Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Bygge- og beskyttelseslinjer
Indledning Landskabsregistrering Potentielle vådområder Klimatilpasning Naturbeskyttelse Geologi Bygge- og beskyttelseslinjer Kystnærhedszonen
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Natur & Landskab Bygge- og beskyttelseslinjer

Retningslinjer

4.6.1 Inden for 100 m fra et fredet fortidsminde, må der ikke ske ændringer i tilstanden. Forbuddet omfatter også midlertidige ændringer samt ændringer uden for fortidsmindet, som påvirker landskabsbilledet inden for beskyttelseslinjen.

4.6.2 Inden for 150 m fra søer og åer, som er registreret med en beskyttelseslinje, må der ikke ske ændringer i tilstanden.

4.6.3 Inden for 300 m fra skove, som er registreret med en beskyttelseslinje, må der ikke opføres bebyggelse, tekniske anlæg og lignende.

4.6.4 Inden for 300 m fra kirker, som er registreret med en beskyttelseslinje, må der ikke opføres bebyggelse på over 8,5 m, som kan virke skæmmende på kirken.

4.6.5 Der må ikke ske ændringer i tilstanden af beskyttede sten- og jorddiger.

 

 


Bemærkninger til retningslinjer

Fortidsmindebeskyttelseslinjen

Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsminders værdi som landskabselementer. Bestemmelsen skal dels sikre fortidsmindet som landskabselement, indsyn til og udsyn fra fortidsmindet, dels de arkæologiske lag i området omkring fortidsmindet. Forbuddet mod at foretage ændringer betyder, at der ikke må opføres nogen form for bebyggelse, opsættes tekniske anlæg, plantes, foretages ændringer i terrænet og lignende. Kommunen administrerer bestemmelsen restriktivt, og vil kun i ”særlige tilfælde” give dispensation til at der må foretages ændringer inden for beskyttelseslinjen.

Alle synlige fortidsminder er omfattet af bestemmelsen og har en 100 m beskyttelseslinje. En undtagelse er dog kors, milepæle, vildtbanesten og lignende. Beskyttelsen omfatter også anlæg, som har sine grundlæggende bestanddele uden for beskyttelseslinjen, men som påvirker landskabsbilledet inden for linjen, som f.eks. højspændingsledninger, hvor ledningerne krydser beskyttelseslinjen.

Sø- og åbeskyttelseslinjen

Formålet med sø- og åbeskyttelseslinjen er at sikre søer og åer som værdifulde landskaber og levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Forbuddet mod at foretage ændringer betyder, at der ikke må opføres nogen form for bebyggelse, opsættes tekniske anlæg, plantes, foretages ændringer i terrænet og lignende. Forbuddet gælder ikke for byggeri, som er ndøvendigt for driften af en landbrugsejendom. Forbuddet mod at plante gælder ikke for tilplantning med energiafgrøder, hvis disse høstes mindst hvert tiende år. Er området udpeget som område hvor skovrejsning er uønsket, må der ikke høstes med længere mellemrum end hvert femte år. Kommunen kan gøre undtagelse fra bestemmelsen og give dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen. I vurderingen af om der kan gives dispensation, vil kommunen se på omgivelsernes karakter, herunder om der er tale om en uberørt ådal eller en søs uberørte omgivelser. I de situationer, vil der være en restriktiv praksis.

Bestemmelsen omfatter søer med en vandflade på mindst 3 ha og vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje. Beskyttelseslinjen er på 150 m.

Skovbyggelinjen

Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet og beskytte skovene mod blæst. Forbuddet betyder, at der ikke må opføres bebyggelse, skure, plankeværker, opsættes campingvogne, master og lignede. Byggeri som er nødvendigt for driften af en landbrugsejendom er undtaget. Kommunen kan gøre undtagelse fra bestemmelsen og give dispensation.

Alle offentlige skove uanset størrelse er omfattet af bestemmelsen. Det vil sige skove, der tilhører staten, kommuner, kirker, præsteembeder og offentlige stiftelser. Alle private skove hvis samelde areal udgør 20 ha eller mere. Byggelinjen omfatter såvel eksisterende skove som nye skove over 20 ha som plantes f.eks. som skovrejsningsprojekter, også selv om der måtte være flere ejere. Skovbyggelinjen er på 300 m.

Kirkebyggelinjen

Formålet med kirkebyggelinjen er at beskytte kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet, mod at der opføres bebyggelse på over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. Bestemmelsen omfatter ikke kirker, hvor der er bymæssig bebyggelse hele vejen rundt inden for beskyttelseszonen. I områder uden for bymæssig bebyggelse vil bestemmelsen især få betydning for landbrugsbyggeri samt placering af vindmøller og telemaster. Mange kirkeomgivelser er omfattet af en fredning (provst Exner-fredninger) som begrænser muligheden for byggeri i kirkernes umiddelbare nærhed. Kommunen kan dispensere fra bestemmelsen. Praksis på området er forholdsvis restriktiv afhængig af kirkens karakter og beliggenhed. Kirkebyggelinjen er på 300 m.

Sten- og jorddiger

Formålet med bestemmelsen omkring sten- og jorddiger er at sikre, at der ikke sker ændringer i tilstanden af diger. Herunder, at diger nedlægges. Kommunen administrerer bestemmelsen restriktivt, og der kan kun i ”særlige tilfælde” gives dispensation til at nedlægge et dige. Ansøgninger om gennembrud af diger administreres mindre restriktivt.

Stendiger, offentligt ejede diger, diger på eller ved beskyttede naturtyper og diger angivet på 4-cm kort er omfattet af beskyttelsen. Diger som ved en lokalplan overføres fra landzone til byzone er ikke længere omfattet af beskyttelse.


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009 om naturbeskyttelse §§ 16-19 og § 65, stk. 2 og stk. 3.,

bekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006 af museumslovens §§ 29a og 29j, stk. 2. og

bekendtgørelse nr. 1308 af 21. december 2011 om bygge- og beskyttelseslinjer.

 

> Naturbeskyttelsesloven

> Museumsloven

> Bekendtgørelse om bygge- og bestkyttelseslinjer


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk