 20 personer.

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom vækst i boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle år er forventningen, at væksten i boligudbygningen igen tiltager.

Restrummeligheden i Mørkøv er  på 243 boliger, hvilket er større end det antal boliger, der reelt forventes bygget i den kommende planperiode, og der skal derfor ske en reduktion. Det er et statsligt krav, at der skal være overensstemmelse mellem arealudlæg og forventninger til boligudbygningen.

Restrummeligheden i Mørkøv er således reduceret til 140 boliger.

Et arealudlæg på ca. 17 ha (udlagt til åben-lav med mulighed for enkelte tæt-lav bebyggelser svarende til 150 boliger) i den nordøstlige del af Mørkøv mellem Skovvejen og jernbanen indtil Ibs Huse omfordeles ca. 12 ha svarende til 103 boliger. Arealet overgår til perspektivareal, hvilket betyder at det forventes inddraget til byudvikling efter 2025. Der er dermed stadig ca. 5,2 ha tilbage med en rummelighed på ca. 47 boliger.  Af hensyn til en eventuel omfartsvej øst om bymidten, bør der friholdes et areal som giver mulighed for anlæg af denne vej gennem området.

I det lokalplanlagt boligområde ved Kildevange vest og syd er der en rummelighed på henholdsvis 3 og 20 parcelhuse. Central i byen har der ligget et savværk. Området bruges i dag til forskellig oplagsvirksomhed. En del af området er lokalplanlagt og har en rummelighed på 17 rækkehuse. Den anden del af området er udlagt med en ramme på 15 parcelhuse og 18 rækkehuse.  I det kommuneplanlagte rammeområde nord for Økoland er der en rummelighed på ca. 15 parcelhuse og 18 rækkehuse. Dette areal er specifikt udpeget som et areal, hvor der kan placeres forsøgsbyggeri, gerne med en "øko-profil" i sammenhæng med "Økoland". Beliggenheden tæt ved byen gør dette område attraktivt. Der skal dog etableres afskærmning mod støjgener fra jernbanen. Adgang til området vil kunne ske fra Solvej. I Stigs Bjergby er der en rummelighed på ca. 6 parcelhuse og i de øvrige landsbyer er rummeligheden ca. 4 parcelhuse.

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her 

I kommuneplan 2007 var der udpeget et areal syd for Holbækvej, i den østlige del af Mørkøv, til fremtidigt boligområde. Dette areal er nu udtaget af Kommuneplanen.

Erhverv 

Kommuneplanen fastholder de eksisterende rammer for erhverv.

Detail

Du kan se Detailhandelsrapporten her

Stier og trafik

Af stiplanen fremgår forslag til rekreative stier og trafikstier i lokalområdet. Blandt de højst prioriterede stier i Mørkøv lokalområde er trafikstier til Stigs Bjergby og Skamstrup sammen med en sti internt i Mørkøv by mellem by og skole, da både byens skole og idrætshal er beliggende syd for Skovvejen. I det åbne land vil stier som Postruten, Orelundstien og Loppestien være højt prioriterede. 

Du kan se stiplanen her

Kulturmiljøer

Der er udpeget kulturmiljøer i landsbyerne Stigsbjergby og Skamstrup. Bjergby Hovedgård og Statshuse nord for Stigs Bjergby er udpeget.Torbenfeldt gods og landskabet omkring dette er udpeget samt områderne i og omkring Åmosen. 

Du kan læse mere om det enkelte kulturmiljø her

 

I forbindelse med kommuneplan 2013 er der desuden udpeget nye kulturmiljøer for 

  • Kommunens bedst bevarede fortelandsby Bennebo
  • Toftholm Gods
  • Knøsen, Skellingested
  • Skellingsted Bro
  • Militært tankanlæg ved Ulvig

Knabstrup Hovedgård og "Makværket" er beskrivet under Regstrup/Nr. Jernløse.

Du kan læse mere om retningslinjer og nye udpegninger her 

Andre bysamfund

Der er landsbyafgrænsning for landsbyerne Skellingested, Skamstrup, Bennebo og Sørninge. En landsbyafgrænsning betyder, at der i begrænset omfang, kan opføres nye boliger inden for den afgrænsede landsby. Stigs Bjergbyområde er overgået til et B-område og Bennebo landsby er blevet udvidet mod nord, mens afgrænsningen for Skellingested, Skamstrup og Sørninge er reduceret og dermed tilpasset de faktiske forhold.

Du kan se landsbyafgrænsningen og retningslinjerne for byggeri i landzone her

 

Byudviklingsskitse for Mørkøv


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk