Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Detailhandel
Indledning Erhvervsområder Detailhandel Holbæk by Jyderup og Tølløse Mindre centerbyer Lokalcentre
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Erhverv & Detailhandel Detailhandel

Retningslinjer

Retningslinjer

2.2.1 Hovedbyen Holbæk er udpeget som regionalt center med bymidte.

2.2.2 Jyderup og Tølløse er udpeget som større centerbyer med bymidte.

2.2.3 Svinninge, Mørkøv, Regstrup/Nr. Jernløse, Undløse, St. Merløse og Vipperød er udpeget som mindre centerbyer med bymidte.

2.2.4 Orø, Tuse, Hagested, Tuse Næs, Gislinge, Kirke Eskilstrup, Ugerløse, Knabstrup og Kundby er udpeget som byer med lokalcentre.

2.2.5 I Holbæk by fastholdes Megacenter I.

2.2.6 I Holbæk fastholdes det eksisterende område til detailhandel på Holbæk Havn samt de eksisterende lokalcentre i Vestbyen og Østbyen.

2.2.7 I byer med en afgrænset bymidte kan der som udgangspunkt ikke placeres yderligere butikker uden for byernes bymidter og eventuelle øvrige centre til detailhandel. I Tølløse kan der dog planlægges for en dagligvareforretning til områdets lokale forsyning i den østlige del af byen. Forretningen skal placeres mindst 500 m fra bymidten og må have et bruttoetageareal på maks. 500 m2.

2.2.8 Der kan planlægges for enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning i byer, der har et lokalcenter men ikke en afgrænset bymidte. De enkeltstående butikker skal placeres inden for byernes naturlige afgrænsning.

2.2.9 Der kan planlægges for enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning i de afgrænsede landsbyer. De enkeltstående butikker skal placeres inden for byernes naturlige afgrænsning. Sommerhusområderne skal så vidt muligt betjenes af butikker i nærliggende byer.

2.2.10 Mindre butikker med salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler kan placeres uden for detailhandelsområderne.

2.2.11 Mindre butikker i landbrugsbygninger kan under visse forudsætninger etableres i henhold til planlovens landzonebestemmelser.

2.2.12 I Hovedbyen Holbæk er der udlagt rammer til udvalgsvarebutikker med særlig pladskrævende varergrupper, herunder Megacenter I, Megacenter II og Højvang.

2.2.13 I Jyderup og Tølløse er der udlagt rammer til udvalgsvarebutikker med særlig pladskrævende varergrupper.

2.2.14 I Svinninge og Mørkøv er der udlagt rammer til udvalgsvarebutikker med særlig pladskrævende varergrupper.

2.2.15 I de øvrige byer kan der som udgangspunkt ikke udlægges rammer til udvalgsvarebutikker med særlig pladskrævende varergrupper.

 

Den overordnede ramme for omfanget af bruttoetageareal til butiksformål og den maksimale butiksstørrelse for hver by fremgår af tabellerne for rammerne til de enkelte byer.


Bemærkninger til retningslinjer

OBS: Holbæk Byråd besluttede på mødet den 14. maj 2014 (sag nr. 73) at genoptage detailhandelsplanlægningen for Holbæk bymidte til fornyet behandling. Se beslutningen her.

Nærmere oplysninger om konsekvenserne af ovenstående kan fås ved henvendelse til Plan og Strategisk forsyning. Enten på telefon 72 36 25 07 eller mailadressen plan@holb.dk.

Detailhandelsstrategi 2012

Der er senest udarbejdet en detailhandelsstrategi for detailhandelen i Holbæk Kommune i 2012.

Detailhandelsstrategien omfatter en redegørelse for detailhandlen i Holbæk Kommune,  udfordringer og en oplandsanalyse. Strategien har dog et særligt fokus på Holbæk bymidte, herunder bymidtens udviklingsmuligheder, ændring af bymidteafgræsningen og beregnede arealbehov til detailhandel i den kommende planperiode.
Se Detailhandelsstrategi 2012 her.

Kommuneplanens retningslinjer og rammer for detailhandel er fastlagt med udgangspunkt i Detailhandelsstrategi 2012, hvis hovedindhold er beskrevet nærmere herunder.

Holbæks udviklingsmuligheder

Holbæk er Nordvestsjællands hovedby. Den er center for alle kommunerne i regionen (Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred). Holbæk Kommune og Holbæk by står i en konstant konkurrencesituation med de omkringliggende byer på detailhandelsområdet. Det er især de to store provinsbyer Roskilde og Slagelse, som Holbæk oplever et stigende pres fra og det er en udbredt opfattelse, at Holbæk skal udvikles for ikke at miste terræn.

Holbæk bykerne ligger inden for afgrænsningen af den indre ringgade og rummer den gamle historiske del af Holbæk by. Den historiske bykerne strækker sig dog også ned til området omkring Den gamle Havn. Havneområdet omfatter Den gamle Havn, Ny Havn og Ny Hage. Holbæk er vokset ud fra den historiske kerne omkring Ahlgade, der fortsat udgør byens centrum og centrale byrum for byens detailhandel. Således er størstedelen af Holbæk bykerne også udlagt som bymidte, hvor der kan være detailhandel.

Nordvestsjællands handelscentrum

Holbæk Kommune ønsker at fastholde og udvikle sig som et væsentligt handelscentrum i Nordvestsjælland. Analysen viser, at Holbæk de seneste år har tabt markedsandele i forhold til Roskilde og Ringsted samt til de øvrige konkurrerende byer i det regionale opland. Denne udvikling ønsker Holbæk at vende med den nye detailhandelsstrategi. Holbæk har en stor konkurrent i Roskilde, da Roskilde har et stort center, hvor der er udlagt mange kvadratmeter. Derudover har Roskilde et stort opland, der delvist er kommet til at inkluderer Holbæk Kommune.

Der har gennem de seneste 10 år været en markant tendens til, at forbrugerne i stigende omfang foretager en væsentlig del af både deres dagligvare- og udvalgsvareindkøb i relativt store butikker. Det er derfor af væsentlig betydning for Holbæk som regionalt handelscenter, at planlægningen sikrer fremtidig mulighed for at etablere en række storbutikskoncepter, herunder varehuskoncepter, i Holbæk bymidte.

Internethandel

En anden og meget afgørende ændring i indkøbsvanerne er internethandel. De nyeste publikationer beskriver en meget voldsom reduktion i behovet for areal til detailhandel, med udgangspunkt i at omsætningen i de fysiske butikker falder. Det er dog forbundet med endda meget stor usikkerhed, fordi disse analyser ikke medtager, at de fysiske butikker kan tilpasse deres omkostninger. Det kan og vil sandsynligvis både ske i form af personalereduktion og reduktion af huslejeudgifter.

Holbæk i fremtiden

Holbæk skal også i fremtiden være en attraktiv og tidssvarende handelsby, og må derfor forberede sig på de handelskoncepter, som forbrugerne efterspørger. Derfor skal Holbæk både kunne tilbyde handel i et attraktivt bymiljø, storcentrer, store butikker og boksbutikker for at Holbæk også i fremtiden kan fastholde sin position som Nordvestsjællands handelscentrum. Yderligere er det intentionen, at der på sigt skal planlægges for en udvidelse af bymidten mod Holbæk Havn. Planlægningen for en udvidelse af bymidten skal ske i sammenhæng med planlægningen for en byomdannelse af havneområdet. 

Status på detailhandlen

Detailhandlen i Holbæks Kommune er hovedsageligt koncentreret i kommunens største byer, der har en afgrænset bymidte. Dvs. Holbæk, Jyderup, Tølløse, Svinninge, Mørkøv, Regstrup/Nr. Jernløse, Undløse, St. Merløse og Vipperød.

Holbæk by har med i alt 224 registrerede butikker et stort udbud, som dækker bredt inden for alle hovedbrancher. Udbuddet vidner om byens styrke og betydning som handelsby for et større opland. Antallet af butikker i Holbæk Kommune er blevet reduceret fra 368 registrerede butikker i 2004/2007 til 358 i 2012 svarende til en reduktion på ca. 3 %. Holbæk by har samlet set øget butiksudbuddet med ca. 7 butikker siden 2004, heriblandt er der i 2012 åbnet et nyt varehus - Føtex ved Smedelundsgade, mens der i den mellemliggende periode vurderes at være sket en del udskiftninger i butiksbestanden.

Jyderup, Tølløse og Mørkøv har hver mistet 4-5 butikker siden 2007 og de øvrige mindre byer har også mistet butikker. Det er hovedsageligt mindre butikker, der forhandler blomster, elektronik, tøj mv. som er lukket. Ligeledes er en større møbelforretning i St. Merløse lukket. 

Detailhandlen i Holbæk Kommune omsatte i 2011 for 3,4 mia kr. inkl. moms, hvor butikkerne i Holbæk by, inkl. Megacenter I, stod for 68 % af den registerede omsætning. De to handelssteder, Holbæk bymidte og Megacentret, har en stort set lige fordeling i omsætningen i udvalgsvarehandlen og tilsammen omsatte de i 2011 for ca. 1,35 mia. kr. I Holbæk bymidte fordeler udvalgsvarernes omsætning sig stort set ligeligt på beklædning og øvrige udvalgsvarer, mens omsætningen i Megacenter I i langt overvejende grad stammer fra øvrige udvalgsvarer.

Butikkerne i Jyderup omsætter for ca. 11 % af den samlede omsætning i detailhandlen i Holbæk Kommune, Tølløse ca. 7 % og Svinninge ca. 4 %. De øvrige byer står for mindre en 10 % af den samlede omsætning i detailhandlen.

Dækningsgraden

Dækningsgraden for Holbæk Kommune under ét var i 2011 ca. 102 %, hvilket understreger, at der stort set er balance mellem omsætning og forbrug. Taller dækker imidlertid over et overskud inden for dagligvarer på ca. 5 %, mens der er underskud inden for handlen med beklædning på ca. 2 % og balance med øvrige udvalgsvarer. Resultaterne viser, at der er en vis andel af indbyggerne i Holbæk Kommune, som lægger deres forbrug i detailhandelen uden for Holbæk Kommune. Omvendt tiltrækker detailhandlen også kunder fra oplandet uden for kommunen.

Holbæk by - fald i dækningsgraden

I forhold til 2004 er dækningsgraden for Holbæk Kommune gået en anelse tilbage. I 2004 var dækningsgraden på 106 for kommunen som helhed, hvilket indikerer et fald på 4 procentpoint. Dækningsgraden for både dagligvarer og udvalgsvarer er ligeledes reduceret med 4 procentpoint, mens beklædning er stort set uændret. Årsagen til faldet i dækningsgraden skyldes hovedsageligt, at dækningsgraden i Holbæk by samlet set er faldet fra 197 til 177, hvilket kan tyde på, at Holbæk står lidt svagere i den regionale konkurrence. Til sammenligning er dækningsgraden i Roskilde Kommune på 267 for beklædning og 199 på øvrige udvalgsvarer.

Arealer til detailhandel i Holbæk Kommune

Kommuneplanens samlede bruttoetageareal for detailhandel i hele Holbæk Kommune er vist i tabellen herunder. Holbæk er som kommunens hovedby nævnt særskilt.

Bruttoetageareal for detailhandel
Hele kommunen Hele Holbæk by Bymidten
Eksisterende bruttoetageareal 170.000 m2 121.000 m2 46.911 m2
Muligt fremtidigt bruttoetageareal
jf. Kommuneplan 2013-25
264.000 m2 181.000 m2 68.911 m2

Det mulige fremtidige bruttoetageareal til detailhandelsareal for hele Holbæk By dækker bla. en udvidelsesmulighed på 22.000 m2 i bymidten samt en udvidelsesmulighed på 38.000 m2 til udvalgsvarebutikker med særlig pladskrævende varegrupper. I hele kommunen kan det eksisterende bruttoetageareal til detailhandel udvides med 94.000 m2.

Det er i Holbæk bymidte, der er fastlagt den største mulighed for at udvide de eksisterende butiksarealer.  Ellers er mulighederne for udvidelse af de eksisterende butiksarealer opgjort efter detailhandelsstrukturen. I Jyderup, der er en større centerby, er det vurderet, at der i den kommende planperiode kan blive et behov for yderligere detailhandel svarende til 3.500 m2 til dagligvarehandel og 1.500 m2 til udvalgsvarehandel. I Tølløse, der også er en større centerby, er det vurderet, at der i den kommende planperiode kan blive et behov for yderligere detailhandel svarende til 2.000 m2 til dagligvarebutikker og 3.000 m2 til udvalgsvarehandel. I de mindre centerbyer og i byer med lokalcentre samt lokalcentrene i vest og østbyen i Holbæk er det vurderet, at der ikke er store behov for nye dagligvarebutikker og rammerne er derfor relativt begrænsede. Behovet for udvalgsvarebutikker er tilsvarende begrænsede. Vurderingen er, at når de eksisterende rammer til ny detailhandel er opbrugt, skal der foretages en ny vurdering af behovet før der kan udlægges nye rammer. Dette gælder også i forhold til en yderligere udvidelse af Holbæk bymidte - f.eks. mod havnen.

Ift. Kommuneplan 2007-18 (inkl. tillæg) fastlægger Kommuneplan 2013-25 kun en en udvidet ramme til detailhandel i Holbæk Bymidte. Øvrige rammer til detailhandel er viderført.

Geografien på alle kommuneplanens detailhandelsrammer er vist på kortet til højre, og rammerne for de enkelte centre fremgår af fanerne Holbæk by, Jyderup og Tølløse, Mindre centerbyer og Lokalcentre.

Arealer til detailhandel i Holbæk by

Arealer til detailhandel i Holbæk bymidte

I den centrale del af Holbæk er der udlagt rammer for detailhandel i henholdsvis bymidten og på havnen.

Holbæk bymidtes geografiske afgrænsning er defineret ved hjælp af den statistiske metode, som efter planlovens detailhandelsbestemmelser skal anvendes jf. bekendtgørelse nr. 1093 af 11/09/2007. I Detailhandelsstrategi 2012 er der foretaget en analyse af bymidteafgrænsningen i Holbæk, hvor arealerne omkring Holbæk Have, er inddraget. I 2013 besluttede Byrådet dog, at området ikke skal være en del af Holbæk Bymidte. I stedet udlægger kommuneplanen området til en byomdannelse til boligformål.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune er hele havneområdet desuden blevet udskilt fra bymidten. Der kan dog fortsat, som hidtil, etableres detailhandel på havneområdet i et begrænset omfang. Det er intentionen, at der på baggrund af en nærmere detailhandelsanalyse senere skal ske en udvidelse af bymidten - mod havnen. Planlægningen herfor skal ske i forbindelse med en nærmere planlægning for en yderligere byomdannelse af havneområdet. 

Detailhandelsrammerne for bymidten giver mulighed for et bredt udvalg af mindre dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker, suppleret med et bredt udvalg af caféer og restauranter, diskoteker samt en lang række publikumsorienteret serviceerhverv (f.eks. bibliotek) og liberale erhverv m.m.

Detailhandelsrammerne for havnen giver kun mulighed for mere mindre butikker på maksimalt 200 m2 som er målrettet områdets karakter som f.eks. marritime butikker.

I detailhandelsstrategien er der foretaget en sammenligning mellem Holbæk By samt henholdsvis Roskilde og Slagelse. Sammenligningen viser, at Holbæk by ligger langt under de to andre byer i forhold til udvidelsesmuligheder og derved også muligheden for at forøge byens attraktionsværdi. I strategien er det vurderet, at der frem til 2025 skal være muligt at etablere yderligere 22.000 m2 detailhandel i Holbæk bymidte. Det svarer til en udvidelse på 10.000 m2 ift. hvad Kommuneplan 2007-18 inkl. tillæg for bla. Rosen-projektet har muliggjort. De 12.000 m2 er således målrettet Rosen-projektet, mens de sidste 10.000 m2 kan benyttes til en modernisering samt løbende udvidelse af butiksarealet i bymidten generelt. Med yderligere 22.000 m2 detailhandel i Holbæk By kan detailhandlen i Holbæk by ikke nå op på samme antal kvadratmeter detailhandel som Slagelse og Roskilde. Men udvidelsesmuligheden giver mulighed for en koncentration af  handlen og styrkelse af bymidten. Etableringen af et nyt indkøbscenter har til formål at styrke Smedelundsgade som handelsgade og tilføre området bymidtenære parkeringspladser. Vurderingen er, at indkøbscentret Rosen vil være medvirkende til at øge attraktionen af Holbæks detailhandel, i det det vurderes til, at øge det samlede butiksudbud i Holbæk. Dermed forventes det at flere af indbyggerne i Holbæk Kommune vælger at handle i Holbæk fremfor i Slagelse eller Roskilde. Rammeudvidelsen forventes således at have en mere lokal betydning frem for en regional betydning. En nærmere redegørelse for behovet for udvidelse af detailhandlen i Holbæk bymidte fremgår af Detailhandelsstrategien 2012.

Opsummeret fastlægger kommuneplanen således følgende udvidelsesmuligheder for detailhandelen i Holbæk bymidte:

 

Ramme til udvidelse af detailhandels-
arealet i Holbæk Bymidte
Mulig udvidelse i
Kommuneplan 2013-25

Ramme til etablering af et butikscenter i bymidten -Rosen-projektet *

12.000 m2
Ramme til modernisering og udvidelse af det
eksisterende detailhandelsareal i bymidten
10.000 m2
I alt 22.000 m2

 

* Byrådet traf beslutning om denne udvidelse af detailhandelsrammen med vedtagelsen af et tillæg til Kommuneplan 2007-18 for Holbæk Kommune.

Arealer til detailhandel i lokalcentre, på Holbæk Havn samt Megacenter I og II

Kommuneplan 2013-25 fastlægger rammer for detailhandel i en række eksisterende lokalcentre, på Holbæk Havn samt Megacenter i og II i Holbæk By. Herunder fastlægger kommuneplanen også, at der som udgangspunkt ikke må udlægges yderligere lokalcentre i Holbæk By.

Arealer til detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper i Holbæk By

En realisering af Rosen-projektet vil medføre, at en eksisterende udvalgsvarebutik med særlig pladskrævende varegrupper i Holbæk bymidte må flytte. Inden for bymidten er det ikke muligt at etablere nye udvalgsvarebutikker med særlig pladskrævende varegrupper, da kommuneplanen ikke udlægger en ny ramme herfor. Derfor har det tidligere været nødvendigt at sikre, at disse butikker har andre placeringsmuligheder. Dette er således muliggjort i henholdsvis Bilbyen og Megacenter II. Ønsket er, at give mulighed for en ramme til nye udvalgsvarebutikker med særlig pladskrævende varegrupper og samtidig sikre, at en række af de bilforhandlere, som i dag har begrænsede udbygningsmuligheder, har mulighed for en alternativ placering. Dernæst er det forventningen, at mange bilforhandlere på sigt vil finde sammen i større "huse", hvor man har sit eget udstillingssted med fælles værkstedsfaciliteter, klargøringsanlæg m.v.   

Trafikal tilgængelighed

I henhold til planloven skal kommunen redegøre for, hvordan tilgængeligheden til bymidterne er. 

Holbæk by

I Holbæk er parkeringsmulighederne ikke optimale. Det skyldes bl.a., at Holbæk er en gammel købstad med smalle gader og bevaringsværdige bygninger. Det bliver derfor en afvejning mellem bykvalitet og tilgængelighed for bilister i Holbæk. Holbæk har en god kollektiv trafikbetjening. Fra stationen og busterminalen er der god tilgængelighed til bymidten.

Jyderup og Tølløse

I Jyderup er bymidten placeret tæt ved stationen og butikkerne er primært koncentreret syd for Skarridsøgade, hvor en del af butikkerne har indgang fra parkeringsarealerne. Kunderne kommer primært til fods, på cykel eller i bil. Der er således en god tilgængelighed for cykel, gang- og biltrafik.

I Tølløse er bymidten placeret tæt ved stationen og en række af de mindre udvalgsvarebutikker samt enkelte mindre dagligvarebutikker er placeret her. De større dagligvarebutikker er dog placeret i den vestlige del af bymidten i tilknytning til større parkeringsarealer. Der er en god tilgængelighed for cykel, gang- og biltrafik.

De mindre centerbyer

I Svinninge er bymidten placeret langs Hovedgaden og butikkerne ligger spredt ned langs gaden. Der er parkeringsmuligheder foran butikkerne. Der er en god tilgængelighed for cykel, gang- og biltrafik.

I Mørkøv er bymidten placeret 2 steder. Den ene er langs Hovedgaden hvor der er enkelte mindre butikker langs gaden. Der er parkeringsmuligheder foran butikkerne. Den anden er langs Ringstedvej, hvor byens dagligvarebutik er placeret. Der er en god tilgængelighed for cykel, gang- og biltrafik.

I Regstrup/Nr. Jernløse er bymidten placeret 2 steder. Den ene er langs Hovedgaden i tilknytning til stationen, hvor der er enkelte mindre butikker og hvor parkeringsmulighederne er begrænsede. Den anden er langs Nørupvej, hvor byens dagligvarebutik er placeret. Der er god tilgængelighed for cykel, gang og biltrafik.

I Undløse er bymidten placeret langs Hovedgaden. Tilgængligheden for cykel, gang- og biltrafik er god.

I St. Merløse er bymidten placeret langs Banevej, Tværvej og Byranden. Der er god tilgængelighed for cykel, gang- og biltrafik.

I Vipperød er bymidten placeret ved Stationsvej og Lersøparken i tilknytning til stationen. Der er god tilgængelighed for cykel, gang- og biltrafik.

Planlovens § 5 o. I tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavne, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lign., der ligger uden for områder omfattet af § 5 m og § 5 n, kan der udlægges arealer til butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion.

 

Beregning af arealer

Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet kælderen dog medregnes jf. planlovens § 5 t.

Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt 200 m2.


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Planloven §11a, stk 1, nr 3. Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer om den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsning af bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til særlig pladskrævende varer og eventuelle aflastningsområder samt fastsættelse af det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for det enkelte område og maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker i de enkelte områder, herunder også for enkeltstående butikker, jf. §§ 5 l-5 r / Planlovens kap. 2d / Redegørelse: §11e stk 4, 5, 6, 7

Lov om planlægning er blevet ændret på detailhandelsområdet med virkning fra 1. september 2011. I bymidter med mere end 27.000 indbyggere kan byrådet i forbindelse med, at der hvert fjerde år udarbejdes en strategi for kommuneplanlægningen, træffe beslutning om at fastsætte butiksstørrelse for højst 3 nye udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m2 bruttoetageareal i hver by jf. § 5q samt fastsætte butiksstørrelse for én ny udvalgsvarebutik på mere end 2.000 m2 bruttoetageareal, som placeres i bymidten i en af kommunens byer med over 3.000 indbyggere jf. § 5q stk. 3.

Detailhandelsbestemmelserne for Holbæk Kommune udspringer af en detailhandelsrapport gennemført i 2008 med opdateringer udført i 2012.

Statslige interesser

De statslige interesser til området er at forbedre mulighederne for en decentral detailhandelsstruktur, der stimuloerer til investeringer og fornyelser i detailhandlen også i de mindre bysamfund, stationsbyer og mellemstore byer. Det forudsætter en definition af byernes rollei det kommunele bymønster. De eksisterende bymidter skal styrkes som levende og varierede bandelscentre, og planlægningen skal fremme et varieret butiksudbud i både mindre og mellemstore byer og i de enkelte bydele i større byer. Det er et mål, at transportafstande til butikker begrænses, så afhængighed af bil ved indkøb mindskes. Desuden skal arelaer til butiksformål have god tilgængelighed for alle trafikater, herunder især den gående, cyklende og kollektive trafik.

I forhold til planlovens § 11 a, omfatter de statslige mål for detailhandelsstrukturen bl.a.:

  • at definere byernes rolle i det kommunale bymønster

  • at styrke eksisterende bymidter

  • at fremme byomdannelse frem for inddragelse af nye byarealer

  • at begrænse transportafstande

  • at sikre god tilgængelighed for alle trafikanter

Opfyldelsen af de statslige interesser tager udgangspunkt i detailhandelsstrukturen med en hovedby, større centerbyer, mindre center byer og lokalcentre samt i den udvidet afgrænsning og ramme for bymidten.

Udviklingsstrategi 2012

I Udviklingsstrategien 2012 er et af emnerne gode byer at leve i. Her spiller detailhandelen en vigtig rolle i forhold til det gode liv hvor det at have gode indkøbsmuligheder i nærheden af ens bolig udgør en vigtig brik i det at have et godt liv. 

Ny lov forventes ikke at være hindring

Et forslag til en ændring af planloven vil sandsynligvis blive vedtaget inden Folketinget går på sommerferie i 2013. Lovændringen betyder, at det ikke længere er muligt for kommuner med mellemstore byer at tillade at opføre store udvalgsvarebutikker på over 2000 m2. Fem byer: Hovedstaden, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg kan dog forsat give tilladelse til dette. Ifølge Holbæk Kommunens oplysninger bliver loven ikke vedtaget med tilbagevirkende kraft.

 

> Planloven

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

> Udviklingsstrategi 2012


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk