Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Kulturmiljøer
Indledning Boligområder i byområder Støjbelastede arealer byområder Offentlig service Kulturmiljøer By- og sommerhusområder Fredede og bevaringsværdige bygninger
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Bymønster & Byudvikling Kulturmiljøer

Retningslinjer

1.4.1 Inden for de udpegede kulturmiljøer skal bevaringsinteresserne så vidt muligt tilgodeses. Etablering af nye anlæg, ny bebyggelse og andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af bevaringsinteresserne, må som udgangspunkt ikke finde sted i disse områder.

1.4.2 Når der udarbejdes lokalplan inden for et kulturmiljø eller dele heraf, skal lokalplanbestemmelserne i videst muligt omfang sikre de pågældende bevaringsværdier.

1.4.3 Ved opførelse af bygninger, tekniske anlæg m.v. i synlig kontakt med de udpegede kulturmiljøer, skal der vises særlige hensyn over for områdets oplevelses- og fortælleværdi.


Bemærkninger til retningslinjer

Formålet med at lade udpegningerne af værdifulde kulturmiljøer i byerne indgå i kommuneplanens retningslinjer er, at beskytte og bevare de væsentligste kulturhistoriske spor i byerne fra menneskets udviklingshistorie. Udpegningerne skal sikre, at for eksempel ny bebyggelse, byudvikling, anlægsarbejder m.v. sker i respekt for de kulturhistoriske beskyttelsesinteresser.

Retningslinjerne har til hensigt at sikre historien om samfundets udvikling, som den opleves i de bebyggede områder. Til det formål er der i samarbejde med Holbæk Museum udarbejdet kulturhistoriske baggrundsregistreringer, der danner basis for udpegningen af værdifulde kulturværdier og kulturmiljøer i kommuneplanen. Holbæk Kommune vil i sin administration og planlægning varetage de kulturhistoriske interesser, der fremgår af baggrundsregistreringerne.

Kommuneplanen skal sikre, at byudvikling og byomdannelse sker i respekt for de værdifulde kulturmiljøer. Dette skal ses i sammenhæng med, at der sker en afvejning mellem beskyttelsen af de værdifulde kulturmiljøer og den fremtidige udvikling i byerne. Holbæk Kommune har derfor udarbejdet en kortlægning, som belyser hvilke værdifulde kulturmiljøer, der er sårbare over for forandring.

Hvad er et kulturmiljø?

Et kulturmiljø defineres i denne sammenhæng som et afgrænset område i byen med et bestemt kulturhistorisk helhedspræg. Frem for at have fokus på den enkelte (fredede eller bevaringsværdige) bygning, åbner kulturmiljøregistreringen op for en metode, hvor man betragter den enkelte bygning i sit miljø og som en del af en helhed.

Et kulturmiljø er ikke en objektiv størrelse. Derimod er miljøerne i Holbæk by defineret og vurderet med øje for at kunne sige noget væsentligt om byens samfundsmæssige udvikling.

Det er tanken, at vi ved at registrere miljøer frem for enkeltbygninger frembringer en større forståelse for byens kulturhistoriske sammenhænge. Synliggørelsen af sammenhængene vil medvirke til at gøre det lettere at beskrive konsekvenserne ved forandringer i fremtidige byudviklingsprojekter.

Baggrundsregistreringer

Vidensblade for kulturmiljøer i de større byer

Vidensblade for kulturmiljøer i det åbne land

 

Retningslinjer for kulturmiljøer i det åbne land findes under temaet Landsbyer & Kulturmiljøer.


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Det fremgår af planlovens § 11 a, stk. 14, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier.

Statslige interesser

De statslige mål er at sikre, at de værdifulde kulturmiljøer, både i det åbne land og i byerne, kortlægges, beskrives og sikres.

Udviklingsstrategi 2012

Bevaringsværdige bygninger i landsbyer og i det åbne land skal registreres og udpeges. På baggrund heraf udarbejdes nye retningslinjer for bevaringsværdige bygninger. Læs mere herom under temaet Landsbyer & Kulturmiljøer.

Registrering og kortlægning

Udpegningen af kulturmiljøer er baseret på en række kulturhistoriske baggrundsregistreringer i Holbæk by. Holbæk Kommune vil i sin administration og planlægning varetage de værdifulde kulturmiljøer, der fremgår af de kortlagte områder.

> Planloven

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

> Udviklingsstrategi 2012


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk