Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Master og antennesystemer
Indledning Vindmøller Biogas Varme og solenergi Spildevand Affald og forurenet jord Højspænding og naturgas Master og antennesystemer Støj Vand og grundvand
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Forsyning & Tekniske anlæg Master og antennesystemer

Retningslinjer

8.7.1 Opsætning af master og antennesystemer skal så vidt muligt ske på en måde, så de ikke er synlige eller har en udformning, så de på en harmonisk måde kan indgå i landskabet eller bybilledet. Antennesystemer kan eksempelvis indgå som bygningselementer, der er tilpassest bygningens arkitektur.

8.7.2  Nye master og antenner skal som udgangspunkt placeres i erhvervsområder. Der kan søges om andre opstillinger såfremt ansøger kan dokumentere, at en placering i erhvervsområder ikke vil sikre en tilfredsstillende dækning, kvalitet og kapacitet for f.eks. mobil-kommunikation. I disse situationer skal master og antenner fortrinsvis placeres i områder med lav boligtæthed eksempelvis i eller ved grønne områder og sportspladser.

8.7.3 Antennesystemer skal så vidt muligt opsættes på eksisterende bygninger, konstruktioner eller på eksisterende master.

8.7.4 Ved opstilling af nye master, skal det tilstræbes at de får en højde og udformning, så de kan benyttes af andre operatører.

8.7.5 I det åbne land skal nye master fortrinsvis opstilles i landskaber og have en udformning, hvor det kan ske uden at det virker forstyrrende på landskabet, og må ikke forringe oplevelsen af kulturmiljøer.

 

 

 

 

 


Bemærkninger til retningslinjer

Udviklingen indenfor mobiltelefoni og mobilteknologi, f.eks. datatransmission via mobilnetværket, har de senere år medført et stigende behov for bedre dækning. Med indførelse af 4G netværket og muligheden for at hente store datamængder f.eks. ved streamning kan det eksisterende ”net” af master ikke dække behovet og der er derfor behov (fra brugernes side) for en større tæthed af mobilpositioner.
 
Masteplanen er kommunens administrative grundlag for behandling af ansøgninger om opsætning af master og antennesystemer. Det gælder både ved opsætning af nye systemer og ved udbygning af eksisterende systemer. Masteplanen skal i denne sammenhæng også sikre, . Planen skal samtidig være et værktøj, der sikrer en ensartet sagsbehandling og bedre muligheder for at vejlede teleselskaberne på et tidligt tidspunkt i processen.

Kommunen er indstillet på, at nye master generelt opstilles så hensigtsmæssigt som muligt, og at der ikke kan opstilles flere master end højst nødvendigt. Hvor det er muligt er kommunen indstillet på, at antennesystemer skal kunne indgå i en bygning eller konstruktion, så der opnås en harmonisk og arkitektonisk udformning og placering.
 
Som udgangspunkt kan der ikke meddeles afslag til på en ansøgning om byggetilladelse til en mast eller mobilantenner. Tilsvarende kan der kun meddeles afslag til opsætning af antennesystemer efter Planloven, hvis der foreligger en planlægningsmæssig begrundelse.
 
I henhold til masteloven så er der bestemmelser om fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål. Den giver desuden mulighed for at opsætte antennesystemer på egnede bygninger  og master, der ikke i forevejen bruges til radiokommunikationsformål. Kommunen vil dog have mulighed for at kræve, at antennen udformes og placeres på en sådan måde, at den på en harmonisk måde kan indgå i bygningen arktektur.
 
Offentlige anlæg, herunder master og antenneanlæg, i det åbne land skal placeres og udformes således, at der i videst muligt omfang tages hensyn til de landskabelige værdier og de øvrige interesser. Kommunen kan derfor opstille retningslinjer og krav til placeringen, højden, udformningen og farven. I kommunens landskabsplan er for hvert enkelt område angivet landskabet sårbarhed over placering af tekniske anlæg. Mobilmaster skal derfor fortrinsvis placeres i de landskasområder, hvor det er vurderet, at masterne bedst kan indpasses. Tilsvarende skal der i forbindelse med kulturmiljøer tages vidtgående hensyn til såvel master som antennesystemer ved placeringen og udformningen af disse, så oplevelsen og fortællingen i og omkring kulturmiljøet ikke forstyrres. 

Baggrund for retningslinjer

Lovgivning

Byggeloven

Planlovgivningen § 35 vedrørende opførelse af ny bebyggelse i det åbne land

Masteloven

Naturbeskyttelsesloven § 20 vedrørende udformning og placering af tekniske anlæg i det åbne land.

 

Statslige interesser

Kommuneplanen er værktøjet for samordning og placering af tekniske anlæg i forhold til andre interesser i de tilfælde hvor beliggenhed og linjeføring ikke er fastlagt af anden lovgivning. Der skal derfor i kommuneplanen eller i en særskilt plan med baggrund i kommuneplanen udarbejdes retningslinjer for placeringen af tekniske anlæg.

 

> Byggeloven

> Planloven

> Masteloven

> Naturbeskyttelsesloven

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk