Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Offentlig service
Indledning Boligområder i byområder Støjbelastede arealer byområder Offentlig service Kulturmiljøer By- og sommerhusområder Fredede og bevaringsværdige bygninger
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Bymønster & Byudvikling Offentlig service

Retningslinjer

1.3.1 Der udlægges ikke arealer til nye skoler, men alle nuværende skoler opretholdes, og der skal være muligheder for om- og tilbygninger og nye friluftsanlæg.

1.3.2 Skoledistrikterne fastholdes principielt som 8 distrikter angivet på kortbilag.

1.3.3 Stenhus Gymnasium fastholdes med sin nuværende placering. De seneste års stigningstakter i elevtal kan medføre behov for yderligere udvidelse. 

1.3.4 De nuværende arealer til daginstitutioner fastholdes principielt, men der kan opstå behov for tilpasning af kapaciteten til de lokale behov.

Såfremt daginstitutioner ophører, kan bygninger og grundarealer anvendes til andre almene formål f.eks. fællesbygninger, eller grundarealerne kan udlægges til samme arealanvendelsesformål som naboområderne, f.eks. boligformål.
Eventuelle nye daginstitutioner kan placeres i boligområder eller i stationsnære områder og skal have god adgang til kollektiv trafik og stiforbindelser

1.3.5 I forbindelse med planlægning for løbende tilpasning af kapacitetsbehov for ældreboliger, plejehjem og plejeboliger, skal muliggøres indpasning af et passende antal plejeboliger i eksisterende boligområder. Nye større ældrecentre/ plejeboliger skal placeres i Jyderup, Tølløse, Svinninge og to i Holbæk by. 

1.3.6 Kulturelle institutioner samt større offentlig og privat service, som er fælles for hele kommunen, skal lokaliseres primært i Holbæk Bymidte.

De kulturelle institutioner i Holbæk Bymidte skal bindes sammen i et forløb - en oplevelsesrute, i sammenhæng med byens pladser, handelsliv og aktivitet.

1.3.6 Nye større uddannelsesinstitutioner, som er fælles for hele kommunen, skal placeres primært i Holbæk by, med en placering og udformning som bedst muligt understøtter mulig opnåelse af synergier med øvrige uddannelsessteder og erhvervsliv og er velbeliggende i forhold til kollektiv transport.


Bemærkninger til retningslinjer

Skoleområdet

Retningslinjerne for offentlige institutioner tager udgangspunkt i den forventede befolkningsudvikling, og derfor udlægges der ikke arealer til nye skoler, ligesom skoledistrikterne principielt fastholdes.
Skoledistrikterne er tænkt i sammenhæng med bymønsteret, idet skolerne skal være med til at styrke borgernes lokale tilhørsforhold.

Daginstitutionsområdet

Udviklingen i antallet af mindre børn vil variere fra distrikt til distrikt. Principielt opretholdes de nuværende arealer til børneinstitutioner, men der åbnes mulighed for, at såfremt institutioner ophører, kan de anvendes til andre formål, fortrinsvis almene formål som f.eks fælleshuse. Der åbnes også mulighed for, at de kan anvendes til boligformål eller andre formål, som naturligt kan indpasses i det område og den bydel, hvor de er beliggende.

Hvis der i forbindelse med udbygningen af Rishøjgård viser sig behov for en ny daginstitution, skal den af hensyn til CO2 og klima placeres stationsnært eller have god adgang til anden kollektiv trafik.

Ældreområdet

Formålet med retningslinjen, der giver mulighed for indpasning af plejeboliger i Holbæk, Jyderup, Tølløse og Svinninge er at tage højde for den forventede stigning i antallet af ældre, at samle, centralisere og modenisere boligerne til nye krav. Der er således specifikt for rammeområde 3.B07, Anders Larsensvej, Samsøvej m. fl., indarbejdet mulighed for omdannelse af eksisterende bebyggelse eller nyopførelse af plejeboliger.

Tilsvarende er der i Tølløse i rammeområde 19.O05 muliggjort opførelse af ældrecenter.

I Jyderup er gennemført lokalplanlægning for opførelse af plejeboliger.

Kulturområdet

Som opfølgning på byrådets målsætning, om Holbæk bymidte som kultur- og forretningscenter for hele kommunen, skal kulturelle institutioner, som er fælles for alle borgere i kommunen, som udgangspunkt lokaliseres i Holbæk by, og de skal bindes sammen af bedre byrum for at skabe det bedst mulige og mest mangfoldige byliv.

Retningslinjer og målsætninger på kultur- og fritidsområdet fremgår endvidere under temaafnittet 'Sundhed & Friluftsliv'.

> Børne- og ungepolitik

> Boligstrategi


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til forskellige byformål, herunder beliggenheden af offentlige institutioner, jf. planlovens § 11a.

Udviklingsstrategi 2012

I Udviklingsstrategi 2012 opstiller byrådet en række målsætninger for den fremadrettede udvikling af kommunen, der direkte og indirekte, øger indflydelse på placering, udformning og indhold i de offentlige institutioner. Byrådet ønsker således at arbejde for:

 • Levende byer, ved: at samle og forbinde de oplevelser og aktiviteter byerne byder på. Nye aktiviteter skal placeres, så de er med til at koncentrere bylivet og bidrage til levende byrum. 

 • Planlægningen skal fremme udviklingen af Holbæk by som kommunens hovedby og styrke de mellemstore byer, der spiller en rolle ud over deres eget lokalområde.

 • Sociale og trygge byer ved: understøtte mulighederne for at byens borgere mødes. Attraktive byrum som man får lyst til at indtage og sikre trygge forbindelser mellem byens rum, boligområder og institutioner.

 • Tænke pendlervenligt i tilrettelæggelsen af de kommunale tilbud i forhold til udbud, åbningstider, beliggenhed og fleksibilitet.

 • Byerne skal tænkes i børnehøjde, med boligområder hvor børn kan lege og færdes sikkert, børne- og unge politik, arbejde for et stærkt ungemiljø.

I udviklingsstrategi 2012 samt i befolkningsprognose 2012 forudsiges, at kommunen i fremtiden vil opleve en markant stigning i antallet af ældre - en stigning som ikke modsvares af flere borgere i den erhvervsaktive alder. Byrådet fastslår, at de kommende års demografiske og økonomiske udfordringer betyder, at der til stadighed skal tænkes i udvikling og fornyelse, så Holbæk kan bevares som en tidssvarende borgerorienteret kommune, hvor kvalitet er i højsædet.

Derfor vil byrådet på ældreområdet udbygge antallet af plejeboliger. På dagpasnings- og fritidsområdet skal kapaciteten tilpasses, så de enkelte tilbud er både fagligt og økonomisk bæredygtige og samtidig tilpasset borgernes efterspørgsel.
Kommuneplanens retningslinjer skal sikre, at udviklingsstrategiens målsætninger kan opnås, og at der er sammenhæng mellem muliggjort byudvikling og målsætninger .

Kommunale politiker

Byrådet har vedtaget en skolestruktur, der betyder, at de tidligere 20 skoledistrikter reduceres til 8 distrikter.

Det er ambitionen, at endnu flere børn skal rustes til at kunne tage og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Kvaliteten i kommunens folkeskole skal hæves, og bedre kvalitet koster ressourcer. En ny skolestruktur kan være med til at betale for et kvalitetsløft. Kvalitetsløftet skal være med til at sikre, at Holbæk Kommune når følgende fire mål, der handler om at styrke:

 • uddannelsesparathed

 • inklusion 

 • faglighed  

 • trivsel

For at nå disse mål skal de ressourcer, der bliver frigivet ved den nye skolestruktur, investeres i følgende fem områder:
kompetenceløft af pædagogisk personale

 • it 

 • styrkelse af mellemtrinnet

 • løft af inde- og uderum  

 • central udviklingsunderstøttelse

Ud over disse områder bliver der også arbejdet på en indsats for at styrke elevernes læsefærdigheder.

Målsætning om, at 95% af en årgang skal gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Tallet i Holbæk Kommune i dag er 84% (svarende ca. til landsgennemsnittet).

Ungdomsuddannelserne arbejder på tværs af kommunegrænser – optag til erhvervsuddannelserne i Holbæk har således elever fra Odsherred, Kalundborg m.v. – hele Nordvestsjælland som opland.

Der er en tendens til, at der er flere unge, der vælger gymnasiale uddannelser – og vælger erhvervsuddannelserne fra. EUC har lukket flere afdelinger.

Den aktuelle store søgning til Stenhus Gymnasium forventes at fortsætte, og vil formentlig inden for en kommende 5-årig periode betyde behov for yderligere udvidelser af gymnasiet.(Der er kommunens eneste). De afledte trafikale problemer i tilknytning hertil kan medføre behov for afledte omdisponeringer af parkerings- og tilkørselsforhold.

Der er et stigende behov for idrætsfaciliteter – både ved Stenhus Gymnasium, men også ved EUC-uddannelserne, da der også her er øget fokus på fysisk aktivitet og indlæring.

Den ny dagtilbudsstruktur, der er trådt i kraft den 1. januar 2013, følger den ny skolestruktur, som er etableret i august 2012. Med den ny dagtilbudsstruktur er dagtilbuddene i alle otte distrikter organiseret som én distriktsinstitution bestående af de børnehuse og dagplejere, der er beliggende i distriktet.

De otte distriktinstitutioner er etablere ud fra princippet om, at en distriktsinstitution udgør én institution, med én bestyrelse, én distriksleder og ét budget. 

Generelt er der dalende børnetal – og snarere behov for afvikling end for kapacitetsforøgelse. Enkelte distrikter afviger dog fra denne tendens.

Der er gennemført renoveringsprogrammer for mange institutioner, forestået af Center for ejendomme.

I Tølløse nedlægges i 2014 fire eksisterende institutioner – der samles i et enkelt nyt børnehus ved Tølløse Skole.

 

Holbæk Byråd har vedtaget en kultur- og fritidspolitik, som trådte i kraft i foråret 2011.

Formålet med kultur- og fritidspolitikken er at skabe et kulturelt rum, der både er med og for borgerne. Kultur- og fritidslivet skal dermed både understøtte muligheder for, at borgerne selv kan deltage lokalt i aktiviteter, men der skal også sættes fokus på, at Holbæk Kommune tilbyder oplevelser i høj kvalitet.

Af målsætninger kan nævnes:

 • Kulturinstitutioner skal være aktive medskabere af kulturtilbud for og med alle borgere.

 • Lokaler og faciliteter anvendes og udvikles, så flest muligt får gavn heraf.

 • Vi vil skabe kreative og rekreative rum, der understøtter selv- og uorganiserede aktiviteter i både byrum og naturområder.

 • Vi vil gennem en aktiv og opsøgende indsats i højere grad nå gruppen af ’ikke-deltagere’.

 • Vi iværksætter tværkommunale projekter og initiativer, der udvikler kultur- og fritidslivet, fx på teater og museumsområdet.

 • På satningsområder indgås partnerskaber, som understøtter øvrige kommunale indsatser i forhold sundhed, uddannelse, erhvervs og/eller bosætning.

 • Børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud. Aktiviteter skal være for, med og af børn.

 • Der skal skabes rum til en eksperimenterende ungdomskultur.

 • Den stigende andel af ældre får mulighed for kulturel og fysisk udfoldelse. Den sundhedsforebyggende indsats over for ældre skal prioriteres.

 

Holbæk Byråd har vedtaget en ældrepolitik.

Fremtidens ældre har andre ønsker og behov i forhold til deres boliger, end de nuværende ældre har. Derfor skal kommunens pleje- og ældreboliger fremtidssikres.

Holbæk Kommunes pleje- og ældreboliger kan ikke leve op til fremtidens krav. Allerede om 10 år vil der mangle 90 boliger til ældre, ligesom de nuværende boliger ikke lever op til de ønsker og krav, fremtidens brugere har.

Der er derfor lagt en strategi for fremtidssikring af boligerne, der strækker sig over en 12-årig periode.

De første konkrete indsatser er opførelsen af 70 nye og moderne plejeboliger i Jyderup samt et nyt plejecenter i Holbæk. De vil efter planen stå færdige i 2015.

Strategien lægger an til, at alle plejeboliger over de kommende år skal samles på fem centre fordelt over hele kommunen. De nye større centre placeres i: Tølløse, Jyderup, Svinninge og to i Holbæk by.På den måde er der bedre mulighed for faglig sparring og for at udnytte ressourcerne optimalt. Det giver borgerne en bedre service, samt bedre tilgængelighed til centrene for både ansatte og pårørende, da centrene placeres i tilknytning til offentlig transportbetjening.

I strategien er der også fokus på ældreboligerne. En af idéerne er at indrette ældreboliger omkring centre med forskellige aktiviteter. Herudover skal der være mulighed for aktiviteter, der hvor de ældre bor.

De nye ældreboliger kan således både favne den hjemlighed, som mange af fremtidens brugere efterspørger, samtidig med, at der er mulighed for fælles aktiviteter.

Generelt kan siges om tendenser og udvikling, at de ældre ønsker at bo hjemme længst muligt – hvilket ligger i forlængelse af de politiske udmeldinger og målsætninger. Der etableres en indsats omkring aktivering og træning – så de ældre holder sig i bedre form, og bedre er i stand til, at fungere i eget hjem. Der er generelt mange ledige boliger i yderområderne – og størst efterspørgsel efter boliger i Holbæk.

Der gøres endvidere en indsats på akutboligområdet, med den forventede effekt, at sygehusindlæggelser undgås eller kan nedskæres tidsmæssigt. Holbæk Hus er bl.a. tiltænkt denne funktion, med tilbud om akutboliger.

Der opstår også private tilbud om friplejeboliger, som eksempel nævnes Svinninge Gl. Rådhus.

> Planloven

> Udviklingsstrategi 2012

> Kultur- og fritidspolitik

> Ældrepolitik


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk