Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Højspænding og naturgas
Indledning Vindmøller Biogas Varme og solenergi Spildevand Affald og forurenet jord Højspænding og naturgas Master og antennesystemer Støj Vand og grundvand
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Forsyning & Tekniske anlæg Højspænding og naturgas

Retningslinjer

8.6.1 Der reserveres et areal til 400 kV højspændingsledning mellem Asnæsværket og Kyndbyværket. Traceet udlægges i 60 meters bredde.

8.6.2 Inden for de afmærkede traceer for højspændingsledninger må der ikke ske tiltag, der vil forhindre en udbygning, vedligeholdelse eller kabellægning af højspændingsledningerne.

8.6.3 Højspændingsledninger skal kabellægges senest i 2030. På baggrund af en VVM-redegørelse udpeges linjeføringer for en kabellægning af ledningsnettet. Linjeføringen skal ske uden om natur- og kulturhistoriske områder.

8.6.4 Højspændingsanlæg skal indpasses i landskabet og tage hensyn til natur- og kulturhistoriske værdier.

8.6.5 Der må ikke opføres boliger eller institutioner inden for en afstand af højspændingsledninger, hvor magnetfeltet overstiger 0,4 µT, jfr. Forsigtighedsprincippet, uden den nødvendige udredning om henvisning til relevant og opdateret viden om magnetfelter og sundhedsrisiko.

8.6.6 Der må ikke ske ændringer af naturgasnettet som strider mod kommunens varmeplan.

8.6.7 Der må ikke ske aktiviteter i nærheden af de afmærkede naturgasledninger, hvis disse kan true leveringssikkerheden for naturgas og af hensyn til afstands- og sikkerhedsbestemmelserne. 

 

 

 

 


Bemærkninger til retningslinjer

Højspændingsledninger

 
Folketinget har vedtaget, at der skal ske en kabellægning af højspændingsledninger op til 150 kV samt kabllægning af nye 400 kV ledninger, jfr. Kabelhandlingsplanen. Dog vil der blive etableret en 400 kv ledning mellem Asnæsværket i Kalundborg Kommune og Kyndbyværket i Frederikssund Kommune. Denne ledning vil blive ført gennem Holbæk Kommune. Der er ikke taget stilling til den endelige placering og udformning af anlægget. Dette vil ske gennem senere planlægning. 
 
Hvor der sker en kabellægning af højspændingsledninger, skal der findes en linjeføring, som tager de nødvendige hensyn til natur- og kulturhistoriske områder. Der må således ikke ske nedgravning i naturområder og ledningerne må føres uden om disse. I udpegede potentielle naturområder, må der kun ske kabllægning, hvis det kan ske på en måde, der ikke forhindrer etablering af naturarealer.
 
Til 400 kV luftledninger skal der reserveres et areal i en bredde på 60 m. Trace til kabellægning af højspændingsledninger udlægger i en bredde på minimum 20 meter. Inden for de udpegede forløb må der ikke ske tiltag, som kan forhindre kabellægningen.
 
Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder må ikke opføres tæt på eksisterende højspændingsledninger. Tilsvarende skal højspændingsledninger ikke opføres tæt på eksisterende eller planlagte boliger og børneinstitutioner. Hvor der kan være risiko for påvirkning fra magnetfeltet, bør der ske en vurdering efter forsigtighedsprincippet.
 
Kabelhandlingsplanen fra 2009 beskriver mulighederne for at gå fra luftledninger til et fuldt kabellagt eltransmissionsnet på 132-150 kV niveau, som samtidig er forberedt til at kunne håndtere de markant større mængder vindkraft i Danmark.

Planen omfatter nedtagning af de eksisterende ca. 3.200 system-km 132-150 kV luftledninger og nedgravning af nye kabler. Planen gennemføres i perioden frem til 2030. 
 
 
 
 
   

Naturgasnettet

De eksisterende arealreservationer til etablering af naturgas ændres ikke.

Der er ingen planer om udbygning af det overordnede naturgasnet i Holbæk Kommune. 

 


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Planlovens § 11a, stk. 1, nr. 5 

Kabelhandlingsplanen

Kabelhandlingsplanen blev vedtaget i 2008 og angiver retningslinjer for den fremtidige udbygning af det overordnede eltransmissionsnet i Danmark. I henhold til retningslinjerne skal nye 132 - 150 kV forbindelser lægges som kabler i jorden og eksisterende 132 - 150 kV luftledninger skal kabellægges inden 2040.

Statslige mål

Det er et statsligt mål, at planmyndigheden skal medvirke til at reducere generne fra eksisterende og nye højspændingsforbindelser. Planlægningen i kommunen skal derfor ske under hensyntagen til de retningslinjer for højspændingsnettet, som blev tiltrådt af Folketinget i 2008.

 

 

 

 

 

> Planloven

> Kabelhandlingsplanen

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk