Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Orø lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Orø

Den fremtidige udvikling

Det er byrådets mål, at Bybjerg fortsat er attraktiv som bolig- og ferie-fritidsby

Bybjerg, Orø

Boliger

I Bybjerg er der i perioden 2007-2011 sket en boligudbygning med 1 bolig. Der ligger en fortsat restrummelighed på 37 boliger.

I perioden faldt indbyggertallet fra 894 til 867 personer. 

Indbyggertallet i planperioden (2013-2025) forventes at kunne fastholdes, evt. med et mindre fald.

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom vækst i boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle år er forventningen, at væksten i boligudbygningen igen tiltager. 

Et arealudlæg på 2,3 ha syd for byen, vest for Brøndevej, fastholdes som nyt boligområde. Her kan planlægges for et blandet boligområde med tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse, i alt ca. 16 boliger.

Der udlægges en ny ramme, som muligør en omdannelse af den gamle containerplads i Bybjerg. Her kan planlægges for boliger af typen tæt-lav.

Derudover findes i det lokalplanlagte boligområde ved Gadekæret en rummelighed på 9 boliger af typen åben-lav.

Det er et statsligt krav, at der skal være overensstemmelse mellem arealudlæg og forventninger til boligudbygningen.

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her

Detail

Kommuneplanen fastholder den eksisterende ramme for detailhandel.

Se Detailhandelsrapporten her

Turisme

Orø rummer en del erhverv, der er målrettet turisme. Kommunens erhvervs- og turismeplan lægger op til en fortsat udvikling af og understøttelse af turismeerhvervet.

På Orø er der bl.a. konkrete planer for en modernisering af faciliteterne på land i lystbådehavnen. 

Stier og trafik

Af den offentlige stiplan fremgår det at der er forslag til rekreative stier og forslag til trafikstier på Orø. Byrådet har prioriteret Bybjergstien på strækningen mellem Bybjerg og færgelejet. Udbygningen af stien rundt om Orø har ligeledes en høj prioritet.

Se stiplanen her

Sommerhusområder

Kommuneplanen fastholder de eksisterende rammer for sommerhusområder.

Kulturmiljø og kulturarvsareal

Næsby landsby er udpeget som kulturmiljø. 

Du kan læse mere om det enkelte kulturmiljø her

I forbindelse med Kommuneplan 2013 er der desuden udpeget nye kulturmiljøer for 

  • Snave Færgeleje
  • Østre Færge
  • Brønde Havn

Du kan læse mere om retningslinjer og nye udpegninger her

Andre bysamfund

Rammerne for landsbyerne Gamløse og Næsby fastholdes i kommuneplanen.

Se landsbyafgrænsninger og retningslinjer for byggeri i landzone her

Byudviklingsskitse for Bybjerg


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk