Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Regstrup lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 LokalomrĂĄder Regstrup

Den fremtidige udvikling

Det er byrådets mål, at Regstrup fortsat er attraktiv som bolig-, stations- og erhvervsby.  Byen byder på ledige arealer til byudvikling af boliger og erhverv.  

Regstrup

Boliger

I Regstrup er der i perioden 2007-2011 sket en udbygning med 18 boliger og der ligger en forsat restrummelighed på 289 boliger. Indbyggertallet steg fra 4.090 til 4.236 personer.

I Regstrup forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025) at stige med 38 personer.

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom vækst i boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle år er forventningen, at væksten i boligudbygningen igen tiltager.

Restrummeligheden i Regstrup på de 289 boliger er større end det antal boliger, der reelt forventes bygget i den kommende planperiode. Det er et statsligt krav, at der skal være overensstemmelse mellem arealudlæg og forventninger til boligudbygningen.

Restrummeligheden i Regstrup reduceres således til 242 boliger.

Et arealeudlæg på ca. 5.2 ha udlagt til åben-lav og/eller tæt lav, svarende til ca. 47 boliger øst for Ringvej i den østlige del af Regstrup omfordeles og overgår til perspektivareal, hvilket betyder at det forventes inddraget til byudvikling efter 2025.

I det lokalplanlagte boligområde ved Åvang en rummelighed på 24 rækkehuse og der er mulighed for 4 parcelhuse i boligområdet ved Regstrup Å. I boligområdet ved Ringvej er der en rummelighed på 106 parcelhuse og 11 rækkehuse. I Kvanløse er der en rummelighed på 6 parcelhuse og 12 rækkehuse, mens der i Søstrup er en rummelighed på 11 parcelhuse og 7 rækkehuse. I Sønder Jernløse er der en rummelighed på 12 parcelhuse og 44 rækkehuse.

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her

Erhverv

Kommuneplanen fastholder de eksisterende rammer for erhverv.

Detail

Regstrup har 2 centerområder rammeområde 14.C01 Hovedgaden og 14.C02 Butikscentret. Afgrænsningen af de 2 områder fastholdes selvom udviklingen i detailhandlen de senere år har resulteret i at en del butikker langs Hovedgaden er lukket og har ændret status til boligformål. Hvis der tilføres nye butikker til området, bør de samles omkring butikscentret, hvor der kan skabes de bedste parkeringsforhold.

Du kan se Detailhandelsrapporten her

Lægehus

I 2012 er der udarbejdet lokalplan for et nyt lægehus ved siden af Brugsen. Lægehuset skal både rumme læger og fysioterapeuter.

Kulturmiljø

Der er udpeget kulturmiljøer i landsbyerne Tingtved, Holløse, Sønder Jernløse, Dramstrup og Krøjerup.

Der er udpeget kulturmiljø i og omkring Knabstrup Hovedgaard. Arbejdet med at omdanne 2000 m2 af Knabstrup keramikfabriks 10.000 m2 til et center for kultur og miljø - Makvärket pågår. Stedet vil på sigt danne ramme om en række værksteder til kulturproduktion og dele af bygningerne er ved at blive istandsat. I første omgang til teater og foredragsal m.m. samt overnatningsfaciliteter. 

Der er udpeget kulutrmiljø i og omkring Brorfelde Observatorium. Arbejdet med at finde midlerne til omdanne Brorfelde Observatorium er igangsat. Målet er at omdanne stedet til et formidlingscenter af astronomi og nattemørke med udgangspunkt i stedets særlige historie, autenticitet og bygninger samt det omkringliggende landskab.

Du kan læse mere om det enkelte kulturmiljø her

I forbindelse med Kommuneplan 2013 er der desuden udpeget nye kulturmiljøer for

  • Enkesædet for KnabstrupgĂĄrd,
  • Dorthealyst ved Knabstrup,
  • Husmandskolonien Bankehuse ved Nørre Jernløse,
  • Det militære garageanlæg ved Kobbel Huse i Regstrup.
  • Det oprindelige vejforløb Gammel Skovvej, Ny Kro, Vommevad bro og forsamlingshus, det tidligere alderdomshjem og boldbane samt Nørre Jernløse landsby med mølle, skole og rĂĄdhus mm.
  • UdflugtsomrĂĄdet Maglesø med Traktørsted, stier samt udsigtspunktet Mørkemosebjerg, grusgravning og sommerhusomrĂĄde
  • Brorfelde landsby.

Du kan læse mere om retningslinjer og nye udpegninger her

Trafik

Motorvejen føres i første omgang til Kvanløse mens Ringvejen afventer motorvejens videreførsel fra Kvanløse til Knabstrup. Kommuneplanen fastholder arealreservationen til Ringvejen.

En del af Regstrups kvaliteter er bebyggelsen langs Hovedgaden. En forsat renovering og forskønnelse af bebyggelsen er derfor ønskelig samtidig vil en trafiksanering af vejen forbedre forholdene for de bløde trafikanter. 

Stiplanen indeholder et forslag om etablering af stiforbindelse langs Butterupvej til Tuse, stiforbindelse langs Søstrupvej til Holbæk, stiforbindelse langs Gl. Skovvej og Præstemarken, stiforbindelse gennem Kvanløse og mellem Maglesø efterskole til Tørnedvej ved Igelsø samt stiforbindelse fra Regstrup til Undløse langs Holbækvej. Det er intentionen at der forsat arbejdes for at etablere rekreative stier. Især Brorfeldestien som er en regionalsti der forbinder Maglesø med Åmosen har høj prioritet.

Du kan se stiplanen her

RĂĄstof

I dag indvindes der forsat råstof ved Mogenstrup og Igelsø. Lige uden for lokalområdet graves der ved Sofieholm. Ingen af områderne er udpeget til regionalt graveområde og der er givet tidsbegrænsende indvindingstilladelser til færdiggravning.

Skov og natur

Omkring Løvenborg Gods er der i 2008 etableret et nyt 153 ha stort vådområde med offentlig adgang samtidig er haven til Løvenborg renoveret. Området udgør et rekreativt udflugtsområde for Regstrupbeboerne. I store dele af nærområdet er der uønsket skovrejsning og der er særlige drikkevandsinteresser i hele nærområdet. 

Andre bysamfund

Der udpeget nye landsbyafgrænsning for landsbyerne Snævre, Brorfelde, Holløse Tingtved og Krøjerup. Dernæst er Dramstrup ligeldes blevet afgrænset - hvor afgrænsningen er flyttet fra boligerne vest fra byen til den egentlige landsby som tidligere ikke var afgrænset. De tidligere udpegninger herunder Golfbanen i Kvanløse, Vommevad, Knabstrup Teglværk, Sønder Jernløse kolonihaver samt Maglesø Efterskole og Kobbelhuse er overgået til andre formål. Landsbyafgrænsningerne er tilpasset faktiske forhold i Tingtved Borup øst, Tingtved Borup vest, Søstrup (Jordparceller, Igelsø og Hanerup. En landsbyafgrænsning betyder at der, i begrænset omfang, kan opføres nye boliger inden for den afgrænsede landsby.

Du kan læse mere om byggeri i landzone her

Byudviklingsskitse for Regstrup/Nr. Jernløse


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk