Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Spildevand
Indledning Vindmøller Biogas Varme og solenergi Spildevand Affald og forurenet jord Højspænding og naturgas Master og antennesystemer Støj Vand og grundvand
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Forsyning & Tekniske anlæg Spildevand

Retningslinjer

8.4.1 Nye kloakområder  skal så vidt muligt kun kloakeres for husspildevand alternativt separatkloakeres. Sanering af fælleskloakerede områder skal så vidt muligt ske ved separatkloakering.

8.4.2 Der skal så vidt muligt ske lokal nedsivning af regnvand og befæstelse skal begrænses i henhold til spildevandsplanen.

8.4.3 Regnvandsbassiner skal så udformes så de tilgodeser natur- og landskabshensyn mest muligt eller kan anvendes til andre formål.

8.4.4 Tilledning af spildevand til søer og vandløb skal ske i overensstemmelse med de statslige vandplaner.

8.4.5 Nedsivning af spildevand må ikke påvirke grundvandskvaliteten negativt.

8.4.6 Det skal tilskyndes, at der sker en øget opsamling af regnvand til anden sekundær anvendelse, eksempelvis lokal vanding eller brugsvand i boliger og erhverv.

8.4.7 Ved valg af nye anlæg og rensemetoder, skal det sikres, at energiforbruget begrænses mest muligt.

8.4.8 Der kan ske lokal afledning af regnvand med tilledning af regnvand til vandløb, der har risiko for sommerudtørring.

 

 


Bemærkninger til retningslinjer

Med spildevand menes alt vand, der bortledes fra alle former for bebyggelser og befæstede arealer. For alt spildevand gælder, at der skal ske den tilstrækkelige rensning inden udledning til jord, vandløb, søer eller fjorden.

Der drives i dag 17 offentlige renseanlæg i Holbæk Kommune. Efter 2018 er det planen at rensningen af spildevandet fra kloakerede områder skal varetages på 6 offentlige renseanlæg. Den nye renseanlægsstruktur er planlagt for at opnå en bedre og mere  tidsvarende rensning af spildevandet og samtidig opnå besparelser i form af reducerede energi- og driftsudgifter.

Der er i de nye nationale vandplaner udpeget store områder i Holbæk Kommune, hvor der stilles krav til en forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land. I det åbne land skal ske en omfattende kloakering af ejendomme for at opfylde Vandplanen. I takt med behovet for nye bolig- og erhvervsområder vil der løbende ske en byggemodning og kloakering.

I de ældre kloakoplande er der et stort behov for sanering af kloaksystemet. Holbæk Forsyning vil i de kommende år fortsætte fornyelsen af kloaksystemet, samt foretage separatkloakering af en række oplande, der i dag er fælleskloakerede. For at imødegå klimaforandringerne og den forventede øgede nedbørsmængde, vil der ved sanering og nykloakering i stigende omfang blive benyttet metoder, som omfatter lokal afledning af regnvand (LAR), i form af lokal nedsivning og lokal forsinkelse af vandafstrømningen. For at begrænse bortledningen af regnvand må der ved nybyggeri maksimalt ske en befæstelse efter følgende retningslinjer i forhold til den samlede matrikel:

35 % i boligområder med åben-lav bebyggelse

50 % i boligområder med etageboliger eller tæt-lav bebyggelse

70 % i centerområder, industriområder, håndværk-, kontor- og serviceområder.

Ved forventede øgede nedbørsmængder, vil der være behov for at bortlede øgede mængder af regnvand. I den forbindelse vil det være nødvendigt med flere regnvandsbassiner, hvoraf en del vil ligge i byerne. Der skal derfor i fremtidig planlægning indtænkes arealer, som kan fungere som regnvandsbassiner i spidsbelastningssituationer. Disse områder skal til daglig kunne fungere til andre formål, som eksempelvis grønne områder, parkeringspladser, fritidsarealer, torve og opholdspladser eller lignende. Regnvandsbassiner i det åbne land eller bassiner som ikke anvendes til andre formål skal udformes, så det naturlige dyre- og planteliv tilgodeses. Det er derfor vigtigt, at bassinerne udformes som naturlige søer eller vådområder og ikke som egentlige tekniske anlæg, hvor der kun i ringe grad kan udvikle sig en naturtilstand. 

Af hensyn til vandløbskvaliteten, skal det sikres, at tilledning af vand til vandløbene ikke sker med så voldsomme vandmængder, at det har en negativ effekt på vandløbet. Omvendt vil der i mange mindre vandløb være behov for yderligere tilførsel af vand, især i de vandløb, som udtørrer i sommermånederne. Der skal derfor indtænkes en vis form for styrring af tilførslen af regnvand til vandløbene.

 

 


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk 5, Beliggenhed af tekniske anlæg

Planlovens §11e stk 1, nr. 5, om realisering af vandplanerne.

Spildevandsplan 

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32, samt kapitel 3 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Spildevandsplanen blev vedtaget 2011.

 

> Planloven

> Spildevandsplanen


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk