Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Affald og forurenet jord
Indledning Vindmøller Biogas Varme og solenergi Spildevand Affald og forurenet jord Højspænding og naturgas Master og antennesystemer Støj Vand og grundvand
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Forsyning & Tekniske anlæg Affald og forurenet jord

Retningslinjer

8.5.1 Indsamling og håndtering af affald skal ske på en måde, så genanvendelsen af affald optimeres bedst muligt og affaldsmængden skal søges begrænset.

8.5.2 Borgerne skal løbende informeres om indsamlingsordningerne.

8.5.3 Anlæg til at modtage, behandle, omlaste eller deponere affald må ikke placeres nærmere end 500 meter fra områder med væsentlige natur-, kulturhistoriske, landskabelige, grundvandsmæssige eller miljømæssige interesser i øvrigt med mindre særlige forhold taler for det.

8.5.4 Der skal udpeges et areal til deponering af havbundsmaterialer fra Holbæk Havn.

8.5.5 Restprodukter må kun udlægges eller indbygges i bygge- og anlægsarbejder i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker, såfremt en konkret vurdering godtgør, at det er miljømæssigt forsvarligt.

8.5.6 Der udpeges arealer til placering af forurenet jord efter kommunens anvisninger. Generelt må forurenet jord herudover ikke placeres i landzone.

8.5.7 Kraftig forurenet jord må som udgangspunkt ikke indbygges ved bygge- og anlægsarbejder, med mindre en konkret vurdering godtgør, at det er miljømæssigt forsvarligt.

8.5.8 Rent og lettere forurenet jord bør genanvendes, behandles eller deponeres på det nærmeste anlæg, hvor det kan ske miljømæssigt forsvarligt. Der skal udpeges arealer, hvor der kan ske deponering af rent og lettere forurenet jord i kommunen, og som efterfølgende kan udnyttes til f.eks. rekreative formål.


Bemærkninger til retningslinjer

Affald

Information betragtes som en vigtig del af arbejdet. For at sikre en optimal udnyttelse af de forskellige indsamlingsordninger og især for at øge genanvendelsesprocenterne, skal der sættes ind med information både over for de almindelige brugere, men også overfor erhvervsdrivende. Indførelse af nye indsamlingsmetoder eller sortering i nye fraktioner skal altid følges op af en særlig informationsindsats.

Kommuneplanen skal sikre, at der kan etableres behandlingskapacitet til affaldsmængderne fra erhverv og husholdninger. Placering af de fleste typer af affaldsanlæg støder ofte på konflikter i forhold til andre arealanvendelsesinteresser som bosætning, grundvandsbeskyttelse, naturinteresser mv. Der kræves derfor en minimumsafstand til arealer, hvis det vurderes at de kan udsættes for en negativ påvirkning. For komposteringsanlæg er der taget udgangspunkt i, at der er tale om åbne komposteringsanlæg, hvor det ikke er muligt at kontrollere lugtemissionerne som ved lukkede anlæg. Placeringen af affaldsanlæg skal imidlertid også afvejes konkret over for en lang række andre hensyn.

Rene oprensede materialer fra hav/fjordbunden bør så vidt muligt nyttiggøres, f.eks. som råstoffer, til kystfodring eller til opfyldning af sugehuller. Oprensede materialer, der er forurenede, samt ikke genanvendelige rene materialer bør bortskaffes så tæt på oprensningsstedet som muligt. Det eksisterende areal til deponering af havbundsmaterialer i Holbæk Havn forventes opfyldt inden for ca. 12 år. Der skal derfor i kommuneplanperioden findes et erstatningsareal eller en anden løsning til at bortskaffe havbundsmaterialer.

Forurenet jord

Kommunen arbejder for, at overskudsjord fra bygge-og anlægsarbejder så vidt muligt bliver på byggepladsen og at jord, der skal bortskaffes, sorteres bedst muligt i forurenede og ikke forurenede fraktioner. 

Rent og lettere forurenet jord, som ikke kan genanvendes lokalt bør som udgangspunkt kunne deponeres inden for kommunen. Der udpeges områder, hvor rent og lettere forurenet jord kan deponeres under landskabelige og miljømæssige hensyn. Tilkørselsperioden skal være så kort som muligt og anlægget skal efterfølgende kunne overgå til rekreativ eller tilsvarende offentlige formål. Placeringen af jorddeponi skal ske under hensyn til, at tilkørsel kan ske uden væsentlige gener og at området gerne ligger bynært af hensyn til efterfølgende rekreativ anvendelse.

Siden 2008 har dele af kommunens byzoner været omfattet af anmeldepligt i forbindelse med bortskaffelse af jord. De områder hvor der er anmeldepligt kan ses på kommunens NetGIS. Anmeldepligten betyder at også ren jord skal anmeldes inden bortskaffelse.

Kategori 1-jord, jf. jordflytningsbekendtgørelsen, kan normalt opfattes som ren jord til fri anvendelse. Jorden kan anvendes frit i industri-, by- og boligområder til bygge- og anlægsarbejder uden tilladelse efter miljølovgivningen. Der er skærpede krav til udlægning på landbrugsjord og i naturområder. Ejer eller bruger af et areal skal være opmærksom på, at der i nogle områder kræves tilladelse efter naturbeskyttelsesloven eller planloven. Inden udlægningen påbegyndes skal Landzoneafdelingen have haft mulighed for at komme med en skriftlig udtalelse.

Flytning af kategori 2-jord skal anmeldes til kommunen. Jorden kan flyttes til godkendt modtager umiddelbart efter anmeldelsen. Ønskes jorden genanvendt til støjvolde og lignende, kan det kun ske på baggrund af en risikovurdering overfor den grundvandsinteresse, der er i området. Risikovurderingen skal godtgøre, at anvendelsen kan ske miljømæssigt forsvarligt.

Generelt er der problemer med at finde bortskaffelsesmuligheder for ren og lettere forurenet jord. Kommunen vil derfor arbejde på at finde flere bortskaffelsesmuligheder for lettere forurenet jord inden for kommunens grænser. De steder der udvælges til at modtage lettere forurenet jord skal vælges under hensyntagen til det omkringliggende landskab, afstand til beboelser og på arealer, hvor natur- og miljøforhold ikke påvirkes negativt.

Jord, der er kraftigere forurenet end kategori 2, jf. jordflytningsbekendtgørelsen, vil som udgangspunkt ikke kunne genanvendes, men skal anvises af kommunen til rensning eller deponering efter en konkret vurdering og efter samme retningslinjer som nævnt i forrige afsnit om lettere forurenet jord.

 


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjerne for affaldsanlæg er fastsat i medfør af planlovens § 11a, stk 1, nr. 5 og 6.

Affaldsplanlægning gennemføres inden for rammerne af miljøbeskyttelseslovens § 47 samt affaldsbekendtgørelsen.

Jordforurening:

- Lovbekendtgørelse nr. 1427 af 04.12.2009 om forurenet jord.

- Bekendtgørelse nr. 554 af 19.05.2010 om definition af lettere forurenet jord.

- Bekendtgørelse nr. 1479 af 12.12.2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen).

- Bekendtgørelse nr. 1480 af 12.12.2007 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder.

Udviklingsstrategi

Holbæk Kommune har som et pejlemærke, at de naturgivne ressurser, jorden, vandet og luftens kvalitet sammen med kulturarven og den bilogiske mangfoldighed skal bevares. Det er udmøntet i, at fremme genanvendelsen og begrænse affaldsmængden mest muligt. Tilsvarende vil bestemmelserne omkring placering og anvendelsen af forurenet jord bidrage til at sikre de landskabelige kvaliteter og biologisk værdifulde områder bedst muligt. 

Genanvendelse og kontrol med forurenet jord og overskudsjord er en del af kommunens strategi, at styrke en bæredygtig planlægning og myndighedsudøvelse  og at kommunen skal drives klima- og miljøvenligt.

Statslige interesser

De statslige mål skal sikre, at mest muligt affald genanvendes, og at resten nyttiggøres ved forbrænding. Den del der deponeres skal søges begrænset og deponering skal ske under hensyntagen til natur og miljø.

I kommuneplanen skal fastlægges retningslinjer for kapacitet og placering af den nødvendige forbrændingskapacitet og deponeringsanlæg.

Lokalisering af nye deponeringsanlæg skal i henhold til den statslige retningslinje udmeldt i 1991, som et mål skal placeres kystnært, hvor grundvandsstrømning sker fra deponeringsanlægget mod et marint vådområde. Det er et vigtigt lokaliseringsprincip, at sårbare natur- og overfladevandsområder beskyttes og der sker en sikring af grundvandskvaliteten.

> Planloven

> Miljøbeskyttelsesloven

> Udviklingsstrategi 2012

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk