Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Klimatilpasning
Indledning Landskabsregistrering Potentielle vådområder Klimatilpasning Naturbeskyttelse Geologi Bygge- og beskyttelseslinjer Kystnærhedszonen
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Natur & Landskab Klimatilpasning

Retningslinjer

4.3.1 Klimatilpasning skal indarbejdes i planlægningen i hele kommunen. Der skal dog være et øget fokus i de 11 områder, som er udpeget som værende særlig risikofyldte.

4.3.2 Regnvand skal som udgangspunkt indgå i det naturlige kredsløb og være synligt i bybilledet og naturen.

4.3.3 I byområder kan der udpeges veje, parkeringspladser, grønne arealer og andre steder, der kan fungere som opmagasinering og transport af vand ved skybrudshændelser.

4.3.4 I andre områder kan vand fra skybrudshændelser ledes til naturområder og udvalgte arealer på marker, som er udpeget hertil. En forudsætning herfor er, at der ikke opstår konflikter med andre interesser.

4.3.5 Ved ny- og ombygninger generelt, planlægning af nye byområder samt anlæg i de 11 udpegede risikoområder, skal der som minimum tages stilling til anvendelsen af følgende virkemidler:

  • Grønne tage
  • Regnvandsbede
  • Forsænkninger til at modtage overfladevand
  • Minimums sokkelhøjde
  • Grøfter og åbne render
  • Placering af byggefelter i forhold til naturlig afstrømning af overfladevand

4.3.6 Ved planlægning af nye byområder, nybyggeri og anlæg må befæstelsesgraden ikke overstige følgende værdier:

  • 30 % ved åben lav byggeri
  • 50 % ved tæt lav byggeri  
  • 70 % ved butiks- og erhvervsbyggeri

Bemærkninger til retningslinjer

Som følge af de kommende klimaændringer, vil der forventeligt være en øget risiko for flere oversvømmelser fra fjorden, søer og vandløb. Der vil derfor være behov for udpegning af arealer som vil blive direkte påvirket af havstigninger og skybrudshændelser. Desuden udpeges arealer, som det vil være nødvendigt at inddrage for at imødegå den forøgede risiko for oversvømmelse af byområder, samfundsvigtige strukturer og andre områder, som kan blive påvirket af konsekvenserne af klimaforandringerne.

Kommunen har i samarbejde med Holbæk Forsyning nedsat en klimatilpasningsgruppe, der vil kunne konsulteres om arealers risiko for oversvømmelse, udpegning som vådområde og tilsvarende.  

Klimatilpasningsplanen beskriver følgerne af de kommende klimaændringer og de tiltag som vil blive nødvendige for at imødegå den forøgede oversvømmelsesrisiko. Denne klimatilpasningsplan integreres i den til enhver tid gældende kommuneplan. Klimatilpasningsplanen blev vedtaget i juni 2014.

For at kunne begrænse oversvømmelsesrisikoen i byer og på arealer i det åbne land, vil det blive nødvendigt at udpege arealer, som kan oversvømmes ved større nedbørsmængder og derved imødegå det stigende behov for afledning af vand. En del af de arealer, der kan inddrages til at modtage oversvømmelser, vil allerede være udpeget som potentielle vådområder. Men i klimatilpasningsplanen sker en mere specifik udpegning af områder i tilknytning til afvandingssystemer og vandløb. De arealer, som er udpeget, må ikke bebygges eller på anden måde anvendes til formål, som vil begrænse muligheden for eller forhindre, at der kan ske oversvømmelse. De kan derimod godt benyttes til friarealer, landbrug, parkeringsarealer eller tilsvarende benyttelse, så længe der samtidig er mulighed for at benytte arealer til at oversvømme.

De 11 risikofyldte områder, der er nævnt i retningslinje 4.3.1 fremgår af et kort i Klimatilpasningsplanen.

> Klimatilpasningsplan for Holbæk Kommune


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 18

Statslige interesser

Det er et statsligt mål, at der foretages en vurdering af oversvømmelsesrisikoen for ekstreme oversvømmelser fra vandløb, søer og fjorde. Oversvømmelsesrisikoen omhandler de negative følger på sundhed, miljø og kulturarv samt økonomiske konsekvenser. På baggrund af vurderingen udpeges arealer, hvor der er en potentiel, væsentlig risiko for oversvømmelse eller en sandsynlighed for at det kan ske.

Klimatilpasningsplan

Holbæk Kommune og Holbæk Forsyning udarbejder en klimatilpasningsplan. Denne forventes afsluttet og vedtaget i 2014. Klimatilpasningsplanen vil beskrive tiltag, som vil være nødvendige for at imødegå konsekvenser på grund af stigende vandstand og øget afstrømning.

> Planloven

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk