Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Svinninge lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 LokalomrĂĄder Svinninge

Den fremtidige udvikling

Det er byrådets mål, at Svinninge fortsat er attraktiv som bolig-, stations- og erhvervsby

Svinninge

Boliger

I Svinninge er der i perioden 2007-2011 sket en udbygning med 110 boliger og der ligger en fortsat restrummelighed på 229 boliger. Indbyggertallet steg fra 3.523 til 3.572 personer.

I Svinninge forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025) at falde med ca. 50 personer.

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom vækst i boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle år er forventningen, at væksten i boligudbygningen igen tiltager. Restrummeligheden i Svinninge på de 229 boliger er dog større end det antal boliger, der reelt forventes bygget i den kommende planperiode.

Da det er et statsligt krav, at der skal være overensstemmelse mellem arealudlæg og forventninger til boligudbygningen, bliver et arealudlæg til boliger øst for byen, syd for Holbækvej, nedjusteret til ca. 4,4 ha, svarende til 40 boliger.

Restrummeligheden i Svinninge er således reduceret til 149 boliger. Det arealudlæg, som er omfordelt, overgår til perspektivareal. Herudover er størstedelen af et tidligere udlagt perspektivareal mod øst udtaget. 

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her

Erhverv

Et arealudlæg til blandet bolig og erhverv vest for byen, nord for Hovedgaden, nedjusteres med ca. 6 ha, som led i en samlet vurdering af arealbehov til erhvervsudvikling i hele kommunen. De skønnes, at de eksisterende erhvervsarealer i byen har rummelighed nok til fortsat udvikling.

Detail

Med kommuneplanen ønskes det at fastholde forretningsaktiviteten i bymidten. Det er målet at fremme livet centralt i bykernen frem for at sprede den. Det ønskes desuden, at centerfunktionerne deles, så de egentlige dagligvare- og udvalgsvarebutikker kun kan lokaliseres i området øst for Svinninge Å og frem til Stationspladsen/ Lammefjordsvej.

Se Detailhandelsrapporten her

Offentlige omrĂĄder

Umiddelbart forventes der at være tilstrækkeligt areal til offentlige formål, herunder til udvidelse af skolen. Hvis der skulle være yderligere pladsbehov for udvidelse af skole og institutioner, kunne man forestille sig, at de nærliggende idrætsarealer blev taget i anvendelse, mod at der til gengæld bliver anlagt nye baner på arealet vest for Bjerregaardsskoven, som allerede er udlagt til offentlige formål. Dette rammeudlæg fastholdes derfor som hidtil.

Stier og rekreative omrĂĄder

Bjerregårdsskoven fastholdes som hidtil med mulighed for at udvide skoven frem til renseanlægget mod nord. 

Af den offentlige stiplan fremgår det, at der er forslag til rekreative stier og forslag til trafikstier i lokalområdet. I Svinninge vurderes færdiggørelsen af Aggersvoldstien at have højest prioritet. Trafikstierne langs Amtsvejen og Holbækvej bør ligeledes prioriteres højt. Af rekreative stier vurderes Katrinedalstien og forlængelsen af Jyderupstien at være dem med højest prioritet.

Se stiplanen her

Trafik og byforskønnelse

Et stort lokalt ønske handler om forskønnelse og trafiksanering af hovedgaden gennem Svinninge. Der er blevet udarbejdet et skitseprojekt for Hovedgaden, der bl.a. omhandler etablering af sikre krydsningspunkter og sikring af cyklister langs Hovedgaden, men der har endnu ikke været afsat midler til udførelse.  

Kulturmiljøer

Der er udpeget kulturmiljøer for Aggersvold og landsbyen Hjembæk.

Du kan læse mere om det enkelte kulturmiljø her

Andre bysamfund

Rammerne for landsbyerne Gudmanstrup, Hjembæk og Stokkebjerg fastholdes i kommuneplanen.

Der udpeget en ny landsbyafgrænsning for landsbyen Skelbæk. En landsbyafgrænsning betyder at der, i begrænset omfang, kan opføres nye boliger inden for den afgrænsede landsby.

Se landsbyafgrænsningen og retningslinjerne for byggeri i landzone her

Byudviklingsskitse for Svinninge


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk