Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Tuse lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Tuse

Den fremtidige udvikling

Det er byrådets mål, at Tuse fastholdes som en attraktiv boligby med varierede bosætningsmuligheder.

Tuse

Boliger

I Tuse er der i perioden 2007-2011 ikke sket nogen boligudbygning. Der ligger en fortsat restrummelighed på 133 boliger. Indbyggertallet steg fra 3.001 til 3.047 personer, hvor tilvæksten primært lå fra 2007-08, og faldt fra 2010-11. 

I Tuse forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025) at falde med godt 100 personer.

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom vækst i boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle år er forventningen, at væksten i boligudbygningen igen tiltager. Restrummeligheden i Tuse på de 133 boliger er større end det antal boliger, der reelt forventes bygget i den kommende planperiode, og der skal derfor ske en reduktion. Det er et statsligt krav, at der skal være overensstemmelse mellem arealudlæg og forventninger til boligudbygningen.

Et arealudlæg på knap 2 ha. (udlagt til tæt-lav, svarer til 20 boliger) i den vestligste del af Tuse, nord for Tuse Byvej omfordeles og overgår til perspektivareal. 

Restrummeligheden i Tuse er dermed reduceret til 113 boliger. Når der ikke sker en endnu større reduktion i restrummeligheden, set i forhold til den foregående periode, hænger det bl.a. sammen med, at en del af den resterende restrummelighed på 110 boliger ligger inden for et allerede lokalplanlagt område. 

Der er således planlagt for et nyt boligområde, Hyldagergård, beliggende syd for Tuse Byvej og øst for Birkevej/Butterupvej. Det er et område på ca. 16 ha. og her findes, som nævnt, en rummelighed på 110 boliger fordelt på 2/3 parcelhuse og 1/3 rækkehuse. Derudover gives der mulighed for at opføre en ny dagligvarebutik på op til 1.000 minden for lokalplanområdet.

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her

Detail

Den eksisterende ramme for detailhandel fastholdes. Der er uudnyttet mulighed for at opføre en dagligvarebutik på maksimalt 1.000 m2 syd for Tuse Byvej ved siden af Hyldagergård. 

Se Detailhandelsrapporten her

Offentlige områder

Et rammeområde på 6,5 ha. øst for skoleområdet, som er udlagt til offentlige formål, fastholdes i kommuneplanen. 

Et område vest for Tuse Lokalcenter og ældreboliger er lokalplanlagt og giver mulighed for et børnespecialcenter.

Stier og trafik

Der udlægges arealreservationer til forlængelse af Holbækmotorvejen til Vig samt til dobbeltspor på Nordvestbanen.

Af stiplanen fremgår forslag til rekreative stier og trafikstier i lokalområdet. Bedre stiforhold langs Tuse Byvej og en forbindelse til Butterup enten over engene eller langs Butterupvej proriteres højt. Behovet for en sti mellem Mårsø og Hørbygaard, samt en forlængelse af stien til Markeslev, er yderligere forstærket efter skolestrukturændringen, hvor udskolingselever fra Tuse Næs skal have mulighed for at cykle til Tuse ad trafiksikre stier.

Se stiplanen her

Kulturmiljøer

Der er udpeget kulturmiljøer for Løvenborg og landsbyen Butterup.

Du kan læse mere om det enkelte kulturmiljø her

I forbindelse med Kommuneplan 2013 er der desuden udpeget et nyt kulturmiljø for Tuse landsby.

Du kan læse mere om retningslinjer og nye udpegninger her

Andre bysamfund

Rammen for Gl. Tuse fastholdes i kommuneplanen.

Der udpeget ny landsbyafgrænsning for landsbyen Butterup. En landsbyafgrænsning betyder at der evt., i begrænset omfang, kan opføres nye boliger inden for den afgrænsede landsby.

Se landsbyafgrænsningen og retningslinjerne for byggeri i landzone her

Byudviklingsskitse for Tuse


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk