Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Bevaringsværdige bygninger
Indledning Byggeri i landzone Kulturmiljøer i det åbne land Kirkeomgivelser og fortidsminder Bevaringsværdige bygninger
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Landsbyer & Kulturmiljøer Bevaringsværdige bygninger

Retningslinjer

5.4.1 Bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi 1, 2, 3 og 4 ifølge SAVE-registreringen i Kommuneatlas for Gl. Holbæk Kommune skal søges bevaret og må ikke nedrives uden en nærmere vurdering og en tilladelse fra byrådet. Bevaringsværdige bygninger i resten af kommunen skal ligeledes søges bevaret. Det samme gælder for bebyggelse i øvrigt, som er fredet eller ved senere vurdereringer er udpeget til at have en bevaringsværdi på 1-4.

5.4.2 Bygninger med en bevaringsværdi på 1-4 må ikke nedrives før nedrivningstilladelsen har været offentliggjort, og byrådet har meddelt ejeren om det vil nedlægge forbud mod nedrivning efter Planlovens § 14, jfr. Lov om Bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, § 18, stk 1 og 2.

5.4.3 Hvis det i forbindelse med lokalplanlægning besluttes, at bevaringsværdige bygninger kan nedrives, har bygherre pligt til at underrette Holbæk Museum om nedrivningen. Bygherre pålægges udgifter til registrering af bygningerne.

5.4.4 Bevaringsværdige bygninger skal sikres en fortsat høj værdi, bl.a. gennem lokalplanlægning og administration af øvrig lovgivning. Ved lokalplanlægning skal der fastsættes bevaringsbestemmelser, som i videst muligt omfang sikrer værdifulde kulturmiljøer og bygninger. Det kan også omfatte bygninger, som ikke i sig selv er bevaringsværdige.

5.4.5 Udvendige ændringer i form af om- og tilbygninger, herunder facadeændringer, udskiftning af tage, vinduer og døre, skal ske i overensstemmelse med den enkelte bygnings oprindelige arkitektur og materialevalg. Ved ombygning og istandsættelse af bygninger i bevaringsværdige miljøer skal disse ombygges og istandsættes under hensyntagen til bygningernes oprindelige udseende og områdets særlige karakter.

5.4.6 Nybyggeri og istandsættelse af bygninger i nærheden af bevaringsværdige bygninger skal tilpasses den sammenhæng, som byggeriet indgår i, og bør gives et udtryk med respekt for lokal byggeskik.

5.4.7 Fredede og bevaringsværdige bygninger, som på grund af manglende vedligeholdelse, brand eller på anden måde ikke er anvendelige, skal genopføres på samme sted i samme udtryk og arkitektur.


Bemærkninger til retningslinjer

Hensigten med kommuneplanens retningslinjer for bevaringsværdige bygninger er at sikre de bevaringsværdige bygninger, som er væsentlige for den eksisterende kulturarv i kommunen. I den tidligere Holbæk Kommune er grundlaget for udpegningen af bevaringsværdige bygninger Kommuneatlas 1993. Heri er samtlige bygninger opført før 1940 og en række bygninger opført i perioden 1940 - 60 registreret med en bevaringsværdi fra 1 til 9 efter SAVE-metoden. De bevaringsværdige bygninger er delt op i tre kategorier:

1-3 = høj bevaringsværdi

4-6 = middel bevaringsværdi og

7-9 = lav bevaringsværdi

Øvrige bygninger uden klassifikation betragtes som ikke bevaringsværdige.

Det tilstræbes, at der gennemføres en SAVE-registrering af alle bevaringsværdige bygninger i Holbæk Kommune. Det er målsætningen, at alle bevaringsværdige bygninger registreres efter de samme bevaringsværdier.

En SAVE-registrering er en kortlægning og registrering af byers og bygningers bevaringsværdi efter en særlig metode. Metoden i SAVE-arbejdet er udviklet med den hensigt at skabe en enkel og let forståelig fremgangsmåde, der på kort tid kan give et overblik over en bydannelse og en vurdering af de kvaliteter, der er i byen og dens bygninger i dag. Den topografisk-historiske tradition videreføres ved at kombinere brugen af den lokale viden med topografiske og historiske analyser; og den arkitektoniske tradition ved at kombinere den arkitektoniske iagttagelse med kulturhistorisk viden.

Den arkitektoniske iagttagelse betragtes i SAVE-arbejdet som den væsentligste retningsviser for vurderingen af bevaringsværdier. Det vil sige, at det er det umiddelbart iagttagelige, der gøres til genstand for arkitektonisk vurdering. Den arkitektoniske iagttagelse kvalificeres af den topografiske undersøgelse og af de historiske analyser.

Retsvirkningen af udpegningen af de bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen er dels indførelse af en offentlighedsprocedure forud for en eventuel nedrivning af de udpegede bygninger via et lokalt bygningsforbedringsudvalg, jfr. byfornyelseslovgivningen. Holbæk Kommune har dog ikke nedsat et bygningsforbedringsudvalg.

Byrådet vælger selv grundlaget for udpegningen af de bevaringsværdige bygninger.

Ved genopførsel af fredede og bevaringsværdige bygninger, som på grund af manglende vedligeholdelse, brand eller på anden måde ikke længere er anvendelige, vil der blive lagt vægt på, at byggeriet er tilpasset det omkringliggende miljø og den stedlige byggestil. Dette er ikke til hinder for, at et byggeri kan opføres i moderne materialer og et nutidigt formsprog.


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Planloven § 11a, stk 1, nr. 15.

Bygningsfredningsloven §§ 17-19.

Bekendtgørelse om udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen.

Statslige interesser

Det statslige mål er at sikre de kulturhistoriske enkeltelementer, som både kan være monumentale bygninger og mere ydmyge bygninger. I den forbindelse skal alle bevaringsværdige bygninger i de udpegede landsbyer og de det åbne land sikres.

Derudover er der beskrevet forskellige krav til kommuneplanlægningen i ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013” kapitel 3, afsnit 3.1, kapitel 6, afsnit 6.3, kapitel 7, afsnit 7.3, kapitel 8, afsnit 8.1 og 8.3.

Udviklingsstrategi 2012

Bevaringsværdige bygninger i landsbyer og i det åbne land skal registreres og udpeges. På baggrund heraf udarbejdes nye retningslinjer for bevaringsværdige bygninger.

Registrering og kortlægning

Udpegningen af kulturmiljøer er baseret på en række kulturhistoriske baggrundsregistreringer i Holbæk Kommune. Holbæk Kommune vil i sin administration og planlægning varetage de værdifulde kulturmiljøer, der fremgår af de kortlagte områder.

> Kommuneatlas for Gl. Holbæk Kommune

> Planloven

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

> Udviklingsstrategi 2012

> Baggrundsregistreringer


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk