Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Støjbelastede arealer byområder
Indledning Boligområder i byområder Støjbelastede arealer byområder Offentlig service Kulturmiljøer By- og sommerhusområder Fredede og bevaringsværdige bygninger
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Bymønster & Byudvikling Støjbelastede arealer byområder

Retningslinjer

1.6.1 Ved udlæg af arealer til støjfølsom anvendelse skal det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende regler om støj kan overholdes i planområdet ved støj fra:

  • Veje og jernbaner

  • Støjende fritidsanlæg

  • Militære skyde- og øvelsesterræner

  • Virksomheder

1.6.2. I lokalplaner skal det sikres, at bebyggelse og primære opholdsarealer placeres, udføres og indrettes således, at beboere og brugere skærmes mod støj og anden forurening fra trafikanlæg og omliggende virksomheder, herunder forlystelser og lignende. Dette skal ske i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav.

1.6.3. Det indendørs støjniveau i lokaler til administration, liberale erhverv og lignende må ikke overstige 38 dB(A). Det indendørs støjniveau for boliger må ifølge bygningslovgivningen ikke overstige 33 dB(A)

1.6.4. I E-, H-, T- og O-områder kan miljøhensyn sætte visse grænser for omfanget og arten af den aktivitet, som kan foregå i randområder, der grænser op til forureningsfølsom anvendelse. Derfor vil der i lokalplaner kunne blive tale om, at områderne fastlægges med en differentieret anvendelse afhængig af forureningsgraden

1.6.5. Ved byomdannelse og inddragelse af nye arealer til bymæssig bebyggelse må der som udgangspunkt ikke fastlægges støjfølsom arealanvendelse (boliger, institutioner, følsomme rekreative formål m.v.) i områder, der er eller kan forventes at blive belastet med et støjniveau på mere end 58 dB fra vejtrafik og 64 dB fra jernbanetrafik. For offentlig og privat administration, liberale erhverv mv. er de tilsvarende støjgrænser 63 dB fra vejtrafik og 69 dB for banetrafik

1.6.6. I områder med nybyggeri, hvor den udendørs støjbelastning vil overstige ovennævnte grænseværdier, skal det ved placering af byggeriet på grunden samt ved støjisolering, lejlighedsindretning m.v. sikres, at det indendørs støjniveau med delvist åbne vinduer ikke overstiger 46 dB fra vejtrafik og 52 dB fra jernbanetrafik i boligers sove- og opholdsrum.

De tilsvarende krav for det indendørs støjniveau i kontor- og hotelbyggeri er 51 dB og 57 dB. Boligers sove- og opholdsrum skal have vinduer, der kan åbnes under overholdelse af ovennævnte støjkrav, mens kontorer mv. kan sikres luftudskiftning på anden vis end ved oplukkelige vinduer.

For udendørs opholdsarealer gælder, at støjniveauet ikke må overstige 58 dB fra vejtrafik og 64 dB fra jernbanetrafik.

Nye boliger og daginstitutioner må som hovedregel ikke etableres, hvis trafikstøjen overstiger 68 dB på facaden. Ved omdannelse af erhvervsbyggeri langs eksisterende veje, ved huludfyldning og i andre helt særlige tilfælde, hvor hensynet til byrum og bebyggelsens funktion som støjskærme tilsiger det, kan der etableres boliger og daginstitutioner, hvor støjen er op til 73dB, hvis ovennævnte grænser for støj udendørs og indendørs kan overholdes

1.6.7 Ved udlæg af nye veje og ved udvidelse af eksisterende veje skal det så vidt muligt tilstræbes, at Miljøstyrelsens vejledende regler for støj kan overholdes i eksisterende og planlagte boligområder og områder med anden støjfølsom anvendelse.

1.6.8 Hvor Miljøstyrelsens vejledende regler om støj overskrides i forhold til eksisterende boliger og anden støjfølsom anvendelse, skal der så vidt muligt gennemføres foranstaltninger til afhjælpning af støjgenerne, for eksempel ved etablering af "grønne" støjskærme, støjdæmpende asfalt, nedsættelse af trafikhastighed og trafikmængde.

1.6.9 Nye virksomheder og nye støjende frtidsanlæg kan kun etableres, hvis Miljøstyrelsens vejledende regler om støj fra anlæggene kan overholdes i områder med støjfølsom anvendelse og i områder, der er udlagt til støjfølsom anvendelse.

1.6.10 For at sikre grundlaget for etablering af vindmøller udlægges der konsekvensområder omkring arealreservationerne til vindmøller. Konsekvensområdets udstrækning bestemmes af vindmøllernes støjbidrag. Konsekvensområderne fastlægges i forbindelse med lokalplanlægningen for det enkelte område, når det endelige opstillingsmønster og vindmøllernes støj er afklaret.


Bemærkninger til retningslinjer

 

Retningslinjer omkring støj kan endvidere findes i temaafsnittene tekniske anlæg og forsyning samt i temaafsnit omkring sundhed og friluftsliv.

Miljøstyrelsen fastsætter vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra en række aktiviteter og en række forskellige områder. Retningslinjerne gælder for nye anlæg, men også for udvidelser og væsentlige ændringer, der har betydning for støjen. Ved planlægning af nye boligområder og anden støjfølsom anvendelse op til eksisterende vejanlæg skal støjgener så vidt muligt helt undgås, og det skal som minimum sikres, at støjbelastningen i boligområder ikke overstiger 58 dB. For offentlig og privat administration, liberale erhverv mv. er den tilsvarende støjgrænse 63 dB, og for rekreative områder i det åbne land 53 dB. I forhold til jernbaner er de tilsvarende støjgrænser 64 dB, 69 dB og 59 dB.

Omkring forsvarets øvelsesområder er der fastsat beskyttelseszoner, som er beregnet ud fra de aktiviteter, der foregår på områderne. Inden for disse beskyttelseszoner kan der ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse, se nærmere herom i temaafsnit omkring tekniske anlæg. 

Etablerede virksomheder er sikrede mod skærpede støjgrænser i den periode, som en miljøgodkendelse gælder. Derudover er de generelt ikke sikrede mod krav om yderligere støjdæmpning, hvis naboarealer inddrages til støjfølsom anvendelse. For at undgå sådanne konflikter er der udformet retningslinjer, der sikrer, at områder til støjfølsom anvendelse ikke kan rykke tættere på eksisterende virksomheder, end at Miljøstyrelsens vejledende regler om støj fra virksomheder kan overholdes i støjfølsomme områder.

 

I medfør af Kommuneplan 2013 udlægges nye arealer til støjfølsom anvendelse i form af boligbebyggelse dels ved perspektivarealet ved Rishøjgård i Holbæk by, og dels ved Høbjærggård i Tølløse, rammeområde 19.B12. Perspektivarealet ved Rishøjgårdområdet ligger i nærhed af større infrastrukturanlæg i form af jernbane, Kalundborgvej og motorvej. Der er i forbindelse med redegørelse for ny byudvikling på dette areal beskrevet de støjmæssige forhold, og bebyggelsens disponering i forhold hertil. Ved udarbejdelse af den nærmere planlægning skal det sikres, at boligerne ikke støjbelastes udover gældende støjgrænser.

Arealet ved Høbjærggård er beliggende i sammenhæng med eksisterende bebyggelse mod nord og ud til åbent land mod syd. Mod vest løber Sønderstrupvej og mod øst ligger jernbanen. Ny boligbebyggelse på arealet skal skærmes mod støj fra vej og jernbane dels ved afstandsdæmpning i disponering af bebyggelsen og dels ved evt. afskærmning mod jernbanen. I den nærmere planlægning af området skal det herved sikres, at boligerne ikke støjbelastes udover gældende støjgrænser.

> Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer til sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener jf. planlovens §11 a, nr. 8. Kommuneplanerne skal endvidere fastholde de støjkonsekvensområder, der er fastlagt i regionplanerne, det gælder blandt andet støjkonsekvensområder omkring forsvarets øvelsesområder.

Statslige interesser

Trafikstøj skal dæmpes til et niveau, som sikrer, at ingen udsættes for væsentlige negative sundhedspåvirkninger, og det er et mål at sikre rekreative områder som parker og grønne områder med en relativ stilhed i byerne. Det er endvidere statslige mål at tilgodese støjende virksomheders behov for egnede arealer, at sikre mulighed for etablering og udvidelser af større infrastrukturelle anlæg, og at sikre forsvarets behov for øvelsesområder med støjende aktiviteter som eksempelvis skydebaner.

Udviklingsstrategi 2012

Sundheden skal fremmes og reduktion af trafikstøj ved afskærmning heraf samt ved hensigtsmæssig placering af ny byudvikling, skal medvirke til at hindre væsentlige negative sundhedspåvirkninger.

> Planloven

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

> Vejdirektoratets støjkortlægning

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk