Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Kystnærhedszonen
Indledning Landskabsregistrering Potentielle vådområder Klimatilpasning Naturbeskyttelse Geologi Bygge- og beskyttelseslinjer Kystnærhedszonen
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Natur & Landskab Kystnærhedszonen

Retningslinjer

4.7.1 Kystområderne skal søges friholdt for yderligere bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af en kystnær placering.

4.7.2 Der må kun planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for en kystnær placering.

4.7.3 Ved beplantning og nødvendige anlæg i kystnærhedszonen skal det tilstræbes, at eksisterende udsigtskiler friholdes for forstyrrende tiltag.

4.7.4 Større beplantninger inden for kystnærhedszonen kan etableres, hvis det kan ske på en måde, så den landskabelige oplevelse af landskabet og kysten styrkes.

4.7.5 Nødvendige anlæg og nybyggerier, som er afhængige af en kystnær placering, skal så vidt muligt placeres i tilknytning til allerede eksisterende anlæg.

4.7.6 Der udlægges ikke nye sommerhusområder i kystnærhedszonen og eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål.


Bemærkninger til retningslinjer

Kystnærhedszonen er en ca. 3 km. bred zone, der ligger langs med alle Danmarks kyster. Planloven indeholder krav om, at kystområderne skal friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af en placering tæt på kysten. Kystnærhedszonen dækker alle landets kyster og omfatter arealer i sommerhusområder og landzone. Kystnærhedszonen er ikke en forbudszone, men en planlægningszone, hvor udvikling kræver en grundig forudgående planlægning, der både beskytter de danske kystlandskaber, og sikrer at udviklingen bliver hensigtsmæssig i sammenhæng med de nationale og kommunale mål. Udgangspunktet for en afgrænsning af kystnærhedszonen er, at det åbne, danske kystlandskab er en truet og begrænset ressource. Planlægning indenfor kystnærhedszonen skal derfor sikre, at oplevelsen af kysten ikke begrænses af anlæg, der ikke er afhængig af kystnær placering. De planlægningsmæssige krav til lokalisering af nye anlæg og bebyggelser samt inddragelse af nyt areal til byzone eller sommerhusområde er således særligt skærpede i kystnærhedszonen. Privatøkonomiske interesser eller en gunstig beliggenhed i forhold til herlighedsværdier kan ikke begrunde en placering i kystnærhedszonen.

Kommuneplanenindeholder kort med udpegning af kystkiler (udsigtskiler til kysten), værdifulde kystlandskaber samt kystnære områder der friholdes for bebyggelse, anlæg og i nogen grad skovrejsning.

Udpegningen er sket på baggrund af en landskabsplan, som bygger på landskabskaraktermetoden, og er udarbejdet i forbindelse med kommuneplanen.

Kystlandskabet i Holbæk Kommune er kendetegnet ved et meget afvekslende landskab ud til Isefjorden med Lammefjorden, Holbæk Fjord, Bramsnæs Bugt og Tempelkrogen. Kyststrækningen i Holbæk er ca. 80 km. lang, og den består både af større naturområder og byområder. Kysten består på lange strækninger af større uforstyrrede kyststrækninger med strandenge, strandoverdrev afbrudt af sommerhusområder, skove, landbrugsarealer, bynære grønne arealer og selvfølgelig selve byerne, hvor Holbæk by strækker sig over en 6-7- km lang strækning på sydsiden af Holbæk Fjord.

Der er flere steder god adgang til kysten og også stor interesse omkring aktiviteter, der skal ske ved kysten. Ny bebyggelse og anlæg skal fortrinsvis skal ske i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Områder i kystnærhedszonen hvor der udlægges nye arealer til bebyggelse og anlæg eller områder i kystnærhedszonen der ændrer anvendelse, beskrives nærmere i kommuneplanen under de enkelte byer og temaer, hvor der også begrundes for de udlæg, som vurderes som væsentlige ændringer. 

Der er ikke udlagt arealer til byudvikling hvor det vurderes at få en væsentlig betydning for oplevelsen af kystlandskabet, og kommunen har som mål, at landskabet ved kysten bevares, og at oplevelsen styrkes. Udsigtskiler, oprindelige landskabsformer og øvrige værdifulde landskaber langs kysten må ikke forringes af bebyggelse eller skovrejsning.

Der kan være få situationer, hvor ny beplantning eller egentlig skovrejsning kan forbedre den landskabelige oplevelse. Det vil kunne ske, hvor eksisterende, skæmmende bebyggelse forstyrrer oplevelsen af kystlandskabet, eller hvor ny beplantning kan styrke landskabsoplevelsen, f.eks. ved at fremhæve terrænet.


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 18

Planlovens § 11e stk. 1, nr. 2 og 7.

Planlovens § 11f, stk. 2.

Planlovens § 5a, stk 1

Planlovens § 5b

Naturbeskyttelsesloven §§ 8 og 15

Statslige interesser

Det er et statsligt mål, at bevare kysterne, så de fortsat udgør landskabelige helheder, og at uberørte kyster bevares. Hovedsigtet er, at kystnærhedszonen som helhed friholdes fra unødig bebyggelse og anlæg. Velbegrundet udvikling er fortsat mulig, men skal nøjes afvejes i forhold til andre muligheder og de nuværende muligheder for fortsat rekreativ udnyttelse af kysterne og sikring af det dyre- og planteliv, som kendetegner de danske kyster.

Ny bebyggelse og tekniske anlæg skal så vidt muligt placeres uden for kystnærhedszonen og ellers, så kystnærhedszonen påvirkes mindst muligt og i tilknytning til eksisterende byområder og primært ind i landet.

De nødvendige ferie- og fritidsanlæg, som kræver en kystnær placering, skal placeres i tilknytning til eksisterende byer eller ferie- og fritidsanlæg. Planlovens § 5b, stk. 1 nr. 1.

Kommuneplanen skal indeholde kortbilag, der redegør for eksisterende og planlagte forhold i kystnærhedszonen, herunder hvilke områder, der friholdes for bebyggelse, Planlovens § 11e stk. 1, nr. 2.

Kommuneplanen skal redegøre for den fremtidige udvikling i kystnærhedszonen inklusiv de tilgrænsede vandområder og planens forudsætninger, Planlovens § 11e stk 11, nr. 7.

Vedtagne men ikke udnyttede arealereservationer som vurderes ikke at være aktuelle skal udtages af kommuneplanen, Planlovens § 11f stk 2.

Udviklingsstrategi 2012

Kommunen vil værne om natur- og landskabsværdier.

 

 

> Planloven

> Naturbeskyttelsesloven

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

> Udviklingsstrategi 2012


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk