Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
By- og sommerhusområder
Indledning Boligområder i byområder Støjbelastede arealer byområder Offentlig service Kulturmiljøer By- og sommerhusområder Fredede og bevaringsværdige bygninger
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Bymønster & Byudvikling By- og sommerhusområder

Retningslinjer

1.1.1 Kommunens byområder består af såvel de arealer, som ligger i byzone og anvendes til byformål, som de arealer i landzone, som planlægges anvendt til byformål.
Der kan ikke planlægges til byformål uden for byområderne.

1.1.2 Byområderne er konkret afgrænset på kort og skal principielt fastholdes i planperioden.

1.1.3 Kommuneplanen overfører nye arealer til byområderne. Disse arealer kan efterfølgende i lokalplanlægningen overføres til byzone. Arealudlæggene er baseret på forventningerne til bolig- og erhvervstilvæksten i den kommende 12 årige periode samt på målsætningerne i udviklingsstrategien om at prioritere væksten i Holbæk by, samt i de to næststørste byer. Arealudlæggene er i den langt overvejende del en videreførelse af arealudlæg fra den foregående kommuneplan.

1.1.4 Boligtilvæksten placeres i byområde i Holbæk by og i de 17 lokalcentre efter principperne om primær vækst i Holbæk by og de to næststørste byer, samtidig med at der sikres udbygningsmuligheder også i de mindre byer. Boligtilvæksten placeres i byområde efter en fordeling med ca. 50 % af boligudbygningen i Holbæk by og ca. 16 % af boligudbygningen i de to næststørste byer. Holbæk er hele kommunens hovedby, mens Jyderup og Tølløse i kraft af deres størrelse og trafikale beliggenhed spiller en væsentlig rolle som servicecentre ud over deres eget lokalområde.

1.1.5 Den detaljerede planlægning af de nye byområder skal dels sikre en tydelig overgang mellem by og land og dels sikre indbyrdes sammenhæng med de eksisterende byområder, og at udviklingen sker "indefra og ud".

Bebyggelsestæthederne i de nye byområder skal fastlægges ud fra beliggenheden i forhold til den kollektive transport.

Ved den detaljerede planlægning af de nye byområder skal vigtige kulturhistoriske spor såvidt muligt bevares, ligesom der skal tages hensyn til vigtige landskabelige træk.

1.1.6 I boligområder i landzone må der kun opføres nybyggeri og ske anlæg af meget begrænset omfang, og landskabs-, natur- og kulturværdier skal respekteres. Almenheden skal såvidt muligt have adgang gennem områderne af hensyn til sammenhængen mellem de rekreative områder.

Kun hvor det medvirker til en naturlig afrunding og styrkelse af miljømæssige kvaliteter i landsbyer, skal der kunne skabes mulighed for opførelse af enkelte boliger. Der er i forlængelse heraf sket en afgrænsning af kommunens landsbyer, jf. afsnit herom i temaet landsbyer og kulturmiljøer.

1.1.7 De eksisterende sommerhusområder kan principielt ikke udvides, og der udlægges ikke nye sommerhusområder.

Kommuneplanrammerne for sommerhuse indeholder både områder, som i Planloven er defineret som sommerhusområder og afgrænsede områder i landzone, som er bebygget med sommerhuse.

1.1.8 Sommerhusområder er forbeholdt ferieboliger og anden rekreativ anvendelse og bebyggelse.

1.1.9 Der kan ikke etableres nye erhvervsvirksomheder i sommerhusområder. Etablering af servicefunktioner bør kun tillades, hvis serviceforsyningen ikke med rimelighed kan ske fra et nærliggende bysamfund.


Bemærkninger til retningslinjer

Holbæk Kommune er inddelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. Kommuneplanens byområder er de områder, som allerede ligger i byzone samt de områder, der med planen kan overføres fra landzone til byzone, ved gennemførelse af lokalplanlægning i planperioden.

Afgrænsningen af byzone og sommerhusområder i forhold til landzonen fastsættes ud fra overvejelser omkring det samlede arealforbrug til byformål i den 12 årige planperiode og overvejelser omkring vækstens fordeling mellem kommunens enkelte byer. Der tages ved fordelingen bl.a. hensyn til byernes infrastruktur og kollektive trafikforbindelser - for opnåelse af en bæredygtig byudvikling.

Arealudlæg i Kommuneplan 2013-2025 er langt overvejende en videreførelse af arealudlæg i den foregående kommuneplan. Mange steder er sket arealreduktioner. Reduktioner og arealudtag er primært foretaget med udgangspunkt i retningslinjen om at byvækst skal ske "indefra og ud", således at udtagne arealer er beliggende i de pågældende byers ydre periferi.

Nyt arealudlæg ved Rishøjgård er efter dialog med staten overgået til perspektivareal, men en reduceret del af arealet forventes ved opfølgende kommuneplanlægning fortsat realiseret i kommuneplanperioden. Dette areal er beliggende i tæt tilknytning til overordnet infrastruktur, og tilsvarende er nyt arealudlæg til boligformål i Tølløse beliggende ud til god trafikal forbindelse. Begge steder kan opnås god kobling til den kollektive trafik.

I udviklingsstrategien er beskrevet en målsætning om, at bymønstret i kommunen skal bygge videre på de eksisterende kvaliteter og styrker, de enkelte byer har. Perspektivarealet ved Rishøjgård bygger i vid udstrækning på de beskrevne kvaliteter i rammedelen omkring Holbæk by, herunder nærheden til fjord og åben natur. Samtidig understøtter udvikling på dette sted en afbalanceret befolkningsudvikling i forhold til befolkningssammensætning og skolekapacitet.

I Tølløse vil nyt boligområde tilsvarende nyde godt af de landskabelige kvaliteter og samtidig nærheden til eksisterende fuldt udbygget boligområde. 

Reduktion af byområdearealer

Kommuneplan 2013-2025 rummer kun ganske få nye arealudlæg som resultat af restrummelighed fra den foregående kommuneplan 2007-2018. Derimod udtages arealudlæg til bolig- og erhvervsformål i en lang række af de mindre byer, svarende til ca. 648 boliger. De konkrete arealudtag er gennemgået dels i beskrivelserne til de enkelte byers rammedel, og dels i indledningens gennemgang af kommunens byer. Arealudtag og arealreduktioner er foretaget på kortene i kommuneplanens rammedel og fremgår endvidere af de til hver by hørende byudviklingsskitser. Endelig indgår reduktionerne i den samlede opgørelse over forventningerne til kommunens boligbyggeri.

Se arealudlæg og restrummelighed for boligudbygning her.

Nye arealudlæg og væsentlige ændringer inden for byområdet

I følgende afsnit gives en kort beskrivelse af de væsentligste ændringer og nye arealudlæg i medfør af Forslag til Kommuneplan 2013-2025, herunder en kort vurdering af ændringens indvirkning på kystlandskabet. De samlede ændringer er endvidere sammenfattet i ændringsnotat for Kommuneplan 2013-2025.

Boliger og centerområder

I Holbæk by udlægges et nyt perspektivareal til boligformål i den vestlige del af byen, ved Rishøjgård. Efter dialog med staten forventes gennemført opfølgende kommuneplanlægning for en mindre del af arealet inden for kommuneplanperioden. Området er trafikalt velbeliggende og vil blive vejbetjent fra Kalundborgvej, se nærmere beskrivelse heraf i nedenstående redegørelse. Arealet er beliggende inden for kystnærhedszonen, og der er derfor udarbejdet en redegørelse indeholdende en planlægningsmæssig begrundelse for det pågældende udlæg. Arealet er ikke beliggende inden for OSD-område.

I rammeområdet for Jernstøberigrunden i Holbæk by, 2.B11, er muliggjort en øget bebyggelsesprocent og fortætning. Der er således ikke tale om et nyudlæg, men om en ændring af bebyggelsesmulighederne inden for et eksisterende byområde.  Arealet er beliggende i en bymæssig sammenhæng og bag eksisterende bymæssig bebyggelse. Rammerne for bebyggelse her muliggør etagebyggeri, hvoraf de øvre etager vil kunne ses fra fjorden. Ved den nærmere planlægning af arealerne skal derfor ske en redegørelse for byggeriets påvirkning af kystlandskabet, jf. planlovens krav om redegørelse for ny bebyggelse inden for de kystnære dele af byzonerne.

Ved Holbæk Have er ved forudgående rammeplanlægning muliggjort opførelse af ca. 130 boliger. Rammeplanlægningen muliggjorde endvidere detailhandelsanvendelse, der imidlertid er skrevet ud af kommuneplanen. Boligerne placeres med nærværende kommuneplan i rammeområde 3.B17. Reduktionen af forventningerne til arealudlæg ved Rishøjgård frigiver et antal boliger, hvoraf nogle efter nærmere planlægning evt. vil kunne placeres ved Holbæk Have. Arealet er beliggende inden for en del af det eksisterende idræts- og stadionområde, der med planer for etablering af et nyt Arenaprojekt, frigives til ny byomdannelse. Placeringen i tæt eksisterende bymæssig bebyggelse indebærer, sammenholdt med maksimal bygningshøjde på 12 m, at ny bebyggelse her ikke vurderes at indebære væsentlige indvirkninger på kystlandskabet.

I rammeområde 1.C01 og 1.C07 i Holbæk bymidte hæves eksisterende bebyggelsesprocenter som led i strategien omkring fortætning af bymidten, herunder specifikt mulighed for opgradering af p-kapaciteten på Gasværksgrunden ved opførelse af p-hus. Begge områder er beliggende i tilknytning til tæt bymæssig etagebebyggelse og ændret bebyggelse / nyopførelse vurderes således ikke at ville ændre væsentligt på den visuelle påvirkning af kysten. Ny bebyggelse vil dog flere steder inden for de pågældende områder kunne ses fra fjorden, og der skal derfor i forbindelse med den nærmere planlægning ske en redegørelse for byggeriets påvirkning af kystlandskabet, jf. planlovens krav om redegørelse for ny bebyggelse inden for de kystnære dele af byzonerne.

Rammeområde 11.B15 udvides med en lille del af eksisterende rammeområde til offentlige formål, ved statsfængslet i Jyderup. Omfordelingen indgår i restrummelighedsopgørelsen for boliger i Jyderup. Arealet er ikke beliggende inden for kystnærhedszonen. For vurdering af grundvandsforhold, se særskilt redegørelse herom i temaet "Forsyning og tekniske anlæg".

I Tølløse udlægges et areal til boligformål ved Høbjærggård, 19.B12. Arealet udlægges i forlængelse af allerede igangsat planlægning, og muliggør opførelse af ca. 120 boliger. Arealet er ikke beliggende inden for kystnærhedszonen. Arealudlægget modsvares af arealudtag på naboareal ved Skovbakkegård. Området vejbetjenes via forlængelse af eksisterende boligveje, Søndermarken mod vest og Lidtgodtvej mod øst. For vurdering af grundvandsforhold, se særskilt redegørelse herom i temaet "Forsyning og tekniske anlæg".

Erhverv

Syd for Holbæk by, mellem Omfartsvej og Motorvej udlægges et nyt perspektivareal til videns erhverv. Arealet var oprindeligt udlagt som rammeområde i kommuneplanforslaget, men efter dialog med staten, er rammeområdet overgået til perspektivareal. Området er trafikalt velbeliggende og kan gives vejadgang via eksisterende tilslutning til Omfartsvejen samt evt. ved kobling til Rørvangsvej via naboområde. Arealet indplacerer sig i forlængelse af eksisterende erhvervsbælte, og er beliggende bag eksisterende bymæssig bebyggelse. Arealudlægget vurderes således ikke at have indvirkning på kystlandskabet. Arealet er beliggende inden for OSD-område.

Rammeafgrænsning for 19.E01 justeres i overensstemmelse med rammeområde 19.F01. Ændringen vurderes ikke at have indvirkning på kystlandskabet.

For rammeområde 2.E14 foretages en mindre reduktion af rammeafgrænsningen ved omfordeling til naboarealet udlagt til støjende fritidsareal. Dette sker bl.a. for at imødekomme aktuelle behov for udvidelse af de eksisterende aktiviteter.

Rekreative formål og fritidsformål

I Kommuneplan 2013-2025 er indarbejdet rammebestemmelser for et areal til en ny kommende arena, 2.F05. Arealet ligger i tilknytning til en eksisterende grøn kile, og muliggør arenabebyggelse inden for et eksisterende område udlagt til rekreative formål. Arealet er beliggende bag eksisterende bymæssig bebyggelse. Det vurderes på denne baggrund, at det muliggjorte byggeri kun i meget begrænset omfang vil øve indvirkning på kystlandskabet. Undtaget herfra er mulig opsætning af høje lysmaster. Nærmere redegørelse for den visuelle påvirkning skal ske i forbindelse med den videre planlægning. Arenaområdet trafikbetjenes fra syd, med adgang for kørende trafik fra eksisterende Omfartsvej. Fra nord etableres adgang for lette trafikanter koblet til eksisterende stier ved Ladegårdsalléen.

Den eksisterende rammeafgrænsning ved Andelslandsbyen, rammeområde 3.R06, udvides. Arealet er beliggende bag eksisterende bymæssig bebyggelse i forhold til kystlandskabet og udvidelsen vurderes således ikke at indebære en påvirkning heraf.

Ved Harmskrydset i Holbæk, rammeområde 2.F03 udlagt til støjende fritidsaktiviteter, sker en mindre udvidelse af rammeafgrænsningen ved tilsvarende reduktion af erhvervsramme 2.E14. Arealet er ikke beliggende inden for OSD-område, og ændringen vurderes ikke at indebære ændringer i forhold til påvirkning inden for kystnærhedszonen.

Med Kommuneplan 2013-2025 muliggøres øget rekreativ aktivitet i havnebassinet ved Ny havn i Holbæk, rammeområde 1.H05. Rammen muliggør ikke egentlig bebyggelse udover indplacering af husbåde, udspringstårn og maritime installationer i relation til trapper og trædæk m.v. for bedre kontakt mellem promenade og vandflade. I forbindelse med nærmere lokalplanlægning skal redegøres for den visuelle påvirkning.

I Tølløse udlægges nyt rammeområde til rekreative formål, 19.R04. Arealet vurderes ikke at have indvirkning på kystlandskabet. 

I St. Merløse udlægges areal med mulighed for etablering af solcellemark, 17.O04, samt udvidelse af eksisterende rekreativt areal, 17.R01. Arealet er ikke beliggende inden for kystnærhedszonen. 

Arealudlæg inden for sommerhusområdet

Der er 19 sommerhusområder i Holbæk Kommune, hvoraf de 17 ligger inden for kystnærhedszonen primært på Orø og på Tuse Næs. De to områder uden for kystnærhedszonen ligger i Brorfelde-området henholdsvis syd for Mogenstrup og nord for Maglesø. Sommerhusområder er forbeholdt ferieboliger og anden rekreativ anvendelse og bebyggelse. Ny bebyggelse til helårsformål samt ændret anvendelse af eksisterende sommerhuse fra sommer- og ferieboliger til helårsboliger kan normalt ikke tillades, jf. dog mulighederne i medfør af Planlovens § 41.

Med henblik på at fastholde og forbedre sommerhusområderne er der bl.a. fastsat rammer om, at mindst 15 % af ubebyggede og ikke udstykkede områder skal anvendes til større samlede opholdsarealer fælles for området. Samtidig skal offentligheden sikres adgang til strandarealerne.

Efter dialog med staten fastholdes afgrænsningen af de eksisterende sommerhusområder, og de mindre reduktioner af rammeområdeafgrænsningen for 6 sommerhusområder på Tuse Næs, der indgik i kommuneplanforslaget er således ført tilbage til oprindelig afgrænsning.


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Det er et lovkrav, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for udlægning af arealer til byzoner og sommerhusområder, og at de afgrænsede områder vises på kort, jf. planlovens § 11a, stk. 1. Landets kystområder skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed, jf. planlovens § 5a og 5b.

Statslige interesser

Af "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013", kapitel 3, fremgår kravene til kommuneplanlægningen inden for nærværende tema. Det fremgår bl.a., at kommuneplanen skal afgrænse nye arealer til byzone, og denne afgrænsning skal ske ud fra en helhedsvurdering. Der skal være klare grænser mellem by og land, så spredt bebyggelse i det åbne land undgås. Byvækst skal ske indefra og udad.

Arealudlæg til byvækst skal svare til størrelsen af den forventede byudvikling i kommunen i den kommende planperiode på 12 år.
I bilaget "Arealudlæg og restrummelighed for boligudbygning" samt i bilaget "Arealudlæg og restrummelighed for erhvervsudbygning" er redegjort for forventningerne til arealbehovene i den kommende planperiode.

Mulighederne for inddragelse af tidligere erhvervs- og havnearealer til andre byformål skal vurderes.
Fortætning i form af omdannelse af tidligere erhvervs- og havnearealer til andre byformål er vurderet i kommuneplanudarbejdelsen, og flere af de følgende arealer er udtryk for netop omdannelse af erhvervs- og havnearealer:

Holbæk by, ved Jernstøberigrunden, Vølundsvej, Gasværksgrunden, Stationspladsen, Østerled, Holbæk have og i havneområdet.

I Tølløse kan ske byfortætning i bymidten omkring Unicad-arealet og i Jyderup centralt i bymidten, efter anbefalingerne i helhedsplanen. I Mørkøv er muliggjort fortætning af Savværksgrunden og i Undløse byomdannelse af Teglværksgrunden

Nye byudlæg skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til investeringer i trafik- og serviceforsyning, og ved udlæg af areal til ny byudvikling skal fastlægges retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg.
De få nye større arealudlæg i medfør af Kommuneplanforslag 2013, herunder arealudlæg til boligformål ved Rishøjgård og ved Høbjærggård samt erhvervsudlæg ved Omfartsvejen, ligger alle i nærhed til og sammenhæng med gode overordnede trafik- og serviceforbindelser.

Udlæg af arealer til byudvikling skal tage hensyn til de arealer, der er udlagt til støjende aktiviteter.
Der udlægges ikke med kommuneplanforslag 2013 nye arealer, der indebærer konsekvenser for eksisterende arealudlæg til støjende aktiviteter. Ved rammeområde 2.F03, støjende fritidsaktiviteter ved Omfartsvejen, foretages en mindre udvidelse af rammeafgrænsningen ved inddragelse af delareal fra det tilstødende erhvervsområde, rammeområde 2.E14.

I kystnærhedszonen kan der udlægges nødvendige nye byudviklingsarealer på baggrund af en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse og lokaliseres efter hovedprincipperne for planlægning i kystnærhedszonen. I kystnærhedszonen kan der kun i ganske særlige tilfælde planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet.
For arealudlæg ved Rishøjgård er udarbejdet en særskilt redegørelse i forhold til kystnærhedszonen. Forøgelse af de rekreative funktioner i havnebassinet i Holbæk Havn, samt mulig indplacering af husbåde her, er resultatet af allerede gennemført planlægning for omdannelse af den tidligere erhvervshavn til ny byudvikling.

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer til sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse. Retningslinjerne forefindes i temaet "Forsyning og tekniske anlæg". I særskilt redegørelse for nyt arealudlæg ved Rishøjgård er skitseret omgivelsernes støjpåvirkninger, samt overordnet disponering af bebyggelse, bl.a. relateret til trafikstøj fra motorvej og jernbane, jf. redegørelse for nyt byudviklingsområde ved Rishøjgård.

Hvor støjbelastede arealer udlægges til støjfølsom anvendelse efter reglerne om byomdannelse, skal der foreligge sikkerhed for, at støjbelastningen er bragt til ophør inden for en periode på 8 år.

Den regionale udviklingsstrategi

Region Sjællands udviklingsstrategi indeholder helt overordnede ønsker og målsætninger for regionens fremtid. Regionen har medvirket i arbejdet omkring "Strukturbillede 2030", og er tovholder på det opfølgende arbejde i forlængelse af Sjællandsprojektet. Målet med "Sjællandsprojektet / strukturbillede 2030" er, at principperne heri kan genfindes og implementeres i kommuneplanarbejdet. Den primære målsætning heri er, at lokalisering af fremtidig byvækst primært skal ske i tilknytning til de større stationsbyer, for opnåelse af byvækst og vækst i arbejdspladser samt reduktioner i transportbehov og miljøgener.
Arealudlæg i medfør af Forslag til Kommuneplan 2013 er i vid udstrækning netop udtryk for, at arealudlæg placeres i tilknytning til god overordnet infrastruktur i kommunens tsørste og næststørste byer, mens der sker et arealudtag og en omfordeling fra nogle af de mindre byer.

Udviklingsstrategi 2012

Med vedtagelsen af udviklingsstrategi 2012 for Holbæk Kommune har byrådet udstukket de overordnede målsætninger for den fremadrettede udvikling i kommunen.

Udviklingsstrategien tager afsæt i det eksisterende beskrevne bymønster, med en grundlæggende struktur, med 17 lokalområder og Holbæk by - som hele kommunens hovedby. Strategien lægger imidlertid op til, at der ændres ved opfattelsen af de 17 lokalområder som selvstændigt bæredygtige enheder, der hver især skal rumme alle servicetilbud. I stedet skal lokalområderne, og de enkelte delområdebyer ses som dele af en samlet bæredygtig kommune med by og land, hvor områdebyerne hver især har deres særlige kvaliteter og tilbud, som supplerer hinanden, men ikke alle tilbyder alt.

Der peges samtidig på, at indsatsen fokuseres på Holbæk som hovedby og på de næststørste byer, frem for at fordele indsatser og vækst ud over hele kommunen geografisk.  Det betyder ikke, at der ikke fortsat vil være udviklingsmuligheder i de mindre byer. De mindre byer har hver i sær kvaliteter at byde på, som skal identificeres og understøttes af planlægningen.

Følgende målsætninger fra udviklingsstrategien har direkte relation til nærværende tema om bymønster og byudvikling:

 • Planlægningen skal fremme udviklingen af Holbæk by som kommunens hovedby og styrke de mellemstore byer, der spiller en rolle ud over deres eget lokalområde. Der skal sikres et varieret udbud af attraktive byer, landsbyer og boligområder.

 • I Holbæk by skal sikres et godt, varieret handels- oplevelses- og kulturliv. Konkrete projekter der bidrager med liv og aktivitet skal understøttes, herunder videreudvikling af Holbæk havn.

 • Der skal planlægges for en helhedsorienteret byudvikling i de mellemstore byers bymidter. Konkrete projekter, der bidrager med mere liv og aktivitet, skal understøttes.

 • Planlægningen skal ske på baggrund af en værdibaseret drøftelse af byrum og handelsliv.

 • Bymidteafgrænsningerne skal revurderes med henblik på at skabe mere levende og attraktive bymidter med bredt handelsmiljø.

 • Planlægningen skal opstille retningslinjer for den kommunale detailhandelsstruktur. Ny lovgivning på detailhandelsområdet giver mulighed for at placere op til 4 nye udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m2 i Holbæk Kommune.

 • Der foretages en gennemgang af eksisterende rammeområder med henblik på identifikation af, om der er områder, hvor ny byudvikling kan finde sted ved omdannelse, anvendelsesændring og / eller fortætning.

 • Bykvalitet, bokvalitet – fokus på rammerne for det gode liv.

 • Planlægningen skal sikre et varieret udbud af byer, landsbyer og naturområder.

 • Prioritering af klimaindsatsen gennem bæredygtig planlægning, begrænsning af nye arealudlæg til fordel for byomdannelse og bynær fortætning.

 • Inden udlæg af nye erhvervsområder overvejes fornyelse af eksisterende. Ekstensivt udnyttede arealer bør udnyttes bedre.

 • Byerne skal tænkes i børnehøjde, med boligområder hvor børn kan lege og færdes sikkert, børne- og unge politik, arbejde for et stærkt ungemiljø.

 • Dynamiske og foranderlige byer, ved: at udpege særlige områder i kommunen, hvor der skabes rum for kreativ byudvikling.

 • Understøtte nytænkende ideer om ny brug af eksisterende bygninger og permanente og midlertidige aktiviteter i byens rum.

 • Levende byer ved: at samle og forbinde de oplevelser og aktiviteter byerne byder på. Nye aktiviteter skal placeres, så de er med til at koncentrere bylivet og bidrage til levende byrum. Bygge videre på de eksisterende styrker og gode aktiviteter, samt nytænke brugen af eksisterende byrum.

 • Sociale og trygge byer ved: understøtte mulighederne for at byens borgere mødes. Attraktive byrum som man får lyst til at indtage og sikre trygge forbindelser mellem byens rum, boligområder og institutioner.

 • Bedre rammer for erhvervslivet ved: at være en dynamisk og attraktiv samarbejdspartner for erhvervslivet – og involvere erhvervslivet direkte i implementeringen af kommunens erhvervs- og turismepolitik. Arbejde for at forbedre infrastrukturen til og fra Holbæk. Sikre virksomhederne kvalificerede medarbejdere ved at styrke uddannelse og bosætning.

 • Tiltrække virksomheder og arbejdspladser: Udnytte de statslige investeringer i motorveje og jernbane til lokal erhvervsudvikling. Revidere detailhandelsplanlægningen, så detailhandelen kan styrkes og udvikles. Holbæk Megacenter og Holbæk bymidte skal fortsat kunne tiltrække kunder fra et større regionalt opland. Styrke den strategiske kommunikation om fordelene ved at drive virksomhed i Holbæk.

 • Bedre forhold for pendlere: Styrke pendlernes transport og den kollektive trafik ved aktivt at udnytte de Statslige investeringer i jernbane og motorveje. Målrette de kommunale investeringer og fremtidig byudvikling, så det bliver lettere og hurtige at pendle. Tænke pendlervenligt i tilrettelæggelsen af de kommunale tilbud i forhold til udbud, åbningstider, beliggenhed og fleksibilitet.

> Planloven

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

> Den regionale udviklingsstrategi

> Udviklingsstrategi 2012

> Sjællandsprojektet strukturbillede2030


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk