Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Tuse Næs lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Tuse Næs

Den fremtidige udvikling

Det er byrådets mål, at Udby forsat er attraktiv for bosætning og lokalt tilpaset erhvervsudvikling. Byen byder forsat på ledige arealer til byudvikling af boliger og erhverv.

Udby, Tuse Næs

Boliger

I Udby er der i perioden 2007-2011 sket en udbygning med 24 boliger og der ligger en forsat restrummelighed på 117 boliger. Indbyggertallet steg fra 2.246 til 2.321 personer.

I udby forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025) at falde med ca. 76 personer. 

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom vækst i boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle år er forventningen, at væksten i boligudbygningen igen tiltager.

Restrummeligheden i Udby på 117 boliger, hvilket er større end det antal boliger, der reeelt forventes bygget i den kommende planperiode og der skal derfor ske en reduktion. Det er et statsligt krav, at der skal være overensstemmelse mellem arealudlæg og forventninger til boligudbygningen.

Restrummeligheden er i Udby reduceres således til 69 boliger.

Et arealudlæg på ca. 5,9 ha (udlagt til åben-lav, svarende til ca. 48 boliger) i den nordvestlige del af Udby omfordeles og overgår til perspektivareal, hvilket betyder at det forventes inddraget til byudvikling efter 2025. 

Der er udlagt et rammeområde til boligområde Udby syd, øst for Udbyvej, som giver en rummelighed på 57.

Der findes i det eksisterende boligområde ved ridebanevej en rummelighed på 11 boliger af typen åben-lav. Derudover er der en rest på 1 bolig åben-lav ved det eksisterende boligområde ved Udbyvej.  

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her

Erhverv

Kommuneplanen fastholder de eksisterende rammer for erhverv.

Detail

Kommuneplanen fastholder den eksisterende ramme for detailhandel.

Du kan se Detailhandelsrapporten her

Stier og trafik

Stiplanen indeholder et forslag om at etablere en trafiksti fra Udby til Kisserup langs Kisserupvej samt en trafiksti fra Hørby til Mårsø langs Tuse Næs Vej. Behovet for en sti mellem Mårsø og Hørbygaard, samt en forlængelse af stien til Markeslev er yderligere forstærket efter skolestrukturændring, hvor udskolingseleverne fra Tuse Næs skal have mulighed for at cykle til Tuse ad trafiksikre stier. Det er forsat intentionen, at der skal arbejdes med at etablere rekreative stier især en lang sammenhængende rekreativ sti, som forløber langs kysten af Tuse Næs er af høj prioritet.

Du kan se stiplanen her

Sommerhusområder

Afgrænsningen af sommerhusrammerne er reduceret. Afgrænsningen er trukket tilbage fra Kysten, så naturtyper og kystlandskab beskyttes, men ellers er de eksisterende rammer for sommerhusområder fastholdt.

Kulturmiljøer

Der er udpeget kulturmiljøer i Udby og landsbyen Kisserup.

Du kan se mere om det enkelte kulturmiljø her

I forbindelse med kommuneplan 2013 er der desuden udpeget nye kulturmiljøer for

  • En række af ældre sommerhuse i træ i Sommerhusområdet Bognæs
  • Hørby Havn og Færgekro
  • Kunsterkollektiv "Røde mor" ved Uglerup
  • Hørby Præstegård med Allé.

Du kan se mere om retningslinjer og nye udpegninger her

 

Andre bysamfund

Rammerne for landsbyerne Bognæs og Kisserup fastholdes i kommuneplanen.

Der udpeget nye landsbyafgrænsning for landsbyerne Uglerup, Løserup og Kastrup, men rammen for Hørby er opdelt i 2 dele hvor selve den gamle landsby Markeslev udgør sin egen del som landsby. En landsbyafgrænsning betyder at der, i begrænset omfang, kan opføres nye boliger inden for den afgrænsede landsby. Den resterende del af Hørby er overgået til B-område og landsbyafgrænsningen for Kisserup er tilpasset faktiske forhold.

Du kan se mere om landsbyafgrænsningen og retningslinjerne for byggeri i landzone her

Byudviklingsskitse for Udby


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk