Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Kulturmiljøer i det åbne land
Indledning Byggeri i landzone Kulturmiljøer i det åbne land Kirkeomgivelser og fortidsminder Bevaringsværdige bygninger
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Landsbyer & Kulturmiljøer Kulturmiljøer i det åbne land

Retningslinjer

5.2.1 Inden for områder, som er udpeget som kulturmiljø, må byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg og lignende samt skovrejsning ikke ske, med mindre det kan ske uden at forringe oplevelsen og forståelsen af kulturmiljøet.

5.2.2 Ved opførelse af bygninger eller væsentlige om- eller tilbygninger, ved etablering af tekniske anlæg, terrænændringer eller skovrejsning inden for de udpegede kulturmiljøer, skal der tages særlige hensyn over for de bestående bevaringsværdier og sammenhænge. Der kan efter byrådets anbefaling ske udarbejdelse af bevarende lokalplaner eller andre planer, som sikrer områderne mod forringelse af bevaringsinteresserne.

5.2.3 Når der udarbejdes en lokalplan inden for et kulturmiljø eller dele deraf, skal lokalplanbestemmelserne i videst mulig omfang sikre de pågældende bevaringsværdier.

5.2.4 I udpegede kulturmiljøer skal bevaringsværdige bygninger, som ikke anvendendes til sit oprindelige formål, sikres mod forfald. Dette kan ske ved at bygningen anvendes til andet formål, som kan indpasses i de oprindelige bygninger. Der kan ske nødvendige om- eller tilbygninger, hvis det vurderes, at bygningens og kulturmiljøets bevarings- og fortælleværdi derved i højere grad kan sikres.

5.2.5 Bevaringsværdige bygninger i kulturmiljøer som forfalder, brænder eller på anden måde ødelægges, skal genopføres i samme stil og på samme sted som den oprindelige bygning.

5.2.6 Ved opførelse af bygninger, tekniske anlæg og lignende uden for et kulturmiljø, men synligt fra dette, skal der vises særlige hensyn over for områdets oplevelses- og fortælleværdi.

 


Bemærkninger til retningslinjer

Rundt om i det åbne land og i kommunens landsbyer findes en række spor af tidligere tiders brug af landskabet. Det kan være større bebyggelser, enkeltbygninger, men også vejanlæg, tekniske anlæg, landskaber, fabrikker, landsbyer og meget andet. Mange af disse kulturmiljøer er ikke beskyttet gennem lovgivningen eller på anden måde. Ved at foretage en udpegning af kulturmiljøer, sker der en vis sikring af disse. Gennem anden planlægning og forvaltning af det åbne land, vil der ske en vis beskyttelse af de udpegede kulturmiljøer. Udpegningen vil desuden kunne indgå i lokalplanlægning i området, anden planlægning og forvaltningen af landskabet.

 

Der er sket en udpegning af kulturmiljøer, som dækker en lang periode fra de første bebyggelser og kirker til kulturmiljøer som er få år gamle og endda enkelte, som stadig er under udvikling, hvor det således er selve processen, som er fundet bevaringsværdig. Det har således været et mål, at få kulturmiljøer, som repræsenterer alle tidsaldre i kommunens udvikling, så der på bedste vis kan fortælles historien om samfundets udvikling.

 

Gennem planlægning og forvaltning af de udpegede kulturmiljøer er det målet, at der tages de nødvendige hensyn til de udpegede kulturmiljøer. Ved nybyggeri, ombygninger, terrænændringer, indplacering af tekniske anlæg, beplantning og andre lignende tiltag skal der tages de nødvendige hensyn til, at oplevelsen og fortællingen af kulturmiljøet ikke ødelægges, sløres eller på anden måde forringes. Det skal ikke forstås som, at der ikke kan ske ændringer i omgivelserne, men de skal tage de nødvendige hensyn.

 

Bevaringsværdige bygninger i kulturmiljøer skal så vidt muligt kunne overgå til andet formål, hvis de ikke længere anvendes til deres oprindelige anvendelse. Dette for, at der ikke sker forfald af de bevaringsværdige bygninger. Hvis bygningerne ikke kan anvendes til deres oprindelige formål eller til andre formål uden at der sker ændringer af bygningen, så skal dette kunne ske, så længe det stadig er muligt at erkende bygningens oprindelige udseende, og det kan ske på en måde, så oplevelsen af kulturmiljøet ikke ændres væsentligt.

Baggrundsregistreringer

Vidensblade for kulturmiljøer i det åbne land

Vidensblade for kulturmiljøer i de større byer

 

Retningslinjer for kulturmiljøer i de større byer findes under temaet Bymønster & Byudvikling.


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Planloven § 11a, stk 1, nr. 15

 

Statslige interesser

Det er et statsligt mål, at kommunen i planlægningen sikrer de kulturhistoriske elementer og helheder - såvel monumenterne og de mere ydmyge spor.

 

Mange samfundsmæssige udviklingstræk i det åbne land opleves som sammenhængende kulturmiljøer. Det er et mål, at værdifulde kulturmiljøer eller kulturhistoriske helheder sikres gennem kommuneplanlægningen, da kulturmiljøerne indgår ofte i et samspil med omgivelserne og landskabet. Kulturmiljøer fra såvel ældre som nyere tid skal kortlægges og beskrives.

 

Det er et statsligt mål, at kommunen gennem udpegningerne i kommuneplanen fremmer en formidling af kulturarven med vægt på kulturmiljøer, bygninger og andre kulturhistoriske bevaringsværdige spor efter menneskelig virksomhed fra forskellige perioder.

> Planloven

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk