Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Indledning
Indledning Vindmøller Biogas Varme og solenergi Spildevand Affald og forurenet jord Højspænding og naturgas Master og antennesystemer Støj Vand og grundvand
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Forsyning & Tekniske anlæg

Forsyning og tekniske anlæg

Afsnittet om forsyning og tekniske anlæg omhandler anlæg som forsyningsanlæg, vindmøller, transport- og kommunikationsanlæg,  affaldsbehandlingsanlæg og andre tekniske driftsanlæg. Planlægningen skal sikre, at udbygningen af samfundets infrastruktur til energiforsyning, affaldsbehandling og kommunikation er mulig. Tekniske anlæg og forsyningsnet kan påvirke landskabet markant og sætte begrænsninger for anden udnyttelse. Placering og udformning af disse tekniske anlæg skal derfor ske under størst mulig hensyn til landskabet, de kulturhistoriske værdier og med færrest mulige miljøgener, både visuelt, forureningsmæssigt og støjmæssigt.

Der er ikke planlagt for flere ledningsnet for højspænding, naturgas eller affaldsbehandlingsanlæg ud over dem der allerede eksisterer. Som noget nyt er der udlagt et enkelt strategisk interesseområde for et fælles biogasanlæg. Desuden er det udover opstilling af vindmøller i kommunens interesseområder for store vindmøller også muligt at opstille husstandsvindmøller, såfremt det efter en konkret vurdering ikke skader andre interesser.

Holbæk Kommune har udarbejdet en strategi for den fremtidige varmeforsyning. I dag er store dele af kommunen basere på varmeforsyningen med naturgas. Da naturgas er et fossilt brændstof, der bidrager negativet til CO2-udledningen, er det målet, at den fremtidige varmeforsyning tager udgangspunkt i vedvarende energikilder.

Spildevandshåndteringen skal generelt ske ud fra bæredygtige og multifunktionelle principper, det vil sige at regnvand fra tage o.lign. ikke skal afledes via kloakken, men kan indgå som et rekreativt og æstetisk element i byområderne. Det skal derudover være muligt at anlægge vådområder i det åbne land, der kan fungere som forsinkelsesbassiner ved store regnskyl og samtidig fungere som natur/rekreative områder.

Kommunen har meget gode og store  grundvandsforekomster. De skal beskyttes, og der er lavet retningslinjer til sikring af grundvandet.

Vindmøller

Biogas og større husdyrbrug

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk