Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Landskabsregistrering
Indledning Landskabsregistrering Potentielle vådområder Klimatilpasning Naturbeskyttelse Geologi Bygge- og beskyttelseslinjer Kystnærhedszonen
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Natur & Landskab Landskabsregistrering

Retningslinjer

4.1.1 Den landskabelige udpegning skal sikre, at de enkelte områders kvaliteter og karakteristika bevares og udvikles.

4.1.2 Der skal som udgangspunkt planlægges, så de enkelte landskabstræk bevares eller forbedres.

4.1.3 Ved etablering af bebyggelse, tekniske anlæg eller tilsvarende ændringer, skal der ske en tilpasning til landskabet. Der må tilsvarende ikke ske oplag, skiltning, terrænændringer eller tilsvarende, som kan forringe landskabsoplevelsen.

4.1.4 I værdifulde landskaber kan som udgangspunkt kun opføres bebyggelse og tekniske anlæg, der er nødvendige for landbruget eller bidrage til oplevelsen af landskabet.

4.1.5 I de sammenhængende landskaber må større bebyggelser og større tekniske anlæg kun tillades, hvis de ikke med rimelighed kan placeres uden for de udpegede landskabsområder.

4.1.6 De udpegede værdifulde landskaber må så vidt muligt ikke forringes eller indskrænkes, hvis den landskabelige oplevelse derved forringes.

4.1.7 I landskaber, som er skadede eller forstyrret skal der gennem fremtidig planlægning ske landskabelige forbedringer, som understøtter de landskabelige udpegninger og målsætniger i landskabsplanen.

 

 

 

 


Bemærkninger til retningslinjer

Det åbne land i kommunen er karakteriseret ved at have flere forskellige landskabstyper, som hver har deres karakterer og bevaringsværdi. Typisk for kommunen er samspillet mellem natur- og kulturgrundlaget som det kan ses i landbrugslandskabet. Men alligevel er der et stort spænd fra store naturprægede og skovbevoksede områder i den vestlige del af kommunen til de rene kulturlandskaber som den inddæmmede Lammefjord mod nord. Men også landskabsoplevelsen er forskellig i de enkelte dele af kommunen med mange forskellige typer af landskaber som kystlandskabet, bakkelandskabet, de store flade områder, ådale med mere.

Det er målet, at der gennem planlægningen og administrationen af det åbne land sikres, at de bevaringsværdige landskaber bevares og styrkes, og at de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource. Tilsvarende er det væsentligt, at kommunens andre landskaber, som repræsenter områder af stor værdi eller særlig karakterstika bliver sikret gennem udpegninger og en planlægning, som tager hensyn til disses værdier. Kommunen har derfor udarbejdet en landskabsplan efter landskabskaraktermetoden. I denne plan er angivet målsætninger og anbefalinger i hele kommunen fordelt på 38 delområder. Denne plan ligger desuden til grund for anden planlægning og administration

Forandringer i det åbne land skal afvejes, så de sker i respekt for de enkelte områders karakter og kvalitet. Så vidt det er muligt, så skal de enkelte landskabers værdier beskyttes eller udvikles.  Generelt skal ny bebyggelse og anlæg samt udbygning af eksisterende bebyggelser og anlæg ske under hensyn til landskabet. Skiltning i det åbne land må som udgangspunkt ikke finde sted med mindre det er relevant skiltning i tilknytning til en erhvervejendom og kun efter kommunens retningslinjer. Oplag af forskellig art må kun ske, hvis det i nødvendigt omfang er afskærmet og ikke forstyrrer landskabsoplevelsen. Der kan ske terrænændringer op til en ½ meter og kun med jord inden for egen ejendom. Større terrænændringer og deponering af jord mv. skal ske på arealer anvist af kommunen og efter kommunens retningslinjer, se i øvrigt afsnit 8.5 vedrørende affald og forurenet jord.

Danmark har med Landskabkonventionen indgået en international aftale om landskabsbeskyttelsen. Kommunen skal derfor i sin udpegning og planlægning fremme beskyttelse, forvaltning og planlægning af landskaber. Kommunens planlægning og forvaltning skal derfor afspejle, at landskabsoplevelsen udgør en vigtig del af livskvaliteten i byerne og på landet. Det gælder for alle dele af kommunen og uanset landskabets kvalitet.

Det er målet med kommuneplanen at udpege landskaber, som er særlig værdifulde eller på anden vis kan bidrage til oplevelsen af landskabet. Som udgangspunkt må der ikke ske en reduktion af de værdifulde landskaber og de retningslinjer, som gælder for disse områder. Hvis der gennem planlægning og forvaltning sker en reduktion af beskyttelsen, skal den ændrede anvendelse begrundes. En sådan begrundelse skal forholde sig til de identitetsskabende landskabstræk, landskabsoplevelsen og områdets sårbarhed. Tilsvarende skal naturindholdet, kulturgrundlaget og den oplevelsesmæssige betydning vurderes.

Blandt de værdifulde landskaber er der sket en udpegning af større uforstyrrede landskaber. Inden for eller tæt ved disse områder skal det så vidt muligt undgås, at der placeres større tekniske anlæg.

Planlægning i det åbne land skal med udgangspunkt i landskabsplanen baseres på en landskabelig vurdering. I forbindelse med nybyggeri, nye tekniske anlæg og andre tiltag i det åbne land, skal det tilstræbes at det sker på en måde, som bedst muligt tilpasses landskabet og at bygninger og anlæg udformes, så de på bedste vis indgår i landskabet.


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 15

Statslige interesser

De statslige krav skal sikre, at de landskabelige værdier bevares og udbygges. Der må ikke ske en reduktion af hverken kvaliteten eller udbredelsen af de værdifulde og bevaringsværdige landskaber.

I Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen stilles følgende krav til den kommunale planlægning:

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer til sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi. Planlovens § 11a, stk. 1, nr. 15.

Kommuneplanlægningen skal sikre og bevare større sammenhængende landskaber. Planlovens § 11a, stk. 1, nr. 15.

Kommuneplanens retningslinjer skal sikre, at ny byvækst og nyanlæg ikke forringer landskaberne. Bemærkninger til L571, jfr. Planlovens § 11a, stk. 1, nr. 15.

Regionplan

I den tidligere udpegning i Regionplanen, var de landskabelige udpegninger indeholdt i 3-zone-inddelingen med beskyttelsesområder, landskabsområder og jordbrugsområder. Det fremgik dog ikke klart af regionplanen, hvorvidt beskyttelsesområderne var udpeget af landskabelige, naturmæssige eller kulturhistoriske grunde. I denne kommuneplan er der derfor sket en konkret udpegning af områder af særlig landskabelige værdi.

Landskabsplan

Kommunen har udarbejdet en landskabsplan som bygger på Landskabskaraktermetoden. Denne plan har dannet grundlag for det videre arbejde med landskabsudpegningerne.

Rapport om særlige landskabsområder

Til grundlag for udpegninger i kommuneplanen, er der udarbejdet en gennemgang af de enkelte delområder i landskabsplanen og foretaget en supplerende udpegning og værdisætning af områder bedømt ud fra om landskaberne kan vurderes som smukke, særegne, karakteristiske, velbevarede eller uforstyrrede. Denne udpegning har dannet grundlag for udpegningen af særlige landskabsområder i kommuneplanen.

Udviklingsstrategi 2012

Det åbne land skal kortlægges, så der kan ske en fremadrettet planlægning, der tager hensyn til de landskabelige bevaringsinteresser og værdier.

> Planloven

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

> Landskabsplan

> Rapport om særlige landskabsområder

> Udviklingsstrategi 2012


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk