Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Landskabsregistrering
Indledning Landskabsregistrering Potentielle vådområder Klimatilpasning Naturbeskyttelse Geologi Bygge- og beskyttelseslinjer Kystnærhedszonen
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Natur & Landskab Landskabsregistrering

Retningslinjer

4.1.1 Den landskabelige udpegning skal sikre, at de enkelte områders kvaliteter og karakteristika bevares og udvikles.

4.1.2 Der skal som udgangspunkt planlægges, så de enkelte landskabstræk bevares eller forbedres.

4.1.3 Ved etablering af bebyggelse, tekniske anlæg eller tilsvarende ændringer, skal der ske en tilpasning til landskabet. Der må tilsvarende ikke ske oplag, skiltning, terrænændringer eller tilsvarende, som kan forringe landskabsoplevelsen.

4.1.4 I v√¶rdifulde landskaber kan som udgangspunkt kun opf√łres bebyggelse og tekniske anl√¶g, der er n√łdvendige for landbruget eller bidrage til oplevelsen af landskabet.

4.1.5 I de sammenh√¶ngende landskaber m√• st√łrre bebyggelser og st√łrre tekniske anl√¶g kun tillades, hvis de ikke med rimelighed kan placeres uden for de udpegede landskabsomr√•der.

4.1.6 De udpegede værdifulde landskaber må så vidt muligt ikke forringes eller indskrænkes, hvis den landskabelige oplevelse derved forringes.

4.1.7 I landskaber, som er skadede eller¬†forstyrret¬†skal der¬†gennem fremtidig planl√¶gning ske landskabelige forbedringer, som underst√łtter de landskabelige udpegninger og m√•ls√¶tniger i landskabsplanen.

 

 

 

 


Bemærkninger til retningslinjer

Det åbne land i kommunen er karakteriseret ved at have flere forskellige landskabstyper, som hver har deres karakterer og bevaringsværdi. Typisk for kommunen er samspillet mellem natur- og kulturgrundlaget som det kan ses i landbrugslandskabet. Men alligevel er der et stort spænd fra store naturprægede og skovbevoksede områder i den vestlige del af kommunen til de rene kulturlandskaber som den inddæmmede Lammefjord mod nord. Men også landskabsoplevelsen er forskellig i de enkelte dele af kommunen med mange forskellige typer af landskaber som kystlandskabet, bakkelandskabet, de store flade områder, ådale med mere.

Det er m√•let, at der gennem planl√¶gningen og administrationen af det √•bne land sikres, at de bevaringsv√¶rdige landskaber bevares og styrkes, og at de √•bne kyster fortsat udg√łr en v√¶sentlig natur- og landskabsressource. Tilsvarende er det v√¶sentligt, at kommunens andre landskaber, som repr√¶senter omr√•der af stor v√¶rdi eller s√¶rlig karakterstika bliver sikret gennem udpegninger og en planl√¶gning, som tager hensyn til disses v√¶rdier. Kommunen har derfor udarbejdet en landskabsplan efter landskabskaraktermetoden. I denne plan er angivet m√•ls√¶tninger og anbefalinger i hele kommunen fordelt p√• 38 delomr√•der. Denne plan ligger desuden til grund for anden planl√¶gning og administration

Forandringer i det √•bne land skal afvejes, s√• de sker i respekt for de enkelte omr√•ders karakter og kvalitet. S√• vidt det er muligt, s√• skal de enkelte landskabers v√¶rdier beskyttes eller udvikles.¬† Generelt skal ny bebyggelse og¬†anl√¶g samt udbygning af eksisterende bebyggelser og anl√¶g ske under hensyn til landskabet. Skiltning i det √•bne land m√• som udgangspunkt ikke finde sted med mindre det er¬†relevant skiltning i tilknytning til en erhvervejendom og kun efter kommunens retningslinjer. Oplag¬†af forskellig art m√•¬†kun ske, hvis det i n√łdvendigt omfang er afsk√¶rmet og ikke forstyrrer landskabsoplevelsen. Der kan ske terr√¶n√¶ndringer op til en ¬Ĺ meter og kun med jord inden for egen ejendom. St√łrre terr√¶n√¶ndringer og deponering af jord mv. skal ske p√• arealer anvist af kommunen og efter kommunens retningslinjer, se i √łvrigt afsnit 8.5 vedr√łrende affald og forurenet jord.

Danmark har med Landskabkonventionen indg√•et en international aftale om landskabsbeskyttelsen. Kommunen skal derfor i sin udpegning og planl√¶gning fremme beskyttelse, forvaltning og planl√¶gning af landskaber. Kommunens planl√¶gning og forvaltning skal derfor afspejle, at landskabsoplevelsen udg√łr en vigtig del af livskvaliteten i byerne og p√• landet. Det g√¶lder for alle dele af kommunen og¬†uanset landskabets kvalitet.

Det er målet med kommuneplanen at udpege landskaber, som er særlig værdifulde eller på anden vis kan bidrage til oplevelsen af landskabet. Som udgangspunkt må der ikke ske en reduktion af de værdifulde landskaber og de retningslinjer, som gælder for disse områder. Hvis der gennem planlægning og forvaltning sker en reduktion af beskyttelsen, skal den ændrede anvendelse begrundes. En sådan begrundelse skal forholde sig til de identitetsskabende landskabstræk, landskabsoplevelsen og områdets sårbarhed. Tilsvarende skal naturindholdet, kulturgrundlaget og den oplevelsesmæssige betydning vurderes.

Blandt de v√¶rdifulde landskaber er der sket en udpegning af st√łrre uforstyrrede landskaber. Inden for eller t√¶t ved¬†disse omr√•der skal det s√• vidt muligt undg√•s, at der placeres st√łrre tekniske anl√¶g.

Planlægning i det åbne land skal med udgangspunkt i landskabsplanen baseres på en landskabelig vurdering. I forbindelse med nybyggeri, nye tekniske anlæg og andre tiltag i det åbne land, skal det tilstræbes at det sker på en måde, som bedst muligt tilpasses landskabet og at bygninger og anlæg udformes, så de på bedste vis indgår i landskabet.


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 15

Statslige interesser

De statslige krav skal sikre, at de landskabelige værdier bevares og udbygges. Der må ikke ske en reduktion af hverken kvaliteten eller udbredelsen af de værdifulde og bevaringsværdige landskaber.

I Oversigt over statslige interesser i kommuneplanl√¶gningen stilles f√łlgende krav til den kommunale planl√¶gning:

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer til sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi. Planlovens § 11a, stk. 1, nr. 15.

Kommuneplanl√¶gningen skal sikre og bevare st√łrre sammenh√¶ngende landskaber. Planlovens ¬ß 11a, stk. 1, nr. 15.

Kommuneplanens retningslinjer skal sikre, at ny byvækst og nyanlæg ikke forringer landskaberne. Bemærkninger til L571, jfr. Planlovens § 11a, stk. 1, nr. 15.

Regionplan

I den tidligere udpegning i Regionplanen, var de landskabelige udpegninger indeholdt i 3-zone-inddelingen med beskyttelsesområder, landskabsområder og jordbrugsområder. Det fremgik dog ikke klart af regionplanen, hvorvidt beskyttelsesområderne var udpeget af landskabelige, naturmæssige eller kulturhistoriske grunde. I denne kommuneplan er der derfor sket en konkret udpegning af områder af særlig landskabelige værdi.

Landskabsplan

Kommunen har udarbejdet en landskabsplan som bygger på Landskabskaraktermetoden. Denne plan har dannet grundlag for det videre arbejde med landskabsudpegningerne.

Rapport om særlige landskabsområder

Til grundlag for udpegninger i kommuneplanen, er der udarbejdet en gennemgang af de enkelte delomr√•der i landskabsplanen og foretaget en supplerende udpegning og v√¶rdis√¶tning af omr√•der bed√łmt ud fra om landskaberne kan vurderes som smukke, s√¶regne, karakteristiske, velbevarede eller uforstyrrede. Denne udpegning har dannet grundlag for udpegningen af s√¶rlige landskabsomr√•der i kommuneplanen.

Udviklingsstrategi 2012

Det åbne land skal kortlægges, så der kan ske en fremadrettet planlægning, der tager hensyn til de landskabelige bevaringsinteresser og værdier.

> Planloven

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

> Landskabsplan

> Rapport om særlige landskabsområder

> Udviklingsstrategi 2012


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk