Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Varme og solenergi
Indledning Vindmøller Biogas Varme og solenergi Spildevand Affald og forurenet jord Højspænding og naturgas Master og antennesystemer Støj Vand og grundvand
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Forsyning & Tekniske anlæg Varme og solenergi

Retningslinjer

8.3.1 Ved vedtagelse af en samlet handlingsplan for den fremtidige varmeforsyning i Holbæk Kommune skal den indarbejdes i kommuneplanen.

8.3.2 Fritstående solenergianlæg (solceller/solfangere) kan som udgangspunkt placeres i erhvervsområder.

8.3.3 Fritstående solenergianlæg (solceller/solfangere) skal tilpasses omgivelserne og effektivt afskærmes af beplantningbælter mod omgivelserne.


Bemærkninger til retningslinjer

På baggrund af de statslige udmeldinger om den fremtidige energiforsyning har Holbæk Kommune fået udarbejdet en rapport, som skal danne grundlag for den kommunale energipolitiske retning i forhold til fremtidige investeringer på varmeforsyningsområdet.

Hovedprincipper i Holbæk Kommunes Strategi for varmeforsyning 2013

Som følge af Folketingets energiaftale af 22. marts 2012 skal Holbæk Kommune være uafhængig af fossile brændsler i 2035 indenfor el- og varmeforsyning og senest i 2050 indenfor alle sektorer.

Holbæk by

Etablering af fjernvarme ved at konvertere større bebyggelse fra naturgas til fjernvarme. Enten baseret på en ledning fra VEKS eller lokal varmeproduktion med biomasse, solvarme og større varmepumper. Umiddelbart er de samfundsøkonomiske forudsætninger ikke i orden til at investere i projektet – hverken en transmissionsledning fra Kara/Noveren og ej heller et lokalt anlæg baseret på en kombination a biomassekedel, solvarme og varmepumper. Et første step i denne proces er også at indtænke vandbårne varmesystemer i ny byggerier – blokvarmesystemer i nye bydele og lokalplaner samt arbejde med energirenovering i den eksisterende bygningsmasse.Mindre bebyggelser i Holbæk By, der er naturgasforsynet fortsætter med dette, og ejendomme med oliefyr og elvarme bør skifte til naturgas.

Fjernvarmebyerne

I Jyderup og Mørkøv bør fjernvarmen udbygges maksimalt og baseres på en kombination af naturgasfyret kraftvarme, storskala solvarme, varmeakkumulering, elkedler, biomasse samt på længere sigt en varmepumpe.

I St. Merløse bør fjernvarmen udbygges maksimalt, og forsyningen bør baseres på en kombination af halm, storskala solvarme, varmeakkumulering og elkedler.

Mindre byer med naturgas

I de mindre bysamfund med naturgasforsyning bør tilslutningen til naturgasnettet øges, og der bør på et senere tidspunkt tages stilling til, om naturgaskedlerne skal afløses af fjernvarme eller varmepumper eller, om man skal fortsætte med naturgas baseret på en stigende andel biogas.

I større byer som Tølløse, bør etableres nabovarme eller fællesanlæg med varmepumper, solvarme, varmeakkumulering og biomasse, så snart det er fordelagtigt. Sådanne anlæg kan udgøre starten på en fjernvarmeforsyning af de små bysamfund.

Mindre byer uden fjernvarme og naturgas

I de få mindre bysamfund, som ikke har kollektiv forsyning, bør snarest arbejdes med muligheden for at etablere nabovarme og fællesanlæg med varmepumper, solvarme, varmeakkumulering og biomasse.

Det åbne land uden kollektiv forsyning: Bebyggelser i det åbne land og i udkanten af byerne, hvor fjernvarme og nabovarme ikke er økonomisk fordelagtig, bør omlægges til individuelle varmepumper, eksempelvis i takt med, at oliefyr skal udskiftes, samtidigt skal der ske den fornødne energirenovering.

Lokale energiressourcer til opvarmning

Der er enkelte lokale energiressourcer i kommunen, som kun kan udnyttes lokalt og i fællesskab. Det drejer sig især om:

  • Dele af produktionen af halm samt affaldsflis og have/park affald.

  • Lavtemperaturvarme fra renset spildevand og evt. industrier.

  • Geotermi, som mĂĄske pĂĄ længere sigt kan være et supplement i fjernvarmeforsyningen.

  • Energiafgrøder pĂĄ egnede arealer, hvor det ikke forringer fødevareproduktionen.

  • Storskala solvarme pĂĄ egnede arealer.

Storskala solvarmen er den mest effektive måde til at udnytte solens energi. Den kan yderligere kombineres med store underjordiske sæsonlagre, så solvarmen vil kunne producere over 50 % af varmen i fjernvarmebyerne.

Den lokale elproduktion fra vindmøller, solceller og kraftvarmeværker fødes ind i elnettet. 

Der er således vigtigt, at fjernvarmen kan installere elkedler på kort sigt og supplere med eldrevne varmepumper samt udbygge med større varmelagre på længere sigt. Det er ligeledes vigtigt, at fremtidens individuelle varmepumper installeres som jordvarme eller grundvandsvarme med en vis evne til at akkumulere varmen.

Energibesparelser

Forsyningsselskaberne i kommunen for el, gas og fjernvarme vil få en vigtig rolle med at fremme energiaftalens målsætning om energibesparelser. Der er en meget bred vifte af muligheder for at fremme samfundsøkonomisk fordelagtige energibesparelser, eksempelvis fjernvarme, store solvarmeanlæg, nye kondenserende gaskedler, effektive varmepumper, lavere returtemperatur i varmeanlæg, nye vinduer, efterisolering, elbesparelser, kølebesparelser mv.

Fritstående solenergianlæg

Beplantningsbælter skal afskærme fritstående solenergianlæg, så anlæggene ikke er synlige fra omgivelserne. Dette er for at sikre et hensyn til omgivelserne, herunder byområder (boliger mv.), ubebyggede landarealer mv. Særligt ift. eventuelle gener fra genskin.  

 


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse af 17. maj 2005 om varmeforsyning.

Statslige interesser

De statslige krav til kommuneplanlægningen fremgår af "Oversigt over de statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013", kapitel 2 og 5. Oversigtens mål er opstillet i forlængelse af ”Aftale om grøn vækst” fra 2009.

Helt overordnet ønsker Staten at løfte de store udfordringer, som klimaændringerne vil skabe og begrænse Danmarks afhængighed af fossile brændsler.

Den regionale udviklingsstrategi

Region Sjællands udviklingsstrategi 2012 – 2015 opstiller en række målsætninger for regionens udvikling, herunder målsætninger på energiområdet. I forhold til vedvarende energi har Region Sjælland følgende målsætning:

Region Sjælland er den grønne region i Europa i 2020.
Mere konkret ønsker Region Sjælland at være på forkant med de igangværende og forventede klimaændringer. CO2-udlæedningerne skal reduceres, bl.a. ved en langsigtet omstilling til et system, der er baseret på vedvarende energikilder.

Udviklingsstrategi 2012

Med vedtagelsen af Udviklingsstrategi 2012 for Holbæk Kommune har byrådet udstukket de overordnede målsætninger for den fremadrettede udvikling i kommunen.

Følgende målsætninger fra udviklingsstrategien har relation til nærværende retningslinjer om solenergianlæg:

Bæredygtig planlægning og myndighedsudøvelse
Holbæk Byråd ønsker gennem et fortsat arbejde med bæredygtig udvikling at tage ansvar for fremtiden. Herunder har Byrådet bl.a. valgt at fokusere indsatsen på bæredygtig planlægning og myndighedsudøvelse ved at:

Mindske energi- og ressourceforbruget ved at fremme klima- og miljørigtigt byggeri og forsyning, affaldssortering og lokal nedsivning af regnvand.
Værne om kommunens natur- og landskabsværdier - herunder den biologiske mangfoldighed, så naturen bliver mere robust og tilpasningsdygtig over for klimaændringer.
Imødegå klimaforandringerne ved at udøve en helhedsorienteret og koordineret klimaindsats.

Holbæk Kommune har i udviklingsstrategien altså lagt vægt på en bæredygtig planlægning og myndighedsudøvelse og at Holbæk Kommune skal drives klima- og miljøvenligt.

Gennem bæredygtig planlægning og skærpede krav til bæredygtighed er det målet at nedsætte energiforbruget og ressurceforbruget, bl.a. til opvarmning af boliger, institutioner mv, ved at opføre klima- og miljørigtigt byggeri.

Holbæk Kommune vil fortsætte energirenoveringen af kommunale bygninger og institutioner samt etablere vedvarende energi og herved bidrage til at mindske energiforbruget. Der vil ske en udpegning af kommunale byggerier, der skal opføres som CO2-neutralt byggeri, der kan virke som læringsprojekter og give inspiration.

Kommunen vil inddrage og rĂĄdgive borgere og virksomheder i de energibesparende initiativer, der foretages i kommunen med henblik pĂĄ at mindske energi- og ressurceforbruget.

> Lov om varmeforsyning

> Udviklingsstrategi 2012


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk