Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Kirkeomgivelser og fortidsminder
Indledning Byggeri i landzone Kulturmilj√łer i det √•bne land Kirkeomgivelser og fortidsminder Bevaringsv√¶rdige bygninger
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Landsbyer & Kulturmilj√łer Kirkeomgivelser og fortidsminder

Retningslinjer

5.3.1 Inden for arealer udpeget som kirkeomgivelser m√• byudvikling, placering af trafik- og tekniske anl√¶g og lignende samt skovrejsning ikke gennemf√łres, medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen af kirken, eller med mindre n√łdvendig byudvikling ikke med rimelighed kan placeres p√• andre arealer.

5.3.2 Ved væsentlige til- og ombygninger af eksisterende bygninger, tekniske anlæg og lignende, skal det sikres, at kirkens betydning for landskabet fastholdes.

5.3.3 Fredede fortidsminder skal bevares gennem statslig og kommunal administration og pleje.


Bemærkninger til retningslinjer

Udpegningen er foretaget for at sikre kirkernes betydning for oplevelsen af landskabet. I Holbæk Kommune er der 31 kirker. Mange af kirkerne er placeret markant i landskabet, og kan derfor ses over store afstande. Der er derfor samlet set tale om et stort område, som er pålagt restriktioner.

 

Kommunen har videref√łrt kirkeomgivelserne fra den tidligere kommuneplan. Da landskabet ikke er statisk, vil der inden for de enkelte kirkeomgivelser v√¶re arealer hvorfra kirken ikke kan ses eller kun kan opleves i begr√¶nset omfang, og som derfor ikke beh√łver den samme beskyttelse som de omr√•der hvorfra kirken kan ses og opleves tydeligt. Kommunen vil, i forbindelse med planl√¶gning eller behandling af sager om tilladelse ind for kirkeomgivelserne, tage h√łjde for dette forhold. Det er kommunens intention, at gennemg√• de enkelte registreringer og ajourf√łre temaet ved n√¶ste kommuneplanrevision.

 

Tidligere har alle kirkeomgivelser v√¶ret udpeget som omr√•der, hvor der ikke m√• rejses skov. Da kommunerne er p√•lagt at udpege v√¶sentlig flere omr√•der til skovrejsning end tidligere, har det v√¶ret n√łdvendigt, ogs√• at se p√• de omr√•der, som er udpeget som kirkeomgivelser. Kommunen har derfor foretaget en konkret vurdering i forhold til alle 31 kirker og har udpeget omr√•der, hvor skovrejsning kan tillades, uden at der sker en forringelse af kirkernes oplevelse i landskabet. Dog er det fastholdt, at de steder hvor der fra st√łrre veje er en god oplevelse af en kirke, s√• er der fortsat forbud mod skovrejsning. Den samme vurdering vil blive taget i forbindelse med √łvrige anl√¶g og √¶ndringer i det √•bne land.

 

N√•r et omr√•de er udpeget til kirkeomgivelser betyder det ikke, at der ikke kan ske en udvikling inden for omr√•det. Men det er v√¶sentligt at kommunen, i forbindelse med planl√¶gning og tilladelser til anl√¶g og byggeri inden for kirkeomgivelserne, g√łr sig klart, hvilken betydning byggeriet eller anl√¶gget vil f√• for oplevelsen af kirken. Hvis det vurderes, at byggeriet eller anl√¶gget vil p√•f√łre et v√¶rdifuldt kirkemilj√ł v√¶sentlig skade, b√łr byggeriet undg√•s.

 

Holb√¶k Kommune har en del fortidsminder fordelt over hele kommunen. Fortidsminderne er fredede, fordi vi √łnsker at bevare de informationer som de gemmer p√•, og fordi fortidsminderne har en stor kulturel betydning i vores landskab p√• linje med kirkerne. Foruden at selve fortidsminderne er fredede, er de ogs√• omgivet af en 100 m beskyttelseslinje. Beskyttelseslinjen skal sikre indsynet til og udsynet fra fortidsminderne, og samtidig skal de beskytte de ark√¶ologiske v√¶rdier, der m√•tte v√¶re i jorden omkring fortidsmindet. Kulturstyrelsen er myndighed for selve fortidsminderne. Kommunen varetager pleje og information om fortidsminderne og administration af beskyttelseslinjen omkring fortidsminderne.


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Planloven § 11a, stk 1, nr 15

 

Statslige interesser

Det er et statsligt m√•l, at kommunen i planl√¶gningen sikrer de kulturhistoriske spor. Kirkerne udg√łr en v√¶sentlig del af historien¬† for mange landsbyer og fremst√•r i dag som markante kulturhistoriske kendingsm√¶rker i landskabet. Det er et statsligt m√•l, at de udpegede kirkeomgivelser ajourf√łres, og at kommunen fortsat er med til at sikre, at kirkerne og deres omgivelser bevares som markante elementer i landskabet og respekteres i den kommunale planl√¶gning. Tilsvarende g√¶lder for fortidsminder og fredede bygningsanl√¶g.

> Planloven

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk