Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Vand og grundvand
Indledning Vindm√łller Biogas Varme og solenergi Spildevand Affald og forurenet jord H√łjsp√¶nding og naturgas Master og antennesystemer St√łj Vand og grundvand
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Forsyning & Tekniske anlæg Vand og grundvand

Retningslinjer

8.9.1 Omr√•der med S√¶rlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger b√łr s√• vidt muligt friholdes for byudvikling og anden √¶ndret arealanvendelse.

8.9.2 I OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD m√• den planlagte eller eksisterende arealanvendelse ikke √¶ndres, hvis √¶ndringen vil f√łre til en ringere grundvandsbeskyttelse.

8.9.3 I OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD kan der ikke placeres særligt grundvandstruende aktiviteter, virksomheder og anlæg, herunder deponeringsanlæg og specialdepoter.

8.9.4 I nitratf√łlsomme indvindingsomr√•der (NFI) kan der som udgangspunkt ikke placeres potentielt grundvandstruende aktiviteter, og ved planl√¶gning for ‚Äď og udvidelse af - eksisterende anl√¶g skal der tages s√¶rligt hensyn til grundvandsbeskyttelsen.

8.9.5 Ved byudvikling og √¶ndring i arealanvendelsen i OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD skal der tages s√¶rligt hensyn til grundvandsbeskyttelsen, og det kan kun ske s√•fremt det godtg√łres at der ikke findes alternative placeringer, og at anvendelse ikke indeb√¶rer en v√¶sentlig risiko for forurening af grundvandet.

8.9.6 I forbindelse med ændring af planlagt eller eksisterende anvendelse i OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, skal der stilles særlige krav til beskyttelse af grundvandet, i kommuneplanen.

8.9.7 Nye særligt grundvandstruende virksomheder skal så vidt muligt placeres uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, hvor grundvandsressourcen ikke er anvendelig til almen vandforsyning.

8.9.8 Nedsivning af spildevand kan som hovedregel ikke for√łges i de nitratf√łlsomme indvindingsomr√•der (NFI).


Bemærkninger til retningslinjer

Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) dækker ca. 60% af Holbæk Kommunes samlede areal, mens Områder med Drikkevandsinteresser dækker 38%. Der er således kun 2 % af arealet i kommunen, hvor der ikke er drikkevandsinteresser.

Kommunens administration i omr√•der med s√¶rlige drikkevandsinteresser er som udgangspunkt, at den planlagte eller eksisterende arealanvendelse ikke kan √¶ndres, hvis √¶ndringen vil f√łre til en ringere grundvandsbeskyttelse. Aktiviteter, hvor der enten ved direkte udledning eller ved h√•ndtering af stoffer, er en risiko for forurening af grundvandet, betegnes som grundvandstruende.

Byudvikling

Statens Vandplaner som forventes vedtaget i 2014, indeholder retningslinjer for grundvandsbeskyttelse og byudvikling. I henhold til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 skal områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger i videst muligt omfang friholdes for byudvikling og ændring i arealanvendelsen, ligesom der ikke må placeres særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg her indenfor.

Der gives dog mulighed for byudvikling og √¶ndring i arealanvendelsen, hvis det kan godtg√łres at der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indeb√¶rer en v√¶sentlig risiko for forurening af grundvandet.
Staten stiller derfor i "Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden √¶ndret arealanvendelse i Omr√•der med S√¶rlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande" krav om at kommunerne skal redeg√łre s√¶rskilt for forholdet til grundvandsbeskyttelsen ifm. byudvikling og √¶ndring i arealanvendelsen. Der skal s√•ledes redeg√łres for en lang r√¶kke grundvandsforhold samt v√¶re en s√¶rlig planl√¶gningsm√¶ssig begrundelse for de nye arealudl√¶g.

Holb√¶k Kommune har udarbejdet en s√•dan redeg√łrelse for byudvikling og arealudl√¶g i OSD-omr√•der, NFI-omr√•der og indvindingsoplande til almene vandv√¶rker. Rapporten beskriver grundigt hvilke konsekvenser en r√¶kke nye/√¶ndrede arealudl√¶g i Kommuneplan 2013 har for grundvandet og dets beskyttelse. Redeg√łrelsens hovedkonklusion er at de nye/√¶ndrede udl√¶g til byudvikling i Kommuneplan 2013-2025 ikke medf√łrer forringelser for grundvandet og grundvandsdannelsen. Hovedkonklusionen har dog forudsat, at der samtidig fastl√¶gges retningslinjer til grundvandets beskyttelse for flere nye/√¶ndrede rammeudl√¶g.

For at¬†beskytte drikkevandet er der I OSD-redeg√łrelsen fastlagt s√¶rlige retningslinjer for en r√¶kke¬†rammeomr√•der.¬†Se OSD-redeg√łrelsen her.

Grundvandstruende virksomhed

Der kan ikke placeres s√¶rligt grundvandstruende virksomheder i omr√•der med s√¶rlige drikkevandsinteresser. S√¶rligt grundvandstruende virksomheder er virksomheder, der har st√łrre oplag af stoffer, der kan udg√łre en grundvandstrussel. Potentielt grundvandstruende virksomheder er kendetegnet ved at have oplag, produktion eller anvendelse af stoffer, der kan forurene grundvandet. Hvorvidt der er tale om en grundvandstrussel, vil afh√¶nge af stoffernes egenskaber og de typer af foranstaltninger, der kan etableres for at undg√• en forurening. Der skal s√•ledes foretages en konkret vurdering af den enkelte virksomheds produktion og oplag.Ved udvidelse af en eksisterende virksomhed med produktion, h√•ndtering eller oplag af stoffer, der udg√łr en grundvandstrussel, skal grundvandstruslen begr√¶nses mest muligt, blandt andet ved at minimere transport, oplag og h√•ndtering af de grundvandstruende stoffer. Arealer hvor der opbevares eller h√•ndteres stoffer, der kan forurene grundvandet, skal v√¶re bef√¶stede og forsynet med kant samt t√¶t afl√łb. Der skal endvidere foretages n√łje overv√•gning ved oplag og h√•ndtering af de grundvandstruende stoffer.Deponeringsanl√¶g og specialdeponier kan ikke placeres i omr√•der med s√¶rlige drikkevandsinteresser, da de kan have en negativ virkning p√• grundvandskvaliteten. Der kan dog efter en konkret vurdering opn√•s tilladelse til anl√¶gsarbejder, som ikke antager deponilignende karakter, s√•som vejanl√¶g, st√łjvolde og lignende.

Ved etablering af olietanke skal en r√¶kke generelle og lovm√¶ssige afstandskrav overholdes. I s√¶rlige tilf√¶lde, hvor tanken vurderes at udg√łre en s√¶rlig risiko for grundvand, vandindvindingsanl√¶g e.l., kan kommunen sk√¶rpe kravene eller nedl√¶gge forbud mod etablering. Det g√¶lder dog ikke villaolietanke under 6000 l. Nedgravning af andre tanke end olietanke b√łr s√• vidt muligt undg√•s. Ved nedgravning stilles der krav om s√¶rlige grundvandsbeskyttende foranstaltninger. Der stilles ligeledes krav om grundvandsbeskyttende foranstaltninger ved etablering af overjordiske tankanl√¶g.

Nitratf√łlsomme indvindingsomr√•der (NFI) og indsatsomr√•der mht. nitrat (ION)

I de nitratf√łlsomme indvindingsomr√•der er risikoen for nedsivning af nitrat og andre forurenende stoffer til grundvandet s√¶rligt stor.
De nitratf√łlsomme indvindingsomr√•der kan udpeges b√•de i OSD-omr√•der og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD-omr√•der. P√• baggrund af en vurdering af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig grundvandsbeskyttelse, udpeges ION-omr√•der i de dele af NFI-omr√•derne hvor en s√¶rlig indsats sk√łnnes n√łdvendig.

Nedsivning af spildevand

Tilladelser til etablering af fælles nedsivningsanlæg eller til tæt nedsivning for flere end 30 PE (personækvivalenter) kan som hovedregel ikke opnås i områder med særlige drikkevandsinteresser. Der kan dog gives dispensation, når det kan dokumenteres, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af grundvandet.

NFI omr√•der kan karakteriseres som omr√•der, hvor den naturlige beskyttelse af grundvandet ikke er god og nedsivning af spildevand kan √łge belastningen af grundvandsmagasinerne. P√• denne baggrund kan nedsivning af spildevand som hovedregel ikke for√łges i de nitratf√łlsomme indvindingsomr√•der. I indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse er det vurderet, hvor vidt der kan ske nedsivning i det enkelte omr√•de. Den omtalte OSD-redeg√łrelse skal s√•ledes i h√łj grad ses i sammenh√¶ng med indsatsplanerne.

Indsatsplaner

Holb√¶k Kommune har i samarbejde med vandv√¶rker, borgere, ber√łrte lodsejere og erhverv udarbejdet en r√¶kke indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanerne skal danne grundlag for en m√•lrettet beskyttelse af drikkevandsressourcen. Denne m√•lrettede beskyttelse er baseret p√• en kortl√¶gning og udpegning af de omr√•der, hvor en ekstraordin√¶r indsats er n√łdvendig.

Kortl√¶gningen udf√łres i OSD-omr√•der og indvindingsoplande til almene vandforsyningsanl√¶g. Kortl√¶gningsomr√•derne er administrativt afgr√¶nsede omr√•der, som fungerer som ramme for planl√¶gningen, og hvor der foretages den omtalte m√•lrettede detailkortl√¶gning af grundvandet.

På baggrund af kortlægningen har kommunerne pligt til at udarbejde indsatsplaner, som beskriver de konkrete handlinger og initiativer, der skal beskytte grundvandet, f.eks. aftaler om nedbringelse af nitratudvaskning.

Kortlægning område Status
T√łll√łse Indsatsplanen er udarbejdet og kan ses her.
Holb√¶k √ėst Indsatsplanen er udarbejdet og klan ses her.
Or√ł Indsatsplanen er under udarbejdelse. Forventes afsluttet i 2013.
Holbæk Vest Kortlægningen er afsluttet. Indsatsplanen forventes udarbejdet i 2014.
Indvindingsoplande uden for OSD Kortlægningen forventes igangsat i 2014.

Indsatsplaner


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Milj√łm√•lsloven - LBK nr. 932 af 24/9-09

Statslige interesser

Staten har som m√•l at beskytte de danske grundvandsressourcer i videst muligt omfang, for derigennem at sikre at drikkevandsforsyningen fortsat kan baseres p√• uforurenet grundvand, med mindst mulig efterbehandling. De vigtigste grundvandsressourcer er derfor kortlagt og udpeget som "Omr√•der med S√¶rlige Drikkevandsinteresser (OSD)", som skal d√¶kke s√•vel nuv√¶rende som fremtidige drikkevandsbehov. De statslige udpegninger af OSD-omr√•der medf√łrer derfor en r√¶kke restriktioner ift. arealanvendelse i OSD-omr√•der, ligesom der stilles krav til planl√¶gningen i disse omr√•der. Kommunerne har derfor til opgave at varetage statens interesser i grundvandsressourcerne gennem den kommunale planl√¶gning."Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden √¶ndret arealanvendelse i Omr√•der med S√¶rlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande"

Som supplement til "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanl√¶gningen 2013" er der fra statens side udarbejdet en "Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden √¶ndret arealanvendelse i Omr√•der med S√¶rlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande". Heri uddybes forholdet mellem de statslige interesser i grundvandsressourcen, og de kommende vandplaner. Heri fastl√¶gges det, at der skal redeg√łres s√¶rligt for nye arealudl√¶g i omr√•der med s√¶rlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande. Det er med baggrund i denne udmelding at der er udarbejdet en s√¶rlig redeg√łrelse for de √¶ndringer i planlagt og eksisterende anvendelse, der med Holb√¶k Kommuneplan 2013 udl√¶gges i omr√•der med s√¶rlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande.

Regional Udviklingsstrategi

Region Sj√¶llands udviklingsstrategi 2012 ‚Äď 2015 opstiller en r√¶kke m√•ls√¶tninger for regionens udvikling.Regionen har en m√•ls√¶tning om at sikre godt grundvand, bl.a. ved at oprense forurenede grunde.

Udviklingsstrategi 2012

Med vedtagelsen af Udviklingsstrategi 2012 for Holbæk Kommune har byrådet udstukket de overordnede målsætninger for den fremadrettede udvikling i kommunen.

F√łlgende m√•ls√¶tninger fra udviklingsstrategien har relation til n√¶rv√¶rende retningslinjer om vand og grundvand:

B√¶redygtig planl√¶gning og myndighedsud√łvelse
Holb√¶k Byr√•d √łnsker gennem et fortsat arbejde med b√¶redygtig udvikling at tage ansvar for fremtiden. Herunder har Byr√•det bl.a. valgt at fokusere indsatsen p√• b√¶redygtig planl√¶gning og myndighedsud√łvelse ved at:

  • Mindske energi- og ressourceforbruget ved at fremme klima- og milj√łrigtigt byggeri og forsyning, affaldssortering og lokal nedsivning af regnvand.

Planstrategiens m√•ls√¶tning om¬†at etablere lokal nedsivning af regnvand (LAR) skal ses i sammenh√¶ng med behovet for at beskytte drikkevandsinteresserne i kommunen. S√•ledes er det ikke alle steder, det er muligt at etablere LAR. I OSD-redeg√łrelsen er der opstillet retningslinjer til beskyttelse af grundvandet i de nye/√¶ndrede rammeomr√•der, der ligger i omr√•der med drikkevandsinteresser, og i flere af disse rammeomr√•der er det ikke muligt at etablere LAR.¬†

Kommuneplan 2013

Det vurderes, at nærværende retningslinjer om vand og grundvand har en indflydelse på især flere rammeområder i kommuneplanen.

Det vurderes, at n√¶rv√¶rende retningslinjer for vand og grundvand er i overensstemmelse med den g√¶ldende lovgivning p√• omr√•det og den √łvrige planl√¶gning.

 

> Milj√łm√•lsloven

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

> Den regionale udviklingsstrategi

> Udviklingsstrategi 2012


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk