Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Indledning
Indledning Landskabsregistrering Potentielle vådområder Klimatilpasning Naturbeskyttelse Geologi Bygge- og beskyttelseslinjer Kystnærhedszonen
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Natur & Landskab

Natur & Landskab

Det er kommunens ansvar at der sker en bevarelse og forbedring af de naturmæssige og landskabelige værdier. Dels skal der arbejdes på at forbedre naturindholdet i det åbne land, dels skal der i forbindelse med fysisk planlægning tages de nødvendige hensyn til landskabet og naturindholdet.

I den tidligere Regionplan var det åbne land inddelt i 3 zoner, som beskrev beskyttelsesområder, landskabsområder og jordbrugsområder. Beskyttelsesområderne omfattede arealer af såvel landskabelig, naturmæssig eller kulturhistorisk værdi, men det fremgik ikke klart hvilke områder, der var udpeget på hvilket grundlag. Denne udpegning blev videreført i Kommuneplan 2007-18 for Holbæk Kommune. I oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 er angivet de krav, som fra statens side stilles til de kommende kommuneplaner. Med kravet om såvel en landskabsudpegning af særlige og sammenhængende landskabsområder og geologiske formationer, og en udpegning af særlige naturområder, større sammenhængende naturområder og økologiske forbindelser, har Holbæk Kommune vurderet, at den tidligere tre-zonedeling ikke i tilstrækkelig grad beskrev disse krav.

For i bedre grad at kunne beskrive værdifulde landskaber er der således blevet lavet en landskabsplan på grundlag af Landskabskaraktermetoden. Denne landskabsplan har dannet grundlag for anden kommuneplanlægning, hvor relationerne til landskabet var relevante. Således også en udpegning af værdifulde landskaber og større uforstyrrede områder. Særlig omkring udpegning af de uforstyrrede områder er der sket betydelige ændringer i forhold til tidligere udpegninger, da udpegningen er sket på et mere differentieret grundlag. Arealmæssigt drejer det sig dog om et tilsvarende areal. Omkring udpegningen af værdifulde landskaber er der en større sammenhæng mellem den nye udpegning og de tidligere beskyttelsesområder. Der er dog medtaget områder uden for de tidligere beskyttelsesområder.

Det er et statsligt krav, at der i kommuneplanen skal være en udpegning af områder af særlig geologisk interesse. Der er derfor tilføjet et nyt tema omkring geologi.

Der er sket en fornyet gennemgang af naturområderne og udpeget områder af særlig naturmæssig værdi, potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. I den naturmæssige udpegning indgår også Natura 2000-områder og større sammenhængende naturområder. I forhold til  udpegninger i den tidligere kommuneplan er der derfor sket visse ændringer. Der er dog flere steder sammenfald mellem de tidligere udpegninger og den nye udpegning.

Sammenholdt med den tidligere kommuneplan, er samtlige beskyttelesområder udpeget til enten områder af naturmæssig eller landskabelig interesse. Det er desuden et mål, at der er sammenhæng mellem de enkelte natur- og landskabsområder.

I forbindelse med byudvikling og indpasning af tekniske anlæg og infrastrukturanlæg, skal der tages de nødvendige hensyn til, at de udpegede områder af landskabelig eller naturmæssig værdi ikke forringes, indskrænkes eller opsplittes. Hvor dette ikke kan undgås, skal der tages udformningsmæssige hensyn, så der kan ske den bedst mulige tilpasning. Kommunerne har ansvaret for at sikre denne sammenhæng i forbindelse med planlægning, administration og naturforvaltning.

Ved en helhedsorienteret planlægning i det åbne land, sammentænkning af de forskellige beskyttelsesinteresser og kravet om friholdelse af de åbne kyster, kan der opnås en synergi, der sikrer store sammenhængende naturområder til gavn for biodiversiteten og oplevelsen af landskabet.  

Kommunens udviklingsstrategi er beskrevet i afsnittet om naturen og livet på landet. Naturen har behov for, at den i særlige områder beskyttes, men også giver oplevelser for borgerne. Det skal derfor sikres, at bl.a. værdifulde naturområder bevares og at der fortsat er mulighed for at opleve landskabet og naturen.

Udover krav til udpegninger i kommuneplanen, er kommunen også underlagt lovgivning omkring de arealer, som er beskyttelseskrævende. I særlig grad Natura 2000-områderne, hvor der ikke må ske tiltag, som forringer forholdene. Tilsvarende skal der ske en beskyttelse af visse naturtyper og landskaber. Det er kommunens opgave at foretage en udpegning og forvaltning, som sikrer og udbygger de værdier, som beskrives. Kommunen skal tilsvarende, på baggrund af de statslige vand- og naturplaner, foretage en forvaltning, der kan opfylde målsætningen i disse planer.

Værdifulde naturområder og økologiske forbindelser

 

Værdifulde landskaber


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk