Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Affald og forurenet jord
Indledning Vindm√łller Biogas Varme og solenergi Spildevand Affald og forurenet jord H√łjsp√¶nding og naturgas Master og antennesystemer St√łj Vand og grundvand
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Forsyning & Tekniske anlæg Affald og forurenet jord

Retningslinjer

8.5.1 Indsamling og h√•ndtering af affald skal ske p√• en m√•de, s√• genanvendelsen af affald optimeres bedst muligt og affaldsm√¶ngden skal s√łges begr√¶nset.

8.5.2 Borgerne skal l√łbende informeres om indsamlingsordningerne.

8.5.3 Anl√¶g til at modtage, behandle, omlaste eller deponere affald m√• ikke placeres n√¶rmere end 500 meter fra omr√•der med v√¶sentlige natur-, kulturhistoriske, landskabelige, grundvandsm√¶ssige eller milj√łm√¶ssige interesser i √łvrigt med mindre s√¶rlige forhold taler for det.

8.5.4 Der skal udpeges et areal til deponering af havbundsmaterialer fra Holbæk Havn.

8.5.5 Restprodukter m√• kun udl√¶gges eller indbygges i bygge- og anl√¶gsarbejder i omr√•der med s√¶rlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandv√¶rker,¬†s√•fremt en konkret vurdering godtg√łr, at det er milj√łm√¶ssigt forsvarligt.

8.5.6 Der udpeges arealer til placering af forurenet jord efter kommunens anvisninger. Generelt må forurenet jord herudover ikke placeres i landzone.

8.5.7 Kraftig forurenet jord m√• som udgangspunkt ikke indbygges ved bygge- og anl√¶gsarbejder, med mindre en konkret vurdering godtg√łr, at det er milj√łm√¶ssigt forsvarligt.

8.5.8 Rent og lettere forurenet jord¬†b√łr genanvendes, behandles eller deponeres p√• det n√¶rmeste anl√¶g, hvor det kan ske milj√łm√¶ssigt forsvarligt. Der skal udpeges arealer, hvor der kan ske deponering af rent og lettere forurenet jord i kommunen,¬†og som efterf√łlgende kan udnyttes til f.eks. rekreative¬†form√•l.


Bemærkninger til retningslinjer

Affald

Information betragtes som en vigtig del af arbejdet. For at sikre en optimal udnyttelse af de forskellige indsamlingsordninger og is√¶r for at √łge genanvendelsesprocenterne, skal der s√¶ttes ind med information b√•de over for de almindelige brugere, men ogs√• overfor erhvervsdrivende. Indf√łrelse af nye indsamlingsmetoder eller sortering i nye fraktioner skal altid f√łlges op af en s√¶rlig informationsindsats.

Kommuneplanen skal sikre, at der kan etableres behandlingskapacitet til affaldsm√¶ngderne fra erhverv og husholdninger. Placering af de fleste typer af affaldsanl√¶g st√łder ofte p√• konflikter i forhold til andre arealanvendelsesinteresser som bos√¶tning, grundvandsbeskyttelse, naturinteresser mv. Der kr√¶ves derfor en minimumsafstand til arealer, hvis det vurderes at de kan uds√¶ttes for en negativ p√•virkning. For komposteringsanl√¶g er der taget udgangspunkt i, at der er tale om √•bne komposteringsanl√¶g, hvor det ikke er muligt at kontrollere lugtemissionerne som ved lukkede anl√¶g. Placeringen af affaldsanl√¶g skal imidlertid ogs√• afvejes konkret over for en lang r√¶kke andre hensyn.

Rene oprensede materialer fra hav/fjordbunden b√łr s√• vidt muligt nyttigg√łres, f.eks. som r√•stoffer, til kystfodring eller til opfyldning af sugehuller. Oprensede materialer, der er forurenede, samt ikke genanvendelige rene materialer b√łr bortskaffes s√• t√¶t p√• oprensningsstedet som muligt. Det eksisterende areal til deponering af havbundsmaterialer i Holb√¶k Havn forventes opfyldt inden for ca. 12 √•r. Der skal derfor i kommuneplanperioden findes et erstatningsareal eller en anden l√łsning til at bortskaffe havbundsmaterialer.

Forurenet jord

Kommunen arbejder for, at overskudsjord fra bygge-og anlægsarbejder så vidt muligt bliver på byggepladsen og at jord, der skal bortskaffes, sorteres bedst muligt i forurenede og ikke forurenede fraktioner. 

Rent og lettere forurenet jord, som ikke kan genanvendes lokalt b√łr som udgangspunkt kunne deponeres inden for kommunen. Der udpeges omr√•der, hvor rent og lettere forurenet jord kan deponeres under landskabelige og milj√łm√¶ssige hensyn.¬†Tilk√łrselsperioden skal v√¶re s√• kort som muligt og anl√¶gget skal efterf√łlgende kunne overg√• til rekreativ eller tilsvarende offentlige¬†form√•l. Placeringen af jorddeponi skal ske under hensyn til, at tilk√łrsel kan ske uden v√¶sentlige gener og at omr√•det gerne ligger byn√¶rt af hensyn til efterf√łlgende rekreativ anvendelse.

Siden 2008 har dele af kommunens byzoner været omfattet af anmeldepligt i forbindelse med bortskaffelse af jord. De områder hvor der er anmeldepligt kan ses på kommunens NetGIS. Anmeldepligten betyder at også ren jord skal anmeldes inden bortskaffelse.

Kategori 1-jord, jf. jordflytningsbekendtg√łrelsen, kan normalt opfattes som ren jord til fri anvendelse. Jorden kan anvendes frit i industri-, by- og boligomr√•der til bygge- og anl√¶gsarbejder uden tilladelse efter milj√łlovgivningen. Der¬†er sk√¶rpede krav til udl√¶gning p√• landbrugsjord og i naturomr√•der. Ejer eller bruger af et areal skal v√¶re opm√¶rksom p√•, at der i nogle omr√•der kr√¶ves tilladelse efter naturbeskyttelsesloven eller planloven. Inden udl√¶gningen p√•begyndes skal Landzoneafdelingen have haft mulighed for at komme med en¬†skriftlig udtalelse.

Flytning af kategori 2-jord skal anmeldes til kommunen. Jorden kan flyttes til godkendt modtager umiddelbart efter anmeldelsen. √ėnskes jorden genanvendt til st√łjvolde og lignende, kan det kun ske p√• baggrund af en risikovurdering overfor den grundvandsinteresse, der er i omr√•det. Risikovurderingen skal godtg√łre, at anvendelsen kan ske milj√łm√¶ssigt forsvarligt.

Generelt er der problemer med at finde bortskaffelsesmuligheder for ren og¬†lettere forurenet jord. Kommunen vil derfor arbejde p√• at finde flere bortskaffelsesmuligheder for lettere forurenet jord inden for kommunens gr√¶nser. De steder der udv√¶lges til at modtage lettere forurenet jord skal¬†v√¶lges under hensyntagen til det omkringliggende landskab,¬†afstand til beboelser og p√• arealer, hvor natur- og milj√łforhold ikke p√•virkes negativt.

Jord, der er kraftigere forurenet end kategori¬†2, jf. jordflytningsbekendtg√łrelsen, vil som udgangspunkt ikke kunne genanvendes, men¬†skal anvises af kommunen¬†til rensning eller deponering efter en konkret vurdering og efter samme retningslinjer som n√¶vnt i forrige afsnit om lettere forurenet jord.

 


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjerne for affaldsanl√¶g er fastsat i medf√łr af planlovens ¬ß 11a, stk 1, nr. 5 og 6.

Affaldsplanl√¶gning gennemf√łres inden for rammerne af milj√łbeskyttelseslovens ¬ß 47 samt affaldsbekendtg√łrelsen.

Jordforurening:

- Lovbekendtg√łrelse nr. 1427 af 04.12.2009 om forurenet jord.

- Bekendtg√łrelse nr.¬†554 af 19.05.2010 om definition af lettere forurenet jord.

- Bekendtg√łrelse nr.¬†1479 af 12.12.2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtg√łrelsen).

- Bekendtg√łrelse nr. 1480 af 12.12.2007 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anl√¶gsarbejder.

Udviklingsstrategi

Holb√¶k Kommune har som et pejlem√¶rke, at de naturgivne ressurser, jorden, vandet og luftens kvalitet sammen med kulturarven og den bilogiske mangfoldighed skal bevares.¬†Det er udm√łntet i, at fremme genanvendelsen og begr√¶nse affaldsm√¶ngden mest muligt. Tilsvarende vil bestemmelserne omkring placering og anvendelsen af forurenet jord bidrage til at sikre de landskabelige kvaliteter og biologisk v√¶rdifulde omr√•der bedst muligt.¬†

Genanvendelse og kontrol med forurenet jord og overskudsjord er en del af kommunens strategi, at styrke en b√¶redygtig planl√¶gning og myndighedsud√łvelse¬† og at kommunen skal drives klima- og milj√łvenligt.

Statslige interesser

De statslige m√•l skal sikre, at mest muligt affald genanvendes, og at resten nyttigg√łres ved forbr√¶nding. Den del der deponeres skal s√łges begr√¶nset og deponering skal ske under hensyntagen til natur og milj√ł.

I kommuneplanen skal fastl√¶gges retningslinjer for kapacitet og placering af den n√łdvendige forbr√¶ndingskapacitet og deponeringsanl√¶g.

Lokalisering af nye deponeringsanl√¶g skal i henhold til den statslige retningslinje udmeldt i 1991, som et m√•l skal placeres kystn√¶rt, hvor grundvandsstr√łmning sker fra deponeringsanl√¶gget mod et marint v√•domr√•de. Det er et vigtigt lokaliseringsprincip, at s√•rbare natur- og overfladevandsomr√•der beskyttes og der sker en sikring af grundvandskvaliteten.

> Planloven

> Milj√łbeskyttelsesloven

> Udviklingsstrategi 2012

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk