Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Indledning
Indledning Boligområder i byområder Støjbelastede arealer byområder Offentlig service Kulturmiljøer By- og sommerhusområder Fredede og bevaringsværdige bygninger
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Bymønster & Byudvikling

Bymønster og byudvikling

Behandling af temaet bymønster og byudvikling i kommuneplanen har til formål at fastsætte og beskrive et bymønster, at give forudsætningerne for at udvikle attraktive byer at leve i, og at sætte rammerne for at skabe en bæredygtig byudvikling.

Temaet ligger i forlængelse af intentionerne i Holbæk Kommunes udviklingsstrategi 2012 omkring "et attraktivt sted at flytte hen", "gode byer at leve i" og ansvar for fremtiden".

Temaet fastlægger retningslinjer og rammer for byudvikling og fastlægger arealudlæg, hvor ny byudvikling kan finde sted. Beliggenheden og afgrænsningen af arealer til byzoner og sommerhusområder er vist på kort, med tilhørende retningslinjer for anvendelse, udmøntet i de enkelte rammeområder. Planlægningen af nye byområder er central for kommuneplanen, og er koordineret med kommuneplanens resterende temaer.

Det er byrådets mål, at bymønsteret i kommunen bygger videre på de eksisterende kvaliteter og styrker, de enkelte byer har. Planlægningen for byudviklingen skal medvirke til, at skabe og bevare levende og varierede bymidter med blandet arealanvendelse til boliger, erhverv, handel og service. Kvaliteterne i de mindre byer skal understøttes, og der skal fortsat være en klar grænse mellem by og land. Det er en målsætning, i videst muligt omfang at opnå bæredygtige bystrukturer set i relation til detailhandel, trafik, erhvervs- og boliglokalisering. I forlængelse heraf planlægges for ny byudvikling primært i Holbæk og i kommunens to øvrige største byer.

 

Bymønster - en samlet kommune med by og land

Holbæk ligger centralt på Sjælland som et regionalt knudepunkt og forbindelsesled mellem Nordvestsjælland og hovedstadsområdet.  Holbæk by er den største by i Nordvestsjælland og udgør såvel trafikalt som kulturelt og handelsmæssigt center for et stort opland. Holbæk har derfor en særlig rolle for udviklingen i denne del af Sjælland.

Holbæk Kommune består af 17 lokalområdebyer og Holbæk by. Holbæk by er kommunens hovedby og center for handel, kultur, erhverv og service. Jyderup og Tølløse er de næststørste byer og centre for henholdsvis den vestlige og den sydlige del af kommunens opland. De øvrige lokalområdehovedbyer er: Bybjerg, Udby, Hagested, Tuse, Gislinge, Kundby, Svinninge, Mørkøv, Knabstrup, Regstrup, Undløse, Ugerløse, St. Merløse, Kr. Eskilstrup og Vipperød.

Udviklingsstrategien angiver retning for kommuneplanarbejdet og de overordnede målsætninger for hele kommunens udvikling. Strategien tager afsæt i det eksisterende beskrevne bymønster, med en grundlæggende struktur, med 17 lokalområder og Holbæk by - som hele kommunens hovedby. Strategien lægger imidlertid op til, at der ændres ved opfattelsen af de 17 lokalområder som selvstændigt bæredygtige enheder, der hver især skal rumme alle servicetilbud. I stedet skal lokalområderne, og de enkelte delområdebyer ses som dele af en samlet bæredygtig kommune med by og land, hvor områdebyerne hver især har deres særlige kvaliteter og tilbud, som supplerer hinanden, men ikke alle tilbyder alt.

Med kommuneplan 2013 fokuseres udviklingsindsatsen på Holbæk som hovedby og på de næststørste byer, frem for at fordele indsatser og vækst ud over hele kommunen geografisk.  Det betyder ikke, at der ikke fortsat vil være udviklingsmuligheder i de mindre byer. De mindre byer har hver i sær kvaliteter at byde på, som skal identificeres og understøttes af planlægningen. Strategien indebærer, at der arbejdes med en fordeling af boligtilvæksten med godt 50 % i Holbæk by, godt 16 % i de to næststørste byer og den resterende vækst fordelt på de øvrige områdebyer. I forlængelse heraf planlægges for ny byudvikling primært i Holbæk og i kommunens to øvrige største byer. En tilsvarende omfordeling foretages for erhvervsområderne, hvor der udtages erhvervsareal i de mindre byer og omfordeles til Holbæk og Tølløse.

I forbindelse med kommuneplanarbejdet er udarbejdet byudviklingsskitser for alle kommunens byer. For de største byer; Holbæk, Jyderup og Tølløse er udarbejdet helhedsplaner. Byudviklingsskitserne og helhedsplanerne kan ses i sammenhæng med rammebestemmelserne for hver af de respektive byer.

 

Fortætning og byomdannelse

Fortætning af de eksisterende bysamfund skal medvirke til at skabe mere dynamiske, levende og bæredygtige byer. Samtidig betyder fortætning mulighed for friholdelse af det åbne land, og de bynære grønne områder for ny bymæssig bebyggelse. Fortætning giver endvidere mulighed for at understøtte den kollektive trafik og forsyningsstrukturerne generelt, for opnåelse af mere bæredygtige bysamfund. En forudsætning for opnåelse af vellykket byfortætning er, at de trafikale forhold er løst, og der er fundet løsninger for parkeringsforhold og kollektiv trafikbetjening. Fortætning i form af omdannelse af tidligere erhvervs- og havnearealer til andre byformål er vurderet i kommuneplanudarbejdelsen, og flere af de følgende arealer er udtryk for netop omdannelse af erhvervs- og havnearealer.

I Holbæk Kommune er der flere byer, der rummer muligheder for fortætning, herunder:

Holbæk by, ved Jernstøberigrunden, Vølundsvej, Gasværksgrunden, Stationspladsen, Østerled, Holbæk have og i havneområdet.

I Tølløse kan ske byfortætning i bymidten omkring Unicad-arealet og i Jyderup centralt i bymidten, efter anbefalingerne i helhedsplanen. I Mørkøv er muliggjort fortætning af Savværksgrunden og i Undløse byomdannelse af Teglværksgrunden.

Nye byudviklingsområder

Den foregående kommuneplan blev til i en periode med økonomisk højkonjunktur og fuld gang i byggeriet, og der blev udlagt arealer til ny byudvikling med disse forudsætninger. Den faktiske udvikling i de seneste 4 år har ikke medført den forventede byvækst, og der er derfor fortsat betydelige arealreserver til ny byudvikling, inden for de allerede udlagte rammer. Med nærværende kommuneplan udlægges derfor kun i meget begrænset omfang nye arealer ud til byudvikling. Nye arealudlæg til boligformål sker alene i og ved Holbæk by samt ved intern omfordeling i Tølløse. I enkelte lokalområder har væksten været så lille, og de tilbageværende arealreserver dermed fortsat så store, at der udtages arealudlæg her, og omfordeles til tilsvarende vækst i Holbæk by. Samlet set sker en mindre reduktion i arealudlæg set i forhold til den eksisterende rummelighed.

Kommuneplanen baseres på forventning om, at der igen kommer vækst i Holbæk Kommune. De første 4 år med en mindre boligtilvækst stigende fra ca. 170 boliger årligt og op til godt 500 boliger årligt for den resterende 8 årige del af perioden. Samlet gives en boligtilvækst fra og med 2013 til 2025 på ca. 4.757 boliger. Dette tal svarer til en nedbringelse af restrummeligheden i de eksisterende arealudlæg til boligformål. Til sammenligning kan nævnes, at den forrige kommuneplan rummede en tilvækst på 6.330 boliger.

For opnåelse af målsætningen om fordelingen af væksten med godt 50 % af boligvæksten i Holbæk by er foretaget en omfordeling af arealudlæggene. Denne omfordeling indebærer, at der i lokalområdebyerne: Vipperød, Regstrup, Mørkøv, Svinninge, Gislinge, Tuse, Tuse Næs, Kr. Eskilstrup, Undløse, St. Merløse, Knabstrup og Kundby samlet er udtaget arealudlæg eller ændret i rammebetingelser, svarende til en reduktion på ca. 648 boliger. En del af denne reduktion omfordeles til Holbæk by, med nyt arealudlæg svarende til ca. 300 boliger, der oprindeligt alle var tænkt placeret ved Rishøjgård i Holbæk vest. Efter dialog med staten vil dette arealudlæg skulle reduceres, og den nærmere planlægning således ske ved opfølgende kommuneplanlægning. Arealet er derfor udlagt til perspektivareal. Kravet om reduktion af arealudlæg ved Rishøjgård indebærer, at der vil kunne ske kommuneplanlægning for nye arealudlæg andre steder i Holbæk By, svarende til en fastholdelse af de samlede udbygningsmuligheder i boligbyggeprogrammet, i en dialog med staten. Derudover er forud for nærværende kommuneplanproces udarbejdet rammeplanlægning for nye boliger ved Holbæk Have og Borgmestergårdsvej, der muliggør opførelse af ca. 130 boliger, og endelig er muliggjort fortætning med yderligere 100 boliger inden for eksisterende rammeområde ved Jernstøberigrunden.

I Tølløse er i den foregående kommuneplanperiode igangsat planlægning for areal ved Høbjærggård. Dette arealudlæg indgår i kommuneplan 2013, mod at det eksisterende rammeområde ved Skovbakkegård reduceres, således at den samlede rummelighed fastholdes.

I Jyderup udtages et arealudlæg ved Aggersvold som kompensation for udlæg af areal til 25 boliger ved Lerchehuset og muliggjort fortætning ved fængslet.

Arealreduktioner og nye arealudlæg er nærmere beskrevet i byområdebeskrivelser og helhedsplaner i de respektive byers afsnit i kommuneplanens rammedel.

 

 

 

Bymønster og byhierarki

 

Udbygningsmuligheder

 

Byomdannelsesområder


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk