Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fremtidig udvikling
Fremtidig udvikling Lokalområdets kvaliteter Vipperød lokalområde Generelle rammer Rammer for lokalplanlægning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Lokalområder Vipperød

Den fremtidige udvikling

Det er byrådets mål, at Vipperød forsat er attraktiv for bosætning og erhvervsudvikling. Byen byder på ledige arealer til byudvikling af boliger og erhverv.

Vipperød

Boliger

I Vipperød er der i perioden 2007-2011 er der ingen boligudbygning sket. Der ligger forsat en restrummelighed på 358 boliger. Indbyggertallet er faldet fra 3.928 til 3.880 personer.

I Vipperød forventes indbyggertallet i planperioden (2013-2025) at stige med med 67 personer.

Fremtidens vækst

Vi forventer en langsom vækst i boligudbygningen i starten af den kommende planperiode. Efter nogle år er forventningen, at væksten i boligudbygningen igen tiltager.

Restrummeligheden i Vipperød er på 358 boliger, hvilket er større end det antal boliger, der reelt forventes bygget i den kommende planperiode og der skal ske en reduktion. Det er et statsligt krav, at der skal være overensstemmelse mellem arealudlæg og forventninger til boligudbygningen.

Et arealudlæg på 1,9 ha (udlagt til åben-lav og tæt-lav, svarende til 22 boliger) i den nordvestlige del af Vipperød - nord for Asmindrupvej omfordeles og overgår til perspektivareal, hvilket betyder at det forventes inddraget til byudvikling efter 2025. 

Der er lokalplanlagt for et nyt boligområde vest for Roskildevej - Vipperød Bakker med en rummelighed på 295 rækkehuse. Ved at ændre plangrundlaget for en del af disse boliger fra tæt/ lav bebyggelse til åben lav bebyggelse, kan boligrestrummeligheden nedbringes, samtidig med, at der tilvejebringes mulighed for opførelse af en boligtype, der måske er større efterspørgsel efter i lokalområdet. Dette er drøftet med grundejere og et nyt plangrundlag afventes. I boligområdet ved Nybyvej er der en rummelighed på 36 rækkehuse og i boligområdet ved Sandbakkevej er der en rummelighed på 5 parcelhuse.  

Samlet set vurderes restrummeligheden i Vipperød således at kunne reduceres til 236 boliger.

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her

Erhverv

Kommuneplanen fastholder de eksisterende rammeromrĂĄder.

Detail

Med kommuneplanen ønskes det forsat at fastholde forretningsaktiviteten og dermed centerområderne ved både stationen og Roskildevej. Byen har 2 ankerbutikker Brugsen og Netto. Målet er dog på sigt at fremme forretningslivet omkring stationen. 

Du kan se Detailhandelsrapporten her

Institution/skole

Militærdepotet fastholder sin nuværende anvendelse og der kan således forsat arbejdes med at anvende bygningerne til kultur- og fritidsaktiviteter for foreninger og borgere. 

Kulturmiljø

Grøntved Overdrev med Hovedgården Sofieholm, Landsbyen Bredetved, landsbyen lille Granløse, Statshusmandskolonien Søby og Hovedgården Eriksholm er alle udpegede som kulturmiljøer.  

Du kan læse mere om kulturmiljøerne her

I forbindelse med Kommuneplan 2013 er der desuden udpeget nye kulturmiljøer for

  • Det militære garageanlæg i Vipperød
  • Udflugtsstedet Munkholm
  • Munkholm Bro
  • Dæmningen og pumpestation Tempelkrog og Asserholm 

Du kan se mere om retningslinjer og nye udpegninger her

Trafik

I forbindelse med den kommende udbygning af jernbaneforbindelsen mellem Vipperød og Lejre skal den eksisterende jernbaneoverskæring på Asmindrupvej nedlægges og der skal i stedet etableres en ny tunnel for cykler og gående. Lukningen af Asmindrupvej giver mulighed for fredeliggørelse og omdannelse af den centrale vej i Vipperød, herunder opgradering af bløde trafikanters forbindelse til skole og stationen. Syd for Vipperød er den nye forbindelsesvej mellem Nybyvej og Roskildevej ved at tage form og intentionen er at Stationsvej forlænges til forbindelsesvejen. Stationsvejens forlængelse vil samtidig give mulighed for at etablere flere parkeringspladser til pendlerne langs vejen.  

Stiplanen indeholder et forslag om etablering af stiforbindelse langs Sandbakkevej mellem Roskildevej og Ågerupvej, stiforbindelse langs Asmindrupvej til Sdr. Asminsdrup samt langs Nybyvej til Nyby med forbindelse til Tølløse. Det er intentionen at der forsat skal arbejdes med at etablere rekreativ stiforbindelser. Især en rekreativ forbindelse frem til Vallestrup, anlæg af Brorfeldestien frem til Maglesø samt Nyvangstien og Asmindrupstien samt stier der generelt forbedrer adgangen fra Vipperød til naturområderne.

Du kan se stiplanen her

Andre bysamfund

Der er landsbyafgrænsninger for Lille Granløse og Bredetved. Der udpeget nye landsbyafgrænsninger for landsbyerne Store Granløse, Sdr. Asmindrup, Hellestrup, Vinstrup og Algestrup. En landsbyafgrænsning betyder at der, i begrænset omfang, kan opføres nye boliger inden for den afgrænsede landsby. Dernæst er Ågerup by nyudpeget men den er udpeget som et B-område.

Du kan se mere om byggeri i landzone her

Byudviklingsskitse for Vipperød/Ågerup


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk