Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Undløse lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Undløse

Den fremtidige udvikling

Det er byrådets mål, at Undløse fortsat er attraktiv som boligby

Undløse

Boliger

I Undløse er der perioden 2007-2011 sket en udbygning med 1 bolig og der ligger en fortsat restrummelighed på 115 boliger. Indbyggertallet steg fra 1.950 til 1.987 personer, hvor tilvæksten primært lå fra 2007-09, og stagnerede fra 2010-11. 

I Undløse forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025) at stige med ca. 25 personer.

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom vækst i boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle år er forventningen, at væksten i boligudbygningen igen tiltager. Restrummeligheden i Undløse på de 115 boliger er dog større end det antal boliger, der reelt forventes bygget i den kommende planperiode.

Da det er et statsligt krav, at der skal være overensstemmelse mellem arealudlæg og forventninger til boligudbygningen, bliver et arealudlæg til boliger øst for byen, for enden af Søgårdsvej, nedjusteret med ca. 3,9 ha, svarende til 35 boliger. Den tilbageblevne del af rammeområdet forudsættes lokalplanlagt til boligformål i stedet for til erhvervsformål, som gældende lokalplan anviser. I området kan der være 30 boliger af typen åben-lav. Området er dog omfattet af afløbsløse lavninger, hvorfor den endelige rummelighed kan være lavere, afhængig af valgt metode til håndtering af overfladevand i området.

Restrummeligheden i Undløse er således reduceret til 80 boliger. Et tidligere udlagt perspektivareal mod øst er fastholdt og udvides med det areal, som det tidligere nævnte arealudlæg til boliger reduceres med. Det forventes at byen ikke skal vokse længere mod øst end dette perspektivareal.

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her

Erhverv

Der pågår ny planlægning for virksomheden Colas nord for Undløse og i den forbindelse er området udlagt som erhvervsområde. Som led i en samlet vurdering af arealbehov til erhvervsudvikling i hele kommunen, udlægges der ikke yderligere områder til etablering af erhverv i Undløse.

Detail

Kommuneplanen fastholder den eksisterende ramme for detailhandel.

Se Detailhandelsrapporten her

Offentlige områder

Rammeområdet for skole m.v. fastholdes. Det vurderes at rammeområdet er tilstrækkeligt fremtidssikret.

Rekreative områder

Østergårdsparken og området omkring søen bag teglværksgrunden fastholdes. Søen er omfattet af Naturbeskyttelsesloven.

Stier og trafik

Der er lokalt et ønske om, at adgangen internt i byen og til de omgivende natur- og skovområder forbedres med stier. Der findes allerede i dag mange muligheder for at færdes i skovene omkring Undløse, men der er ingen stier som forbinder disse områder med byen. Der findes ligeledes i dag flere stier i byen. Der vil blive planlagt for at disse stier i højere grad bliver sammenhængende og giver forbindelse til skole og til rekreative stier. Lokalt er tidligere fremsat ønske om sti langs den stærkt trafikerede Holbækvej. Tilsvarende bør forholdene for cyklister på Hovedgaden forbedres i forbindelse med trafikdæmpende foranstaltninger.

I den offentlige stiplan er der forslag til nye rekreative stier og trafikstier i Undløse og i området omkring Undløse.

Se stiplanen her

Kulturmiljøer

Væsentlige kulturmiljøer er hovedgården Kongsdal og landskabet omkring den og Åmosen. Derudover er der udpeget kulturmiljøer for landsbyerne Mogenstrup og Tømmerup. 

Du kan læse mere om det enkelte kulturmiljø her

Åmosen

Syd for Undløse ligger Åmosen, som er udpeget som internationalt beskyttelsesområde. Ud over store potentielle naturværdier, er området internationalt kendt for sine store arkæologiske værdier. Åmosen er udpeget til Naturpark, og indgår i et tværkommunalt samarbejde herom. Udpegningen giver mulighed for, at der kan ske en yderligere indsats for at bevare natur- og kulturværdierne. Men der vil også kunne skabes bedre muligheder for at opleve områdets værdier, og der vil blive lagt mere vægt på lokale tiltag omkring erhverv og turisme, som kan understøtte områdets værdier. 

Andre bysamfund

Rammerne for landsbyerne Søndersted og Ulkestrup fastholdes med mindre ændringer.

Der udpeget landsbyafgrænsninger for landsbyerne Østrup, Mogenstrup og Tømmerup. En landsbyafgrænsning betyder at der, i begrænset omfang, kan opføres nye boliger inden for den afgrænsede landsby.

Se landsbyafgrænsningen og retningslinjerne for byggeri i landzone her

Byudviklingsskitse for Undløse


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk