Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Vand og grundvand
Indledning Vindmøller Biogas Varme og solenergi Spildevand Affald og forurenet jord Højspænding og naturgas Master og antennesystemer Støj Vand og grundvand
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Forsyning & Tekniske anlæg Vand og grundvand

Retningslinjer

8.9.1 Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger bør så vidt muligt friholdes for byudvikling og anden ændret arealanvendelse.

8.9.2 I OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD må den planlagte eller eksisterende arealanvendelse ikke ændres, hvis ændringen vil føre til en ringere grundvandsbeskyttelse.

8.9.3 I OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD kan der ikke placeres særligt grundvandstruende aktiviteter, virksomheder og anlæg, herunder deponeringsanlæg og specialdepoter.

8.9.4 I nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) kan der som udgangspunkt ikke placeres potentielt grundvandstruende aktiviteter, og ved planlægning for – og udvidelse af - eksisterende anlæg skal der tages særligt hensyn til grundvandsbeskyttelsen.

8.9.5 Ved byudvikling og ændring i arealanvendelsen i OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD skal der tages særligt hensyn til grundvandsbeskyttelsen, og det kan kun ske såfremt det godtgøres at der ikke findes alternative placeringer, og at anvendelse ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet.

8.9.6 I forbindelse med ændring af planlagt eller eksisterende anvendelse i OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, skal der stilles særlige krav til beskyttelse af grundvandet, i kommuneplanen.

8.9.7 Nye særligt grundvandstruende virksomheder skal så vidt muligt placeres uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, hvor grundvandsressourcen ikke er anvendelig til almen vandforsyning.

8.9.8 Nedsivning af spildevand kan som hovedregel ikke forøges i de nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).


Bemærkninger til retningslinjer

Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) dækker ca. 60% af Holbæk Kommunes samlede areal, mens Områder med Drikkevandsinteresser dækker 38%. Der er således kun 2 % af arealet i kommunen, hvor der ikke er drikkevandsinteresser.

Kommunens administration i områder med særlige drikkevandsinteresser er som udgangspunkt, at den planlagte eller eksisterende arealanvendelse ikke kan ændres, hvis ændringen vil føre til en ringere grundvandsbeskyttelse. Aktiviteter, hvor der enten ved direkte udledning eller ved håndtering af stoffer, er en risiko for forurening af grundvandet, betegnes som grundvandstruende.

Byudvikling

Statens Vandplaner som forventes vedtaget i 2014, indeholder retningslinjer for grundvandsbeskyttelse og byudvikling. I henhold til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 skal områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger i videst muligt omfang friholdes for byudvikling og ændring i arealanvendelsen, ligesom der ikke må placeres særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg her indenfor.

Der gives dog mulighed for byudvikling og ændring i arealanvendelsen, hvis det kan godtgøres at der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet.
Staten stiller derfor i "Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande" krav om at kommunerne skal redegøre særskilt for forholdet til grundvandsbeskyttelsen ifm. byudvikling og ændring i arealanvendelsen. Der skal således redegøres for en lang række grundvandsforhold samt være en særlig planlægningsmæssig begrundelse for de nye arealudlæg.

Holbæk Kommune har udarbejdet en sådan redegørelse for byudvikling og arealudlæg i OSD-områder, NFI-områder og indvindingsoplande til almene vandværker. Rapporten beskriver grundigt hvilke konsekvenser en række nye/ændrede arealudlæg i Kommuneplan 2013 har for grundvandet og dets beskyttelse. Redegørelsens hovedkonklusion er at de nye/ændrede udlæg til byudvikling i Kommuneplan 2013-2025 ikke medfører forringelser for grundvandet og grundvandsdannelsen. Hovedkonklusionen har dog forudsat, at der samtidig fastlægges retningslinjer til grundvandets beskyttelse for flere nye/ændrede rammeudlæg.

For at beskytte drikkevandet er der I OSD-redegørelsen fastlagt særlige retningslinjer for en række rammeområder. Se OSD-redegørelsen her.

Grundvandstruende virksomhed

Der kan ikke placeres særligt grundvandstruende virksomheder i områder med særlige drikkevandsinteresser. Særligt grundvandstruende virksomheder er virksomheder, der har større oplag af stoffer, der kan udgøre en grundvandstrussel. Potentielt grundvandstruende virksomheder er kendetegnet ved at have oplag, produktion eller anvendelse af stoffer, der kan forurene grundvandet. Hvorvidt der er tale om en grundvandstrussel, vil afhænge af stoffernes egenskaber og de typer af foranstaltninger, der kan etableres for at undgå en forurening. Der skal således foretages en konkret vurdering af den enkelte virksomheds produktion og oplag.Ved udvidelse af en eksisterende virksomhed med produktion, håndtering eller oplag af stoffer, der udgør en grundvandstrussel, skal grundvandstruslen begrænses mest muligt, blandt andet ved at minimere transport, oplag og håndtering af de grundvandstruende stoffer. Arealer hvor der opbevares eller håndteres stoffer, der kan forurene grundvandet, skal være befæstede og forsynet med kant samt tæt afløb. Der skal endvidere foretages nøje overvågning ved oplag og håndtering af de grundvandstruende stoffer.Deponeringsanlæg og specialdeponier kan ikke placeres i områder med særlige drikkevandsinteresser, da de kan have en negativ virkning på grundvandskvaliteten. Der kan dog efter en konkret vurdering opnås tilladelse til anlægsarbejder, som ikke antager deponilignende karakter, såsom vejanlæg, støjvolde og lignende.

Ved etablering af olietanke skal en række generelle og lovmæssige afstandskrav overholdes. I særlige tilfælde, hvor tanken vurderes at udgøre en særlig risiko for grundvand, vandindvindingsanlæg e.l., kan kommunen skærpe kravene eller nedlægge forbud mod etablering. Det gælder dog ikke villaolietanke under 6000 l. Nedgravning af andre tanke end olietanke bør så vidt muligt undgås. Ved nedgravning stilles der krav om særlige grundvandsbeskyttende foranstaltninger. Der stilles ligeledes krav om grundvandsbeskyttende foranstaltninger ved etablering af overjordiske tankanlæg.

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat (ION)

I de nitratfølsomme indvindingsområder er risikoen for nedsivning af nitrat og andre forurenende stoffer til grundvandet særligt stor.
De nitratfølsomme indvindingsområder kan udpeges både i OSD-områder og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD-områder. På baggrund af en vurdering af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig grundvandsbeskyttelse, udpeges ION-områder i de dele af NFI-områderne hvor en særlig indsats skønnes nødvendig.

Nedsivning af spildevand

Tilladelser til etablering af fælles nedsivningsanlæg eller til tæt nedsivning for flere end 30 PE (personækvivalenter) kan som hovedregel ikke opnås i områder med særlige drikkevandsinteresser. Der kan dog gives dispensation, når det kan dokumenteres, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af grundvandet.

NFI områder kan karakteriseres som områder, hvor den naturlige beskyttelse af grundvandet ikke er god og nedsivning af spildevand kan øge belastningen af grundvandsmagasinerne. På denne baggrund kan nedsivning af spildevand som hovedregel ikke forøges i de nitratfølsomme indvindingsområder. I indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse er det vurderet, hvor vidt der kan ske nedsivning i det enkelte område. Den omtalte OSD-redegørelse skal således i høj grad ses i sammenhæng med indsatsplanerne.

Indsatsplaner

Holbæk Kommune har i samarbejde med vandværker, borgere, berørte lodsejere og erhverv udarbejdet en række indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanerne skal danne grundlag for en målrettet beskyttelse af drikkevandsressourcen. Denne målrettede beskyttelse er baseret på en kortlægning og udpegning af de områder, hvor en ekstraordinær indsats er nødvendig.

Kortlægningen udføres i OSD-områder og indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg. Kortlægningsområderne er administrativt afgrænsede områder, som fungerer som ramme for planlægningen, og hvor der foretages den omtalte målrettede detailkortlægning af grundvandet.

På baggrund af kortlægningen har kommunerne pligt til at udarbejde indsatsplaner, som beskriver de konkrete handlinger og initiativer, der skal beskytte grundvandet, f.eks. aftaler om nedbringelse af nitratudvaskning.

Kortlægning område Status
Tølløse Indsatsplanen er udarbejdet og kan ses her.
Holbæk Øst Indsatsplanen er udarbejdet og klan ses her.
Orø Indsatsplanen er under udarbejdelse. Forventes afsluttet i 2013.
Holbæk Vest Kortlægningen er afsluttet. Indsatsplanen forventes udarbejdet i 2014.
Indvindingsoplande uden for OSD Kortlægningen forventes igangsat i 2014.

Indsatsplaner


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Miljømålsloven - LBK nr. 932 af 24/9-09

Statslige interesser

Staten har som mål at beskytte de danske grundvandsressourcer i videst muligt omfang, for derigennem at sikre at drikkevandsforsyningen fortsat kan baseres på uforurenet grundvand, med mindst mulig efterbehandling. De vigtigste grundvandsressourcer er derfor kortlagt og udpeget som "Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD)", som skal dække såvel nuværende som fremtidige drikkevandsbehov. De statslige udpegninger af OSD-områder medfører derfor en række restriktioner ift. arealanvendelse i OSD-områder, ligesom der stilles krav til planlægningen i disse områder. Kommunerne har derfor til opgave at varetage statens interesser i grundvandsressourcerne gennem den kommunale planlægning."Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande"

Som supplement til "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013" er der fra statens side udarbejdet en "Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande". Heri uddybes forholdet mellem de statslige interesser i grundvandsressourcen, og de kommende vandplaner. Heri fastlægges det, at der skal redegøres særligt for nye arealudlæg i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande. Det er med baggrund i denne udmelding at der er udarbejdet en særlig redegørelse for de ændringer i planlagt og eksisterende anvendelse, der med Holbæk Kommuneplan 2013 udlægges i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande.

Regional Udviklingsstrategi

Region Sjællands udviklingsstrategi 2012 – 2015 opstiller en række målsætninger for regionens udvikling.Regionen har en målsætning om at sikre godt grundvand, bl.a. ved at oprense forurenede grunde.

Udviklingsstrategi 2012

Med vedtagelsen af Udviklingsstrategi 2012 for Holbæk Kommune har byrådet udstukket de overordnede målsætninger for den fremadrettede udvikling i kommunen.

Følgende målsætninger fra udviklingsstrategien har relation til nærværende retningslinjer om vand og grundvand:

Bæredygtig planlægning og myndighedsudøvelse
Holbæk Byråd ønsker gennem et fortsat arbejde med bæredygtig udvikling at tage ansvar for fremtiden. Herunder har Byrådet bl.a. valgt at fokusere indsatsen på bæredygtig planlægning og myndighedsudøvelse ved at:

  • Mindske energi- og ressourceforbruget ved at fremme klima- og miljørigtigt byggeri og forsyning, affaldssortering og lokal nedsivning af regnvand.

Planstrategiens målsætning om at etablere lokal nedsivning af regnvand (LAR) skal ses i sammenhæng med behovet for at beskytte drikkevandsinteresserne i kommunen. Således er det ikke alle steder, det er muligt at etablere LAR. I OSD-redegørelsen er der opstillet retningslinjer til beskyttelse af grundvandet i de nye/ændrede rammeområder, der ligger i områder med drikkevandsinteresser, og i flere af disse rammeområder er det ikke muligt at etablere LAR. 

Kommuneplan 2013

Det vurderes, at nærværende retningslinjer om vand og grundvand har en indflydelse på især flere rammeområder i kommuneplanen.

Det vurderes, at nærværende retningslinjer for vand og grundvand er i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området og den øvrige planlægning.

 

> Miljømålsloven

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

> Den regionale udviklingsstrategi

> Udviklingsstrategi 2012


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk