Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Biogas
Indledning Vindmøller Biogas Varme og solenergi Spildevand Affald og forurenet jord Højspænding og naturgas Master og antennesystemer Støj Vand og grundvand
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Forsyning & Tekniske anlæg Biogas

Retningslinjer

8.2.1 Der reserveres areal til et interesseområde for et biogasanlæg (og affaldshåndteringsanlæg) ved Audebo.

8.2.2 Gårdbiogasanlæg kan efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde placeres i det åbne land.


Bemærkninger til retningslinjer

Definitioner

Definition på fælles biogasanlæg

Et fælles biogasanlæg, er et anlæg til produktion af biogas fra organisk materiale bestående af biomasse fx husdyrgødning og energiafgrøder fra flere jordbrugsbedrifter eller husholdningsaffald, ejet og drevet af en selvstændig juridisk enhed. I forbindelse med de fælles biogasanlæg, hentes husdyrgødningen, energiafgrøder m.m. til produktion af biogas og herefter afleveres den igen til udspredning på markerne. Det forudsættes, at større fælles biogasanlæg, for langt størstedelen vil være anlæg, der behandler 200 tons husdyrgødning (gylle) og anden biomasse eller derover pr. døgn.

Definition på gårdanlæg

Gårdanlæg er et mindre anlæg, der modtager husdyrgødning fra en gård eller flere lokale gårde med tilstrækkelig mængde husdyrgødning. Biogassen kan anvendes til opvarmning af en eller flere bygninger på en gård eller som blokvarme, der producerer varme til flere boliger.

Biogas i Holbæk Kommune

Biogas kan anvendes som energikilde i varmeværker, tilføres naturgasnettet efter særlig behandling og på sigt kan biomasse anvendes som brændstof til transportsektoren efter behandling til et forbrændingsegnet produkt. Det er svært at have en tilstrækkelig og stabil biogasproduktion baseret på ren husdyrgødning. Derfor skal biogasanlæg udover gylle også have tilførsel af anden form for biomasse.

I 2012 var der ca. 22.000 dyreenheder (DE) i Holbæk Kommune. I området omkring Svinninge var der ca. 6.500 dyreenheder (DE). Hovedparten af husdyrproduktionen ved Svinninge ligger indenfor interesseområdet for det eksisterende fælles biogasanlæg i Snertinge, Kalundborg Kommune. I området omkring St. Merløse er der ca. 7.765 DE indenfor kommunegrænsen. Ser vi på en afgrænsning hvor vi også medtager nabokommunerne lander vi på ca. 9.500 DE. På Tuse Næs er der ca. 1.892 DE. Tallene er alene retningsgivende.

Eksisterende biogasanlæg i og omkring Holbæk Kommune

Der er en større husdyrkoncentration i den sydøstlige del af kommunen syd for Tølløse. Koncentrationsområdet rækker ind i Sorø -, Lejre - og Ringsted kommuner. Området ligger tæt på eksisterende naturgasledning ved St. Merløse og tæt på det eksisterende fjernvarmeområde i St. Merløse.

Ved St. Merløse ligger arealer med nærhed til vej, naturgasledning og fjernvarmeværket i St. Merløse. Der er tale om arealer med mere end 500 m til nærmeste beboelse og som ligger udenfor andre interesseområder i kommuneplanen.

Et eksisterende anlæg i Kalundborg Kommune danner en ca. 10 km buffer ind i Holbæk Kommune. Her vil det være uhensigtsmæssigt at konkurrere om gyllen ved etablering af et biogasanlæg indenfor interesseområdet for biogasanlægget i Kalundborg Kommune.

Der er et eksisterende gårdanlæg på Orø og et eksisterende biogasanlæg på Audebo Deponi. På anlægget på Avdebo Deponi håndteres større mængder husholdningsaffald. Dette biogasanlæg er pt. ikke dimensioneret til at håndtere husdyrgødning.

Planlægning og tilladelser

Placering af et fælles biogasanlæg i det åbne land kan kun ske med baggrund af en konkret vurdering. Fælles biogasanlæg har en størrelse der vil kunne påvirke landskabet på lang afstand, afhængig af landskabets form og højdeforhold. Det kræver derfor en nøje planlægning, der i det enkelte tilfælde skal søge at reducere negative fjernvirkninger på omgivelserne.

I vurderingen af den bedste placering af et fælles biogasanlæg skal hensynet til landbrugsejendomme som leverandører af biomasse, omgivelserne, traceer til veje og gasledninger indgå.

Som udgangspunkt skal det åbne land friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Men i forbindelse med placering af fælles biogasanlæg er der flere forhold, der planlægningsmæssigt kan begrunde en placering i det åbne land, fx for at mindske transport af biomasse og af hensyn til naboer.

Desuden skal der tages hensyn til det konkrete anlægs eventuelle påvirkninger på nærtliggende naturarealer, vandløb, søer mv. Der skal altid foretages en konkret vurdering af et aktuelt biogasprojekt, gennem udarbejdelse af et kommuneplantillæg, lokalplan og evt. VVM-redegørelse. Derudover vil etablering af et biogasanlæg forudsætte en miljøgodkendelse, byggetilladelse samt en vurdering efter varmeforsyningsloven m.m. Anlæggets konkrete miljøpåvirkninger - herunder lugt, støj og emissioner, vil blive reguleret gennem en miljøgodkendelse.

Visualisering

I forbindelse med en nærmere planlægning for et biogasanlæg skal behovet for visualiseringer af anlægget vurderes.

Eventuelle visualiseringer skal udformes, så der gives et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere projektets påvirkning i forhold til arealinteresser, beboelse, naturområder, landskaber, kulturmiljøer herunder kirker, infrastruktur som veje, højspændingsanlæg og bygningsanlæg m.m. Både nær- og fjernvirkningerne skal kunne vurderes.

Det enkelte anlæg skal udformes under hensyntagen til omgivelserne med hensyn til placering, farver, bygningsmaterialer og dimensioner på bebyggelse. Et fælles biogasanlæg er et teknisk anlæg bestående af forskellige tanke, haller, oplagspladser, høje skorstene osv. På grund af anlæggets størrelse vil et anlæg i det åbne land ofte virke dominerende og medføre visuelle gener.

Infrastruktur

I forbindelse med lokalisering af et fælles biogasanlæg indenfor de planlagte områder, skal der sikres en hensigtsmæssig trafikafvikling med hensyn til kapacitet, trafiksikkerhed og støj. Anlæg skal som udgangspunkt placeres med tilkørsel til en overordnet trafikvej. Der skal tages hensyn til vægtbegrænsning ved broer og bygværker.

Transporten af gylle foregår normalt med store tankbiler på ca. 30 tons, og til et større fælles biogasanlæg kan der forventes ca. 50 vognlæs pr. døgn ved et anlæg som det skitserede ved St. Merløse. Derfor er det vigtigt, at vejnettet omkring anlægget har en udformning og er anlagt, så det kan klare belastningen. I forbindelse med en konkret ansøgning vil der ske en myndighedsbehandling af projektet i forhold til det trafikale aspekt.

Interesseområde for et biogasanlæg

Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune reserverer areal til det eksisterende biogasanlæg ved Audebo Deponi. På den måde er det sikret, at dette fælles biogasanlæg forsat kan udvikle sig. En udvidelse af det eksisterende biogasanlæg forudsætter en nærmere planlægning, herunder som at der udarbejdes en lokalplan og eventuelt en VVM-redegørelse for et konkret projekt. Yderligere kræver udvidelsen en række godkendelser.

Perspektivområde for et biogasanlæg

Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune udpeger desuden et perspektivområde for et biogasanlæg. Området ligger vest for St. Merløse.

Perspektivområdet er udpeget i forlængelse af forarbejdet fra Naturstyrelsens Biogassekretariat. Således er der i udpegningen taget hensyn til koncentration af dyretæthed, afsætningsmulighed, adgangsforhold, miljøforhold og landskabsplan for Holbæk Kommune. I og ved Holbæk kommune er der to koncentrationer af husdyr indenfor en radius på 10 km, jfr. jordbrugsanalysen - se afsnit 6.1 om landbrug. Den ene koncentration ligger den vestlige del ved Svinninge og med centrum i Kalundborg Kommune, hvor der er et eksisterende fællesanlæg i Snertinge. Husdyrgødningen fra den vestlige del af Holbæk Kommune er således teoretisk afsat til dette eksisterende anlæg. Den anden koncentration ligger i den sydøstlige del af kommunen med Ugerløse – St. Merløse som centrum med en radius på ca. 10 km. Zonen går ind i Sorø -, Ringsted - og Lejre kommuner.

Forskellige mulige placeringer af perspektivområdet for et biogasanlæg er vurderet i forhold til Landskabsplanen. Den udpegede placering vest for St. Merløse er vurderet bedst at kunne indpasses i landskabet, når der vurderes på landskabets robusthed over for nye elementer og skalamæssige betragtninger. Der skal dog ved udformningen af anlægget og tilhørende arealer samt brug af materialer tages hensyn til det omgivende landskab. Anlægget skal tilpasses det omgivende landskab ved at tilføje elementer i form af levende hegn og andre beplantninger, som kendertegner området.

Der er ikke foretaget en nærmere planlægning for et biogasanlæg i perspektivområdet. Etablering af et biogasanlæg i området forudsætter derfor, at der forinden er udarbejdet et kommuneplantillæg, en lokalplan samt eventuelt en miljøvurdering og VVM-redegørelse. I den nærmere planlægning skal der bla. fastlægges konkrete retningslinjer for anlæggets placering og omfanget af bebyggelse.

Perspektivområdet for et biogasanlæg grænser op til en økologisk forbindelse. Jf. kommuneplanens retningslinje 4.4.5 må der i økologiske forbindelser ikke ske byudvikling eller anlægges veje og tekniske anlæg, hvis spredningen af vilde dyr og planter derved forringes. Hvor der sker indgreb i økologiske forbindelser skal der kompenseres med anlæg der sikrer, at der fortsat er faunapassage og spredningsmuligheder for vilde dyr og planter. Retningslinje 4.4.5 skal følges i forbindelse med en nærmere planlægning for et biogasanlæg i perspektivområdet. Yderligere skal der i den nærmere planlægning bl.a. også sikres et hensyn til de særlige drikkevandsinteresser i området.

 

 

 


Baggrund for retningslinjer

Lovgivning

Den lovgivningsmæssige baggrund for indarbejdelse af retningslinjer for biogasanlæg i Forslag til Kommuneplan 2013-25 er planlovens § 11 a stk. 5 Beliggenheden af teknisk anlæg og §11 a stk. 6 beliggenheden af områder til virksomheder m.v., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav.

Statslige interesser

De statslige krav til kommuneplanlægningen fremgår af "Oversigt over de statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013", kapitel 2 og 5. Oversigtens mål er opstillet i forlængelse af ”Aftale om grøn vækst” fra 2009.

Helt overordnet ønsker Staten at løfte de store udfordringer, som klimaændringerne vil skabe og begrænse Danmarks afhængighed af fossile brændsler. Desuden er det et mål, at op til 50% af husdyrgødningen anvendes til grøn energi i 2020 i form af biogas. For at kunne opnå dette mål, er det en forudsætning, at der gennemføres en kommunal kortlægning for lokalisering af biogasanlæg. Den bedste placering af disse anlæg opnås ved at tage hensyn til de landbrugsejendomme, som vil være gødningsleverandører, det omgivende landskab og byer samt nærhed til veje og gasledninger.

Den regionale udviklingsstrategi

Region Sjællands udviklingsstrategi 2012 – 2015 opstiller en række målsætninger for regionens udvikling, herunder målsætninger på energiområdet. I forhold til vedvarende energi har Region Sjælland følgende målsætning:

Region Sjælland er den grønne region i Europa i 2020.
Mere konkret ønsker Region Sjælland at være på forkant med de igangværende og forventede klimaændringer. CO2-udlæedningerne skal reduceres, bl.a. ved en langsigtet omstilling til et system, der er baseret på vedvarende energikilder.

Udviklingsstrategi 2012

Med vedtagelsen af Udviklingsstrategi 2012 for Holbæk Kommune har byrådet udstukket de overordnede målsætninger for den fremadrettede udvikling i kommunen.

Følgende målsætninger fra udviklingsstrategien har relation til nærværende retningslinjer om biogasanlæg:

Bæredygtig planlægning og myndighedsudøvelse
Holbæk Byråd ønsker gennem et fortsat arbejde med bæredygtig udvikling at tage ansvar for fremtiden. Herunder har Byrådet bl.a. valgt at fokusere indsatsen på bæredygtig planlægning og myndighedsudøvelse ved at:

Mindske energi- og ressourceforbruget ved at fremme klima- og miljørigtigt byggeri og forsyning, affaldssortering og lokal nedsivning af regnvand.
Værne om kommunens natur- og landskabsværdier - herunder den biologiske mangfoldighed, så naturen bliver mere robust og tilpasningsdygtig over for klimaændringer.
Imødegå klimaforandringerne ved at udøve en helhedsorienteret og koordineret klimaindsats.

Holbæk Kommune har i udviklingsstrategien altså lagt vægt på en bæredygtig planlægning og myndighedsudøvelse og at Holbæk Kommune skal drives klima- og miljøvenligt. Det vurderes at der kan tages ansvar for fremtiden ved at udnytte gylle og andre biologiske restprodukter.

> Planloven

> Udviklingsstrategi 2012

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk