Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fredede og bevaringsværdige bygninger
Indledning Boligområder i byområder Støjbelastede arealer byområder Offentlig service Kulturmiljøer By- og sommerhusområder Fredede og bevaringsværdige bygninger
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Bymønster & Byudvikling Fredede og bevaringsværdige bygninger

Retningslinjer

1.5.1 Bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi 1, 2, 3 og 4 ifølge SAVE-registreringen i Kommuneatlas for Gl. Holbæk Kommune skal søges bevaret og må ikke nedrives uden en nærmere vurdering og en tilladelse fra byrådet. Bevaringsværdige bygninger i resten af kommunen skal ligeledes søges bevaret. Det samme gælder for bebyggelse i øvrigt, som er fredet eller ved senere vurdereringer er udpeget til at have en bevaringsværdi på 1-4.

1.5.2 Bygninger med en bevaringsværdi på 1-4 må ikke nedrives før nedrivningstilladelsen har været offentliggjort, og byrådet har meddelt ejeren om det vil nedlægge forbud mod nedrivning efter Planlovens § 14, jfr. Lov om Bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, § 18, stk 1 og 2.

1.5.3 Hvis det i forbindelse med lokalplanlægning besluttes, at bevaringsværdige bygninger kan nedrives, har bygherre pligt til at underrette Holbæk Museum om nedrivningen. Bygherre pålægges udgifter til registrering af bygningerne.

1.5.4 Bevaringsværdige bygninger skal sikres en fortsat høj værdi, bl.a. gennem lokalplanlægning og administration af øvrig lovgivning. Ved lokalplanlægning skal der fastsættes bevaringsbestemmelser, som i videst muligt omfang sikrer værdifulde kulturmiljøer og bygninger. Det kan også omfatte bygninger, som ikke i sig selv er bevaringsværdige.

1.5.5 Udvendige ændringer i form af om- og tilbygninger, herunder facadeændringer, udskiftning af tage, vinduer og døre, skal ske i overensstemmelse med den enkelte bygnings oprindelige arkitektur og materialevalg. Ved ombygning og istandsættelse af bygninger i bevaringsværdige miljøer skal disse ombygges og istandsættes under hensyntagen til bygningernes oprindelige udseende og områdets særlige karakter.

1.5.6 Nybyggeri og istandsættelse af bygninger i nærheden af bevaringsværdige bygninger skal tilpasses den sammenhæng, som byggeriet indgår i, og bør gives et udtryk med respekt for lokal byggeskik.

1.5.7 Fredede og bevaringsværdige bygninger, som på grund af manglende vedligeholdelse, brand eller på anden måde ikke er anvendelige, skal som hovedregel genopføres på samme sted i samme udtryk og arkitektur. Undtagelsesvis kan genopførelse tillades i en nutidig fortolkning heraf, tilpasset stedet.

 


Bemærkninger til retningslinjer

Hensigten med kommuneplanens retningslinjer for bevaringsværdige bygninger er at sikre de bevaringsværdige bygninger, som er væsentlige for den eksisterende kulturarv i kommunen. De registrerede bevaringsværdige bygninger i Holbæk Kommune ligger i Holbæk by, hvor der er gennemført en SAVE-registrering, samt i de mindre byer, hvor der er sket en udpegning i forbindelse med bevarende lokalplanlægning.

Det tilstræbes, at der gennemføres en SAVE-registrering af alle bevaringsværdige bygninger i Holbæk Kommune, således at alle bevaringsværdige bygninger bliver registreret efter de samme bevaringsværdier. 

En SAVE-registrering er en kortlægning og registrering af byers og bygningers bevaringsværdi efter en særlig metode. Metoden i SAVE-arbejdet er udviklet med den hensigt at skabe en enkel og let forståelig fremgangsmåde, der på kort tid kan give et overblik over en bydannelse og en vurdering af de kvaliteter, der er i byen og dens bygninger i dag. Den topografisk-historiske tradition videreføres ved at kombinere brugen af den lokale viden med topografiske og historiske analyser; og den arkitektoniske tradition ved at kombinere den arkitektoniske iagttagelse med kulturhistorisk viden.

Den arkitektoniske iagttagelse betragtes i SAVE-arbejdet som den væsentligste retningsviser for vurderingen af bevaringsværdier. Det vil sige, at det er det umiddelbart iagttagelige, der gøres til genstand for arkitektonisk vurdering. Den arkitektoniske iagttagelse kvalificeres af den topografiske undersøgelse og af de historiske analyser.

Retsvirkningen af udpegningen af de bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen er dels indførelse af en offentlighedsprocedure forud for en eventuel nedrivning af de udpegede bygninger via et lokalt bygningsforbedringsudvalg, jfr. byfornyelseslovgivningen. Holbæk Kommune har dog ikke nedsat et bygningsforbedringsudvalg.

Byrådet vælger selv grundlaget for udpegningen af de bevaringsværdige bygninger.

Ved genopførsel af fredede og bevaringsværdige bygninger, som på grund af manglende vedligeholdelse, brand eller på anden måde ikke længere er anvendelige, vil der blive lagt vægt på, at byggeriet er tilpasset det omkringliggende miljø og den stedlige byggestil. Dette er ikke til hinder for, at et byggeri kan opføres i moderne materialer og et nutidigt formsprog.

> Kommuneatlas for Gl. Holbæk Kommune


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Det fremgår af planlovens § 11a, nr. 14 at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier. 

Bygningsfredningsloven §§ 17-19.

Bekendtgørelse om udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen.

Statslige interesser

De statslige mål er at sikre at de kulturhistoriske enkeltelementer, som både kan være monumentale bygninger og mere ydmyge bygninger. I den forbindelse skal alle de bevaringsværdige bygninger i de udpegede landsbyer sikres.

De af amtet tidligere udpegede kulturmiljøer med tilhørende registreringer og anbefalinger er overført til kommuneplanen.

Derudover er der beskrevet forskellige krav til kommuneplanlægningen i ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013” kapitel 3, afsnit 3.1, kapitel 6, afsnit 6.3, kapitel 7, afsnit 7.3, kapitel 8, afsnit 8.1 og 8.3.

Udviklingsstrategi 2012

Udpegningen af bevaringsværdige bygninger i Holbæk Kommune er sket ved en SAVE-registrering i Holbæk By, samt ved gennemførelse af bevarende lokalplanlægning for enkelte mindre byer/landsbyer. Det tilstræbes, at der gennemføres SAVE-registrering for alle bevaringsværdige bygninger i kommunen.

> Planloven

> Bygningsfredningsloven

> Bekendtgørelse om udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk