Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Erhvervsområder
Indledning Erhvervsområder Detailhandel Holbæk by Jyderup og Tølløse Mindre centerbyer Lokalcentre
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Erhverv & Detailhandel Erhvervsområder

Retningslinjer

2.1.1 Erhvervsarealer med fleksible og lokalt tilpassede anvendelsesmuligheder for flere typer erhverv er udlagt i Holbæk by, Jyderup og Tølløse.

2.1.2 Alle arealer til erhverv og blandet bolig- og erhverv er udlagt med bestemmelse om miljøklasse.

2.1.3 Større virksomheder og institutioner, herunder servicefunktioner, der henvender sig til hele kommunen eller et større område, skal som udgangspunkt placeres i Holbæk by.

2.1.4 Nyt areal til videnstunge erhverv er udlagt i den sydlige del af Holbæk by.

2.1.5 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav (miljøklasse 5-7) kan principielt placeres i den sydlige del af Holbæk by tæt på motorvejen.

2.1.6 Ældre erhvervsområder søges løbende fornyet bl.a. med tilpasning af miljøklasse.

2.1.7 I alle lokalområder sikres mulighed for erhvervsudøvelse, enten ved udlæg af erhvervsarealer eller arealer til blandet bolig og erhverv.

2.1.8 Byrådet vil arbejde for en lempelig administration af landzoneloven og generelt arbejde for etablering af iværksættervirksomheder og småerhverv i landdistrikterne.

2.1.9 Placering af nye større uddannelsesinstitutioner skal ske på en måde, så placering og udformning medvirker til at understøtte skabelse af synergi mellem øvrige uddannelser og erhvervsliv.

2.1.10 Byrådet skal i planlægningen inddrage hensynet til risikoen for større uheld ved risikovirksomheder, hvis der planlægges for arealer mindre end 500 m fra en risikovirksomhed. Der udlægges zoner omkring udpegede risikovirksomheder i kommunen. Inden for disse zoner må der ikke etableres ny miljøfølsom anvendelse, som f.eks. boliger, rekreativt område m.v., medmindre det er påvist, at der er sikret en passende afstand mellem risikovirksomhed og omgivelserne.

2.1.11 Risikovirksomheden Strandmøllen må ikke udvides på en måde, så det medfører en udvidelse af sikkerhedszonen omkring virksomheden. Dette pga. dens nære placering til bl.a. eksisterende boliger.


Bemærkninger til retningslinjer

Byrådet ønsker at skabe bedre rammer for erhvervslivet, så vi kan sikre og udvikle de nuværende virksomheder, tiltrække nye virksomheder og fremme iværksætteri både i byerne og i landdistrikterne.

Dette vil byrådet gøre ved at sætte ind på en række indsatsområder:

 • Holbæk Kommune skal være en dynamisk og attraktiv samarbejdspartner for erhvervslivet.

 • Arbejde for at forbedre infrastrukturen til og fra Holbæk.

 • Sikre virksomhederne kvalificerede medarbejdere ved at styrke uddannelse, efteruddannelse og attraktive bosætningsmuligheder.

 • Sætte fokus på samarbejder med uddannelsesinstitutioner og private virksomheder ved de større kommunale projekter og investeringer.

Erhvervsarealerne i Holbæk Kommune fordeler sig på by- og kontorerhverv, serviceerhverv samt produktionserhverv m.m., herunder også lettere industri og håndværk.

By- og kontorerhverv

Arealerne til by- og kontorerhverv er i langt overvejende grad placeret i tilknytning til Holbæk bymidte. Der ligger fortsat restrummelighed og udbygningsmuligheder for etablering af kontorerhverv i byomdannelsesområdet i Holbæk havn. Med Forslag til Kommuneplan 2013 muliggøres endvidere indplacering af kontorerhverv i de stationsnære udbygningsområder ved Vølundsvej og Jernstøberiet,- henholdsvis rammeområde 2.B11 og 2.B13. Alle de givne lokaliseringer er beliggende ved gode kollektive trafikforbindelser og tæt ved stationen. Indplacering af kontorerhverv her vil dermed bidrage til at fremme kollektiv transport og gavne miljøet.

Serviceerhverv

Kommunen rummer en lang række serviceerhverv fordelt på såvel offentlige som private virksomheder. Serviceerhvervene omfatter virksomhed inden for eksempelvis handel, transport, sundhedsvæsen og undervisning m.m. Transportvirksomhederne er idag beliggende primært ved de større overordnede veje, eksempelvis ved Skovvejen i Jyderup, Hjortholmvej i Tølløse og ved Omfartsvejen i Holbæk. Undervisningsinstitutioner, der er fælles for den samlede kommune og det regionale opland, er placeret primært i Holbæk by. Det samme gør sig gældende for Holbæk Sygehus. Handelsrelateret virksomhed er placeret i tilknytning til de større byers bymidter, samt ved Megacentret.

Produktionserhverv, lettere industri og håndværkervirksomhed

I dag ligger Holbæk Kommunes arealer til produktions- og håndværkervirksomheder fordelt på flere eksisterende erhvervsområder i Holbæk by, eksempelvis ved Rebslagervej, Rørvangsvej, Valdemar Sejrsvej, Skagerakvej m.fl, samt i erhvervsområder i Jyderup og Tølløse. Derudover ligger i flere af de mindre byer eksisterende arealer udlagt til blandede bolig- og erhvervsformål, hvor mindre håndværksvirksomheder kan indplaceres. Der ligger fortsat restrummelighed i erhvervsarealudlæggene i båndet mellem Omfartsvej og Motorvej i Holbæk samt en pæn restrummelighed i erhvervsudlæg i Jyderup. Endelig ligger flere produktionsvirksomheder placeret i landzone. En række af mindre erhvervsområder med blandede bolig- og erhvervsformål er med kommuneplanen lagt ind under rene erhvervsrammer, i bestræbelserne på, at minimere konflikterne mellem boliger og erhverv fremadrettet. 

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav kan ikke placeres integreret i byens erhvervsområder generelt, men har behov for særlige områder. Virksomheder der er omfattet af denne bestemmelse er særligt forurenende og/eller støjende erhvervs- og forsyningsvirksomheder, rensnings- og affaldsbehandlingsanlæg, motor- og skydebaner mv.

Miljøklasser

Erhvervsarealerne generelt har fået et servicetjek, således at arealudlæggene afspejler de faktiske forhold og miljømæssige krav i forhold til afstand til boligområder.

Arealudlæg og bestemmelser for lokalplanlægning på erhvervsområdet tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens håndbog om miljø og planlægning – boliger og erhverv i byerne - med anbefalede mindste afstande til boligområder.

Der opereres med 7 klasser og disse klassers anbefalede afstand til boligområder:

Klasse 1

0 meter

forretninger, liberale erhverv, kontorer og småværksteder med butik.

Klasse 2

20 meter

bogbinderier, elektronikværksteder og. f.eks. laboratorier.

Klasse 3

50 meter

håndværksprægede virksomheder og visse service-virksomheder.

Klasse 4

100 meter

levnedsmiddelfabrikker og mindre, overfladebehandlende virksomheder, herunder autolakereri.

Klasse 5

150 meter

maskinfabrikker, betonfabrikker og farve- og lakindustri­virksomheder.

Klasse 6

300 meter

asfaltfabrikker, slagterier, større maskin- og betonfabrikker samt jernstøberier.

Klasse 7

500 meter

medicinal- og pesticidproduktion og kraft- og stålvalseværker.

 

Restrummelighed i erhvervsarealer

Samlet set er der ca. 300 ha ledigt areal til erhverv og blandet bolig- og erhverv i Holbæk Kommune. På baggrund af opgørelsen skønnes det, at udlæggene vil kunne række til hele planperioden.

Den samlede opgørelse af erhvervsrestrummelighed kan ses her.

Nye arealudlæg til erhvervsformål

I Holbæk by er udlagt et nyt perspektiverhvervsareal, i sammenhæng med erhvervsbæltet ved Omfartsvej og Motorvej. Arealet var i kommuneplanforslaget udlagt som et egentligt rammeområde, men efter dialog med staten, er arealet ved den endelige vedtagelse af kommuneplanen overgået til perspektivareal. Arealet ligger på naboarealet ved den eksisterende virksomhed Pharmacosmos, og rummer potentiale til at opnå en mulig synergieffekt, og tiltrække lignende virksomheder - videnstungt erhverv, med mulighed for nogen produktion. Arealet ligger trafikalt velbeliggende, med mulighed for tilkobling til eksisterende større veje.

Som beskrevet i ovenstående er det skønnet, at der i de eksisterende erhvervsarealer er nok restrummelighed til den kommende planperiode. Der er foretaget arealreduktioner af erhvervsarealer i Gislinge og i Svinninge, hvor rammeområderne 8.BE01 og 10.BE03 reduceres med sammenlagt 16 ha, svarende til arealet af det nye perspektivområde i Holbæk by. Omfordeling af udbygningsareal fra de mindre byer til hovedbyen ligger i forlængelse af udviklingsstrategiens prioritering af vækst i Holbæk by og de to næststørste byer, og ligger endvidere i forlængelse af de statslige retningslinjer for placering af byvækst i de større bysamfund, hvor infrastruktur og trafikstruktur bedst muligt understøtter en bæredygtig byudvikling. Udover ovennævnte udlægges ikke i medfør af Kommuneplan 2013 nye arealer til erhvervsformål. De få eksisterende erhvervsvirksomheder, der ikke tidligere har været omfattet af kommuneplanrammer til erhvervsformål, men som i Kommuneplan 2013 er blevet tildelt erhvervsrammer, er i denne sammenhæng ikke betragtet som nyudlæg.

> Miljøstyrelsens håndbog om miljø og planlægning


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Lov om planlægning §11a, stk 1, nr 2

Statslige interesser

Der knytter sig en nogle statslige interesser til området. De fremgår af ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013” kapitel 3. Herunder blandt andet vedrørende: 

 • Udlæg af nye erhvervsarealer langs motorvejene

 • Fornyelse af eksisterende, ældre erhvervsområder

 • Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

 • Retningslinjer for den kommunale detailhandelsstruktur

I Landsplanredegørelse har regeringen tilsvarende nogle forventninger til den kommunale planlægning. I forhold til erhverv og detailhandel handler det primært om minimering af transport.

Region Sjælland

Region Sjællands forslag til den regionale udviklingsstrategi indeholder helt overordnede ønsker til regionens fremtid. Forslaget sætter ingen konkrete spor til indarbejdelse i kommuneplanen. Derimod har regionen udarbejdet en række publikationer om erhverv f.eks. Sjælland i vækst – regional erhvervsudvikling 2010/2011. Disse publikationer og handlingsplaner har indgået som en del af forarbejdet til Forslag til Kommuneplan 2013-2025.

Udviklingsstrategi 2012

Flere og bedre jobs

I Holbæk Kommune har vi et bredt erhvervsliv. Vi har mange små og mellemstore virksomheder indenfor industri, bygge- og anlæg, service og handel. Med mange lokale jobmuligheder vil Holbæk fortsat være en kommune, hvor der er muligt både at bo og arbejde. Arbejde har social og økonomisk værdi for den enkelte, og for samfundet. Holbæk Byråd vil derfor arbejde for at få flere og bedre jobs i Holbæk Kommune - til gavn for de enkelte borgere og lokalsamfundet.

Byrådet vælger at fokusere indsatsen på følgende områder: 

 • Bedre rammer for erhvervslivet.

 • Nye modeller for samarbejde og innovation.

 • Tiltrække virksomheder og arbejdspladser udefra.

Bedre rammer for erhvervslivet

Vi skal skabe bedre rammer for erhvervslivet, så vi kan sikre og udvikle de nuværende virksomheder. Et dynamisk og velfungerende erhvervsliv er den bedste markedsføring overfor iværksættere og nye virksomheder. Erhvervslivets rammevilkår forbedres gennem samarbejde mellem erhvervslivet og kommunen – og ved at den kommunale sagsbehandling er hurtig, effektiv og helhedsorienteret. Gode rammer for virksomhederne indebærer også at kunne få kvalificerede medarbejdere. 

Det vil vi gøre ved at: 

 • Være en dynamisk og attraktiv samarbejdspartner for erhvervslivet – og

 • Involvere erhvervslivet direkte i implementeringen af kommunens erhvervs- og turismepolitik.

 • Arbejde for at forbedre infrastrukturen til og fra Holbæk.

 • Sikre virksomhederne kvalificerede medarbejdere ved at styrke uddannelse og bosætning.

Nye modeller for samarbejde og innovation

Holbæk Kommune skal arbejde med at udvikle nye modeller for samarbejde, udvikling og innovation på alle kommunale områder sammen med erhvervslivet. Det kan give erhvervsvækst og en mere effektiv kommunal drift. Mange af velfærdsopgaverne repræsenterer store udfordringer for hele samfundet med nye behov og et vedvarende økonomisk pres. Kommunen kan sammen med det lokale erhvervsliv, iværksættere og andre udvikle nye vækstmarkeder ved en offensiv brug af offentligt/privat samarbejde med udlicitering, udbud og partnerskaber.

Det vil vi gøre ved at: 

 • Sætte fokus på samarbejder med uddannelsesinstitutioner og private virksomheder ved de større kommunale projekter og investeringer.

 • Bruge de kommende års opførsel af nye plejecentre og plejeboliger, som løftestang for nye strategiske samarbejder med private virksomheder. Disse samarbejder skal bl.a. afprøve og udvikle nye velfærdsteknologiske løsninger.

Tiltrække virksomheder og arbejdspladser udefra

Når nye virksomheder flytter til området, kan det give vækst inden for nye brancher. Det kan også tilføre videns- og vækstvirksomheder. Virksomheder placerer sig tæt på kunder, leverandører og arbejdskraft, og hvor der er i forvejen er et stærkt erhvervsmiljø. Holbæks størrelse og beliggenheden med adgang til motorvej og gode togforbindelser gør området attraktivt for virksomheder. Ved at tiltrække virksomheder udefra får vi flere vækstmuligheder.

Det vil vi gøre ved at: 

 • Udnytte de statslige investeringer i motorveje og jernbane til lokal erhvervsudvikling.

 • Revidere detailhandelsplanlægningen, så detailhandelen kan styrkes og udvikles. Holbæk Megacenter og Holbæk bymidte skal fortsat kunne tiltrække kunder fra et større regionalt opland.

 • Styrke den strategiske kommunikation om fordelene ved at drive virksomhed i Holbæk.

 

Planloven

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Den regionale udviklingsstrategi

Sjælland i vækst – regional erhvervsudvikling 2010/2011

Udviklingsstrategi 2012


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk