Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Støj
Indledning Vindmøller Biogas Varme og solenergi Spildevand Affald og forurenet jord Højspænding og naturgas Master og antennesystemer Støj Vand og grundvand
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Forsyning & Tekniske anlæg Støj

Retningslinjer

8.8.1 Ved placering af nye støjfølsomme områder op til virksomheder, erhvervsområder, veje og jernbaner, samt ved placering af nye virksomheder og erhvervsområder op til støjfølsomme områder, må støjbelastningen ikke overstige Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

8.8.2 Ved lokalplanlægning for erhvervsområder og enkeltanlæg, herunder fritidsanlæg, skal der redegøres for støjforholdene i naboområder og for  hvilke foranstaltninger der er nødvendige at etablere for at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

8.8.3 Ved lokalplanlægning for nye støjfølsomme områder skal der redegøres for støjforholdene i naboområder og hvilke foranstaltninger der er nødvendige at etablere for at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

8.8.4 Der må ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse inden for støjgrænsen omkring Bredetved Skydeterræn, før det ved undersøgelser er godtgjort, at der ikke er miljømæssige problemer forbundet hermed.

 


Bemærkninger til retningslinjer

Retningslinjerne omfatter støj fra virksomheder, veje, jernbaner, flyvepladser, forsvarets øvelsesområder, vindmøller, motorsportsbaner, skydebaner og andre støjende fritidsaktiviteter. Formålet med retningslinjerne er at sikre en hensigtsmæssig placering af arealer til støjfølsom anvendelse, samt at regulere støjende aktiviteter så der ikke opstår miljøproblemer som følge af støjbelastning.

Støjfølsom anvendelse er boliger, sommerhuse, kolonihavehuse og enkelte rekreative formål samt til en vis grad kontorer, privat og offentlig administration og serviceerhverv. Den konkrete vurdering af ønsker om ændret arealanvendelse vil ske på baggrund af støjmålinger og/eller -beregninger. Disse skal sandsynliggøre, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.

Derudover er de ikke generelt sikret mod krav om yderligere støjdæmpning, hvis naboarealer inddrages til støjfølsom anvendelse. Derfor er der medtaget en retningslinje, som sikrer, at områder til støjfølsom anvendelse ikke kan rykke tættere på eksisterende virksomheder, end at Miljøstyrelsens vejledende regler om støj fra virksomheder fortsat kan overholdes i de støjfølsomme områder.

Støjende fritidsanlæg omfatter flyvepladser, motorsportsbaner, skydebaner og andre støjende fritidsanlæg, som eksempelvis modelbilklubber, modelflyklubber og festivalpladser. Lokalisering af nye støjende fritidsanlæg er endvidere omfattet af retningslinjerne for ”Øvrige kultur- og fritidsanlæg” i Holbæk Kommuneplan 2013.

Bredetved Skydeterræn er et af forsvarets mindre skyde- og øvelsesterræner. Det anvendes til skydning med håndvåben og til skydning med bl.a. sprængladt ammunition til panserværnsvåben. Terrænet er desuden indrettet til sprængningsøvelser. Omkring anlægget er der fastsat en støjzone, som er beregnet ud fra de aktiviteter, der foregår på området. 

 


Baggrund for retningslinjer

Retningslinjerne for støj skal sikre, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og vibrationer overholdes. For yderligere information om Miljøstyrelsens vejledninger henvises der til Miljøstyrelsens hjemmeside om støj.

For så vidt angår andre støjkilder end dem, der er udgivet vejledninger for, tager Holbæk Kommunes retningslinjer udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

> Miljøstyrelsen - støj


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk