Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter St. Merløse lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder St. Merløse

Den fremtidige udvikling

Det er byrådets mål, at St. Merløse forsat er attraktiv for bosætning og erhvervsudvikling. Byen byder forsat på ledige arealer til byudvikling af boliger og erhverv.

St. Merløse

Boliger

I perioden 2007-2011 er indbyggertallet faldt fra 1.908 til 1.812 personer selvom der er sket en udbygning med 3 boliger og der ligger en forsat restrummelighed på 98 boliger. I St. Merløse forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025) at stige med ca. 5 personer.

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom vækst i boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle år er forventningen, at væksten i boligudbygningen igen tiltager.

Restrummeligheden i St. Merløse er på 98 boliger, hvilket er større end det antal boliger, der reelt forventes bygget i den kommende planperiode, og der skal derfor ske en reduktion. Det er et statsligt krav, at der skal være overensstemmelse mellem arealudlæg og forventninger til boligudbygningen.

Restrummeligheden i St. Merløse er således reduceret til 71 boliger.  

Et arealudlæg på ca. 3 ha (udlagt til åben-lav , svarende til 25 boliger) i den nordlige del af byen nord for Åmosen omfordeles og overgår til perspektivareal, hvilket betyder at det forventes inddraget til byudvikling efter 2025. Et arealudlæg på 2000 m2 (udlagt til åben-lav svarende til 2 boliger) i den nordlige del af byen ved Åvej omfordeles ligeledes og overgår til perspektivareal.

Der er udarbejdet lokalplaner for nye boliger i den nordlige del af St. Merløse Økogrunden og vest herfor som tilsammen indeholder en byggemulighed på 58 boliger. I tilknytning til centerområdet er der lokalplanlagt et område med 13 rækkehuse.  

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her

Erhverv

Kommuneplanens fastholder de eksisterende rammer for erhverv.

Detail

Kommuneplanens fastholder de eksisterende rammer for detailhandel.

Du kan se Detailhandelsrapporten her

Trafik

Stiplanen indeholder et forslag om etablering af en trafiksti fra St. Merløse til Uggerløse langs Bonderupvej, trafiksti fra St. Merløse til Kirke Eskilstrup langs Have Borupvej, trafiksti fra St. Merløse til Hvalsø langs Hvalsøvej samt langs Stestrupvej. 

Der er forsat intentionen at der arbejdes videre med etableringen af rekreative stiforløb. Især stiforbindelser rundt om Gyrstinge Sø, Nederskovstien og stiforløb der forbinder St. Merløse med det omgivende landskab er af høj prioritet.

Du kan se stiplanen her

Kulturmiljø

St. Merløse er udpeget som kulturmiljø på grund af sine mange elementer fra agrar- og stationsbyen. Kulturmiljøet kendetegnes ved den ældre gade- og  vejstruktur, stationsbygningerne og de karakteristiske stationsbyhuse samt hovedgadens præg af delvist sammenbyggede gadehuse med værksteds- og oplagsbygninger bagved. 

Du kan se de enkelte kulturmiljøer her

I forbindelse med kommuneplan 2013 er der desuden udpeget nye kulturmiljøer for

  • Herregården Bonderup
  • Landsbyen Kyringe

Du kan se retningslinjerne og de nye udpegninger her

Byforskønnelse

En del af St. Merløses kvaliteter er bebyggelsen langs Bygaden. En forsat renovering og forskønnelse af bebyggelsen er derfor ønskelig samtidig udgør en forsat fokusering på byens grønne områder et væsentlig element i at styrke kvaliteterne.

Varmeværk

Plangrundlaget for etableringen af et nyt halmbaseret varmeværk er tilvejbragt. Øst for det nye anlæg udlægges der et offentligt areal på ca. 1 ha - rammeområde 17.O04  til solvarmeanlæg bestående af solpaneler placeret på jorden. Området skal forblive i landzone.

Andre bysamfund

Der er landsbyafgrænsninger for landsbyerne Kyringe, Ordrup, Udstrup og Store Tåstrup. Afgrænsningen for Kyringe, St. Tåstrup, Ordrup og Udstrup er blevet revideret. En landsbyafgrænsning betyder at der, i begrænset omfang kan opføres nye boliger inden for den afgrænsede landsby.

Du kan se retningslinjerne og de nye udpegninger her

Byudviklingsskitse for St. Merløse


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk