Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Tølløse lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Tølløse

Den fremtidige udvikling

I Tølløse fastholdes muligheder for vækst, især i forhold til bolig- og erhvervsudbygning samt en byomdannelse i de centrale dele af byen.  

Tølløse

Med ”Udviklingsstrategi 2012” har byrådet besluttet, at der skal ske en særlig planlægningsmæssig indsats og vækst i Holbæk by samt i kommunens to næststørste byer Jyderup og Tølløse. Den særlige indsats udmøntes i udformningen af helhedsplaner for hver af byerne.


Du kan se Helhedsplan for Tølløse her

Boliger

I Tølløse er der i perioden 2007-2011 sket en udbygning med 45 boliger, og der ligger en fortsat restrummelighed på 300 boliger. Indbyggertallet steg fra 4.594 til 4.694 personer. I Tølløse forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025) at stige med ca. 80 personer.

Fremtidens vækst

Der forventes en langsom vækst i boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle år er forventningen, at væksten i boligudbygningen igen tiltager. Med udviklingsstrategien har Byrådet prioriteret vækst i Holbæk by og i de to næststørste byer, herunder Tølløse. Denne prioritering udmøntes i en fastholdelse af restrummeligheden  på de 300 boliger, selvom den synes større end behovet set i forhold til udbygningen i den foregående planperiode. Det er et statsligt krav, at der skal være overensstemmelse mellem arealudlæg og forventninger til boligudbygningen.

Der er igangsat planlægning for et boligområde ved Høbjærggård syd for Tølløse. Planlægningen vil muliggøre ca. 120 boliger i området, og arealudlægget bliver kompenseret ved et tilsvarende arealudtag i eksisterende rammeområde ved Skovbakkegård, vest for Sønderstrupvej. 

I den vestlige del af Tølløse, vest for Sønderstrupvej, ligger der et ældre erhvervsområde. Omkring erhvervsområdet er der etableret boliger og centerformål og det ønskes, at området på sigt skal omdannes til boligområde. På den baggrund er det pågældende område udlagt til boligformål. Omdannelsen af erhvervsområdet er medregnet i restrummeligheden på 300 boliger.

Der sker en omfordeling af perspektivarealer til boligformål i Tølløse. En række perspektivarealer i den nordlige og østlige del af byen fjernes mod at der udlægges nye perspektivarealer i den vestlige del af byen. Perspektivarealerne forventes inddraget til byudvikling efter 2025.

Kommuneplan 2013 fastlægger rækkebestemmelser for den fremtidige planlægning for boligformål i Tølløse. På den måde sikres det, at der først vedtages en ny lokalplanplan for boligformål i Tølløse, når byens allerede lokalplanlagte boligområder er ved at være udbygget. 

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her 

Erhverv

De eksisterende arealudlæg i den nordlige del af Tølløse fastholdes, da der er ikke behov for yderligere erhvervsudlæg i byen. Tølløse indeholder forsat mulighed for udvidelse af de eksisterende udlæg til erhvervformål i byen, og derfor udlægges der perspektivarealer for erhverv vest for de eksisterende erhvervsområder ved Hjortholmvej. I forbindelse med den nærmere planlægning af de nye erhvervsområder, skal der sikres et hensyn til omgivelserne, herunder landskabet og de nærliggende boliger.

Detail

Den eksisterende bymindteafgrænsning, der er koncentrereret i den vestlige del af byen, vest for jernbanen fastholdes. Inden for det pågældende område ligger der bl.a. en større, ubenyttet erhvervsejendom (tidligere Unicad Food), som rummer mange muligheder i forhold til den fremtidige udvikling af Tølløse. Den ubenyttede erhvervsejendom kan byomdannes til blandede centerformål, herunder udvalgsvarehandel. Byrådet ønsker at afvente en konkret ansøgning, inden der tages stilling til nærmere retningslinjer for, hvordan byomdannelsen kan ske.


Byrådet har i 2012 vedtaget en lokalplan, der muliggør etablering af yderligere 2 dagligvareforetninger vest for Sønderstrupvej, nær Tølløse Centertorv. På den baggrund forventes det, at der kommer yderligere dagligvarehandel i byen, inden Kommuneplan 2013 bliver vedtaget endeligt.


På baggrund af at center- og detailhandelsområdet i Tølløse er koncentreret i den vestlige del af byen, er der fastlagt en retningslinje, der muliggør etablering af en mindre dagligvareforretning på op til 500 kvadratmeter i den østlige del af byen. Dagligvareforretningen skal være til områdets lokale forsyning og må ikke etableres nærmere end 500 m fra afgrænsningen på byens center- og detailhandelsområde. Byrådet ønsker, at afvente en konkret ansøgning, inden der tages stilling til de nærmere rammer for dagligvareforretningen, herunder placering og omfang.  

Du kan se Detailhandelsrapporten her

Kulturmiljøer

Landsbyerne Marup, Nr. Eskilstrup, Nr. Vallenderød Gl. Tølløse er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. 

Desuden er Tølløseslot, Grøntved Overdrev med hovedgården Sofieholm, Hovedgården Åstrup og et vejforløb ved Elverdam samt Elverdamsådalenudpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø, vejforløbet ved Elverdam.

Du kan læse mere om de enkelte kulturmiljøer her

I forbindelse med kommuneplan 2013 er der desuden udpeget et nyt bevaringsværdigt kulturmiljø i den centrale del af Tølløse. Området kaldes omfatter arealerne omkring Tølløsevej, Jernbanevej ved Tølløse Station samt Sejergårdsskolen og Tølløse Privat- og Efterskole.

Du kan læse mere om det bevaringsværdige kulturmiljø i Tølløse her

I forbindelse med kommuneplan 2013 er der desuden udpeget nye kulturmiljøer for et område ved Grønholmvej, nordvest for Tølløse. Det bevaringsværdige kulturmiljø kaldes "Husmandsbrug Tølløse". 

Du kan læse mere om retningslinjer og nye udpegninger her

 

Stier og trafik

Jernbanen der går fra Vipperød via Tølløse til Lejre er ved at blive udvidet til et dobbeltspor. Når dobbeltsporet bliver taget i brug, vil togene kunne køre hurtigere på strækningen imellem Holbæk og Roskilde, og dette vil naturligt være positivt for den kollektive trafikbetjening i Tølløse. Udvidelsen af jernbanen til et dobbeltspor har desuden den konsekvens, at de eksisterende overkørsler af jernbanen ved Tølløsevej/Kvarmløsevej, Tadrevej og Bukkerupvej bliver lukket. Som alternativ til de lukkede overkørsler er der ved at blive etableret to underføringer af jernbanen, henholdsvis nord for Tølløsevej/Kvarmløsevej og imellem Tølløse og Soderup.

For at mindske den gennemkørende trafik i Tølløse, dvs. den gennemkørende trafik på Sønderstrupvej og Hjortholmvej samt Tølløsevej og Kvarmløsevej er der fastlagt en retningslinie om en arealreservation til en ny omfartsvej vest om Tølløse. Omfartsvejen kan sammen med trafikdæmpende foranstaltninger være med til markant at fredeliggøre de helt centrale veje i Tølløse.

I sammenhæng med ovenstående ønsker Byrådet at arbejde for en bedre sammenbinding af arealerne i Tølløses centerområde. Sammenbindingen skal ses i sammenhæng med en fremtidig byomdannelse af den ubenyttede erhvervsejendom i den centrale del af Tølløse, f.eks. ved at der i den forbindelse etableres en ny, sammenhængende stiforbindelse fra Tølløse Centertorv i vest til Tølløse Station i centrum.

For at give mulighed for at der etableres en ny forbindelsesvej fra den nye underføring af jernbanen ved Tølløsevej/Kvarmløsevej til den eksisterende jernbanebro ved erhvervsområdet i den nordlige del af Tølløse, nær Lunderød, er der fastlagt en retningslinie om en arealreservation til forbindelsesvejen. Det vurderes, at forbindelsesvejen vil lette trafikanters adgang imellem den østlige del af Tølløse og Hjortholmvej.

Af stiplanen fremgår forslag til rekreative stier og trafikstier i lokalområdet. Det vurderes at de højeste prioriteret trafikstier er stien til Ugerløse, bedre forbindelser til Vipperød og Holbæk samt en intern stiforbindelse fra Soderup til Tølløse station. De rekreative stier som bør prioriteres højest er især en sti langs jernbanen, hvor der i dag er etableret en midlertidig arbejdsvej som et led i udvidelsen af jernbanen til et dobbeltspor. Den pågældende sti kan ses i sammenhæng med etablering af et nyt, rekreativ område i byen samt Nederskovstien. I alle Tølløses fremtidige boligområder skal der desuden sikres gode forbindelser til byens omkringliggende landskab.

Du kan se stiplanen her

 

Andre bysamfund

I lokalområdet for Tølløse er landsbyafgrænsningerne for landsbyerne Nr. Vallenderød,  Marup, Nr. Eskildstrup, Nyby, Lunderød blevet revideret. Desuden er landsbyerne Skov Vallenderød og Tjørnede blevet omfattet af landsbyafgrænsninger. En landsbyafgræsningerne betyder, at der, i begrænset omfang, kan opføres nye boliger inden for den pågældende landsbyafgrænsning. 

Du kan se landsbyafgrænsninger og retningslinjer for byggeri i landzone her

 

Øvrige tiltag

Udover idrætsbaner er der i dag ikke nogen større, rekreative områder i Tølløse, og størstedelen af udlægget af et rekreativt område i den centrale, østlige del af Tølløse fastholdes.

Muligheden for at udvide de eksisterende skole- og idrætsfaciliteter i den nordvestlige del af Tølløse fastholdes.


   

Byudviklingsskitse for Tølløse


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk