Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Ugerløse lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Ugerløse

Den fremtidige udvikling

Det er byrådets mål, at Ugerløse fortsat er attraktiv som bolig- og erhvervsby

Ugerløse

Boliger

I Ugerløse er i perioden 2007-2011 sket en udbygning med 20 boliger, og der ligger en fortsat restrummelighed på 91 boliger. Indbyggertallet steg fra 1.441 til 1.453 personer. 

I Ugerløse forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025) at stige med ca. 20 personer.

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom vækst i boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle år er forventningen, at væksten i boligudbygningen igen tiltager. Restrummeligheden i Ugerløse på de 91 boliger er lidt større end det antal boliger, der reelt forventes bygget i den kommende planperiode, men da de alle ligger inden for lokalplanlagte områder, sker der ikke en omfordeling heraf. Det er et statsligt krav, at der skal være overensstemmelse mellem arealudlæg og forventninger til boligudbygningen. Der udlægges derfor ikke nye arealer til boligformål.

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her

Erhverv

Kommuneplanen fastholder de eksisterende rammer for erhverv.

Detail

Kommuneplanen fastholder den eksisterende ramme for detailhandel.

Se Detailhandelsrapporten her

Offentlige områder

Der er reserveret et areal til eventuel udvidelse af idrætsarealerne. Det vurderes, at rammeområdet er tilstrækkeligt fremtidssikret til offentlige formål, herunder til eventuel opførsel af fx en multihal. 

Stier og rekreative områder

I tidligere kommuneplan blev der udpeget arealer mod nord (den gamle præstegårdsjord) og øst (vest for Ellegårdsvej og øst for Hovedgaden mellem de to erhvervsområder), der skulle friholdes for bebyggelse. Dette fastholdes med henblik på at arbejde for etablering af bynære rekreative arealer i Ugerløse.

Det åbne land i en radius af ca. 1,5 km omkring Ugerløse er udpeget som kirkeomgivelser. Udpegningen er sket for at sikre kirken som et element i landskabsoplevelsen. Udpegningen betyder, at skovrejsning er uønsket i det åbne land omkring Ugerløse. 

Af den offentlige stiplan fremgår det, at der er forslag til rekreative stier, og forslag til trafikstier i lokalområdet. I Ugerløse prioriteres trafikstien til Nr. Vallenderød højest, men også en forbindelse til St. Merløse har høj prioritet. Af rekreative stier vurderes en sti til Østrup Skov og stien til Brændholt at være de højest prioriterede, sammen med stierne i Fledskov. 

Se stiplanen her

Trafik og byforskønnelse

Holbæk Byråd støtter ideen om etablering af en omfartsvej øst for byen. Kommuneplanen fastholder den tidligere kommuneplans arealreservation til omfartsvejen. Etablering af en eventuel omfartsvej skal ske i statsligt regi. Vejdirektoratet oplyser, at arealudlægget til omfartsvej ved Ugerløse er reserveret uden forudgående undersøgelser, men ikke prioriteret. Såfremt omfartsvejen prioriteres i statsligt regi, vil første skridt i arbejdet være udarbejdelse af en VVM-undersøgelse, der vil danne grundlag for beslutningen om den endelige vejføring. Byrådet vil arbejde for at skabe fremdrift i arbejdet med omfartsvejen.

Det er væsentligt for byens samlede attraktionsværdi, at bymidten fremstår indbydende. En renovering / forskønnelse af en del bebyggelse lang hovedgaden er derfor ønskelig. Det vurderes at etablering af en omfartsvej, der leder den tunge trafik uden om byen, vil give bedre vilkår for omdannelse af saneringsmoden bebyggelse langs hovedgaden.

Kulturmiljøer

Der er udpeget kulturmiljøer for hovedbyen Ugerløse og landsbyen Jonstrup.

Du kan læse mere om det enkelte kulturmiljø her

Andre bysamfund

Rammerne for landsbyerne Brændholt, Nyrup og Jonstrup fastholdes i kommuneplanen.

Se landsbyafgrænsninger og retningslinjerne for byggeri i landzone her

Byudviklingsskitse for Ugerløse


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk