Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Byggeri i landzone
Indledning Byggeri i landzone Kulturmilj√łer i det √•bne land Kirkeomgivelser og fortidsminder Bevaringsv√¶rdige bygninger
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Landsbyer & Kulturmilj√łer Byggeri i landzone

Retningslinjer

5.1.1 Boligbyggeri og erhvervsbyggeri, som ikke er n√łdvendigt for landbrug, skovbrug og fiskeri, m√• som udgangspunkt kun opf√łres inden for de udpegede rammeomr√•der.

5.1.2 Der kan i begr√¶nset omfang opf√łres nye boliger inden for afgr√¶nsede landsbyer.

5.1.3 Inden for en afgr√¶nset landsby kan der, efter en n√¶rmere vurdering, gives tilladelse til, at der indrettes flere boliger i overfl√łdige landbrugsbygninger.¬† Ved vurderingen vil der blive lagt v√¶gt p√•, at bygningen har en vis kulturhistorisk v√¶rdi og er egnet til form√•let.

5.1.4 Ved byggeri i det √•bne land og i afgr√¶nsede landsbyer skal der tages hensyn til det omkringliggende landskab og det stedlige kulturmilj√ł. Det skal samtidig sikres, at der ikke opst√•r milj√łkonflikter.

5.1.5 Placering og udformning af byggeri i det åbne land skal ske under hensyntagen til lokal byggeskik og landskabelige forhold.

5.1.6 Der kan etableres fors√łgsbyggeri i landzone i tilknytning til anden bebyggelse og hvis det ikke strider mod andre hensyn

5.1.7 Tekniske anl√¶g, somskal placeres i det √•bne land, skal s√• vidt muligt placeres, s√• de ikke virker dominerende eller forstyrrende. Der skal ved udformning og placering tages hensyn til landskabelige, kulturhistoriske, naturm√¶ssige og rekreative interesser. Landskabsplanens anbefalinger skal f√łlges.

5.1.8 Anlæg og bebyggelse, derhar til formål at fremme formidlingen af et områdes kvaliteter kan etableres i landzone, hvis det ikke tilsidesætter områdets kvaliteter. Anlæg og bebyggelse skal tilpasses landskabet og den lokale byggeskik.

5.1.9 Der må ikke opstilles stærkt lysende anlæg i det åbne land.


Bemærkninger til retningslinjer

Byggeri i det åbne land

Planlovens landzonebestemmelser har til form√•l at hindre spredt og uplanlagt byggeri i det √•bne land. Det betyder, at der som udgangspunkt kun kan opf√łres bygninger, som er n√łdvendige for driften af en landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for fiskerierhvervet. Nybyggeri til bolig- og erhvervsform√•l henvises til planlagte omr√•der. Herved skaber zoneinddelingen en klar og v√¶rdifuld gr√¶nse mellem by og land, hvorved blandt andet natur- og kulturhistoriske v√¶rdier bevares og milj√łkonflikter undg√•s.

I forhold til den tidligere kommuneplan er sket en vurdering af samtlige landsbyer og udpegede landzonerammer. Det har betydet, at landzonerammer, betegnet med L, nu kun omfatter landsbyer. Ved revisionen er skabt et ensartet udpegningsgrundlag i hele kommunen. Flere landsbyrammer er derved ændret i udstrækning og en række nye landsbyer er blevet afgrænset med en kommuneplanramme. De afgrænsede landsbyer er alle eksisterende byer, og vil ikke betyde nyt byggeri ud over eventuelle huludfyldninger. Der er således ikke udlagt nye landzonerammer til ny bebyggelse inden for kystnærhedszonen.

Byggeri til boligformål

Inden for en afgr√¶nset landsby kan der, efter en konkret vurdering, gives tilladelse til, at der kan opf√łres nye boliger. I vurderingen af om en ny bolig kan tilladels, vil der blive lagt v√¶gt p√• boligens indpasning i landskabet og at boligen i placering og byggestil kan indpasses i det stedlige kulturmilj√ł. Der vil blive lagt s√¶rlig v√¶gt p√•

  • Landsbyens struktur, herunder gadeforl√łb og √•bne arealer

  • Bygningstyperne som er karakteristiske for landsbyen

  • Landsbyens kulturhistoriske fort√¶llev√¶rdi

Det vil i de fleste tilf√¶lde betyde, at¬†beboelser i landsbyer skal v√¶re l√¶ngehuse i 1¬Ĺ plan og ligge langs vej. Der vil kunne opf√łres andre former for bebyggelse hvis det kan begrundes ud fra landskabelige eller kulturhistoriske forhold. Der skal desuden v√¶re mulighed for at opf√łre eksperimenterende byggeri, som p√• en harmonisk m√•de kan indg√• i omgivelserne.

Herudover vil der blive lagt v√¶gt p√•, at der ikke opst√•r milj√łkonflikter i forhold til landbrugsbedrifter og andre virksomheder, som er etableret i omr√•det.

Der kan, efter en konkret vurdering, gives tilladelse til, at en eksisterende bolig i det √•bne land rives ned og erstattes med en ny bolig. Ved vurderingen af om en bolig kan tillades nedrevet indg√•r hensynet til boligens nuv√¶rende standard, boligens bevaringsv√¶rdi samt boligens kulturhistoriske v√¶rdi. Ved genopf√łrsel af en bolig vil der blive lagt v√¶gt p√•, at byggeriet er tilpasset det omkringliggende landskab og den stedlige byggestil. Dette er ikke til hinder for, at et byggeri kan opf√łres i moderne materialer og et nutidigt formsprog.

Det er muligt at indrette en bolig i en landbrugsbygning, som ikke l√¶ngere er n√łdvendig for driften af en landbrugsejendom. Bygningen skal v√¶re egnet til form√•let, og der m√• ikke ske v√¶sentlige √¶ndringer i bygningens facader og udtryk. Der kan kun indrettes √©n bolig p√• en ejendom, selv om der er flere overfl√łdige landbrugsbygninger. Inden for en afgr√¶nset landsby kan der, efter en n√¶rmere vurdering, gives tilladelse til, at der indrettes flere boliger i overfl√łdige landbrugsbygninger.¬† Det er v√¶sentligt, at bygningen som indrettes med boliger har en kulturhistorisk v√¶rdi, som sikres gennem anvendelsen til boligform√•l. ¬†¬†En bolig som er indrettet i tidligere landbrugsbygning kan udvides ud i eksisterende bygninger, men den kan som udgangspunkt ikke tillades udvidet med en ny tilbygning.

Byggeri til landbrugsformål

Der kan opf√łres nye driftsbygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsejendomme. Der kan som udgangspunkt kun gives tilladelse til at opf√łre fritliggende driftsbygninger, hvis det ikke er muligt, at placere driftsbygningen i tilknytning til ejendommens √łvrige bygninger. B√•de med hensyn til udformning og placering af nye driftsbygninger, vil der blive lagt afg√łrende v√¶gt p√•

  • Det omkringliggende landskab

  • Omr√•dets rekreative v√¶rdi

  • Omr√•det kulturhistoriske fort√¶llev√¶rdi

  • Milj√łm√¶ssige forhold

Hvis der gives tilladelse til fritliggende driftsbygninger, kan kommunen stille vilkår om, at bygningerne skal nedrives, når de ikke længere anvendes til landbrugsformål.

Jordbrugsparceller

Begrebet Jordbrugsparceller er udgået af Planloven. Fremover er byggeri af den art betegnet som åben-lav bebyggelse. Det steder, hvor der tidligere er udarbejdet landzonelokalplaner, der giver mulighed for Jordbrugsparceller, kan der fortsat ske byggeri efter bestemmelserne i lokalplanen. Tilsvarende kan kan området anvendes som bestemmelserne i lokalplanen giver mulighed for.

Fors√łgsbyggeri

Fors√łgsbyggeri landzone kan kun etableres i tilknytning til eksisterende landsbyer eller anden bebyggelse. Fors√łgsbyggeri med s√¶rlige beliggenhedskrav kan placeres v√¶k fra anden bebyggelse, men kun hvis der ikke sker tilsides√¶ttelse af v√¶sentlige naturm√¶ssige, landskabelige, kulturhistoriske, rekreative, milj√łm√¶ssige eller landbrugsm√¶ssige interesser eller andre form√•l, som planlovens landzoneregler sigter p√• at varetage.

Fors√łgsbyggeri skal fremst√• som en afgr√¶nset helhed mod det √•bne land.

Byggeri til erhvervsformål

Nye erhvervsvirksomheder skal som udgangspunkt placeres i planlagte erhvervsomr√•der. Visse typer erhverv kan etableres i landbrugsbygninger, som ikke l√¶ngere er n√łdvendige for driften af en landbrugsejendom. Det er mindre industri- og h√•ndv√¶rksvirksomheder, kontor og lagerlokaler, liberale erhverv samt mindre butikker. Hvis en mindre virksomhed er etableret i en landbrugsbygning, kan den tillades udvidet med nye bygninger, med mindre v√¶sentlige hensyn til landskab, natur, milj√ł, planl√¶gning eller naboer taler afg√łrende imod.

Tekniske anlæg

Der kan v√¶re behov for at placere tekniske anl√¶g af forskellig art i det √•bne land. For de anl√¶g, som ikke er behandlet i s√¶rlige afsnit g√¶lder, at de skal placeres og udformes under st√łrst mulig hensyntagen til det omkringliggende landskab, herunder hensyn til naturforhold, kulturmilj√łer og rekreative oplevelser.

I landskabsplanen er angivet i hvilket omfang tekniske anl√¶g kan placeres i de enkelte landskaber. Der skal i videst muligt omfang ske en placering af tekniske anl√¶g i de landskaber, hvor de bedst kan indplaceres. De tekniske anl√¶gs skala, materialevalg og farve skal v√¶lges, s√• tilpasningen bliver bedst mulig. Hvor det vurderes, at et anl√¶g i st√łrre eller mindre grad vil virke forstyrrende, skal der stilles krav om terr√¶n√¶ndring, beplantning eller tilsvarende, som bedst muligt kan indpasse det tekniske anl√¶g i landskabet.

Rekreative anlæg

I forbindelse med rekreative anlæg og formidling af et områdes kvaliteter, kan der i landzone etableres anlæg og bebyggelser, som har til formål at formidle disse. Anlæg og bebyggelse skal tilpasses landskabet og den lokale byggeskik.

Belysning

Det kræver landzonegodkendelse at opsætte belysning ud over almindelig orienterende belysning i forbindelse med bygninger. Der må ikke etableres stærk lysudsendende eller dominerende belysning, lysreklamer, permanente lysende vartegn eller lignende.


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Planloven §§ 34-38

Landsplanredeg√łrelsen 2010

I landsplanredeg√łrelsen fra 2010 er der lagt v√¶gt p√• to fokusomr√•der:

  • Fastholdelse af en klar gr√¶nse mellem by og land

  • Etablering og fastholdelse af en klar gr√¶nse mellem by og land, herunder revidering af retningslinjer for landzoneadministration og afgr√¶nsning af landsbyer.

Statslige interesser

Det er hovedform√•let i landzonebestemmelserne, at forhindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det √•bne land, samt at bevare de v√¶rdifulde landskaber. Omr√•der i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden bebyggelse end den, der er n√łdvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Landzoneadministrationen skal sikre landskabets karaktertræk med åbne vidder og klare grænser mellem by og land. Der skal derfor ikke gives tilladelse til spredt bebyggelse af boliger og industri i det åbne land.

Landskabsplan

I den kommunale landskabsplan er angivet i hvilket omfang der kan ske st√łrre byggeri i de enkelte delomr√•der.

Udviklingsstrategi 2012

Landsbyernes afgrænsninger skal udpeges, og der skal laves nye retningslinjer for byggeri i landsbyer og for byggeri i det åbne land.

> Planloven

> Landsplanredeg√łrelsen

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

> Landskabsplan

> Udviklingsstrategi 2012


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk