Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Potentielle vådområder
Indledning Landskabsregistrering Potentielle vådområder Klimatilpasning Naturbeskyttelse Geologi Bygge- og beskyttelseslinjer Kystnærhedszonen
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Natur & Landskab Potentielle vådområder

Retningslinjer

4.2.1 Der kan udpeges potentielle vådområder til følgende formål:

  • Reduktion af udvaskning af næringsstoffer

  • Overløbsarealer i forbindelse med store nedbørsmængder

  • Naturpleje

  • Vandløbsforbedrende tiltag

4.2.2 Lavbundsarealer der er udpeget til potentielle vådområder skal friholdes for byggeri og anlæg, der kræver tilladelse efter Planlovens § 35 stk. 1, hvis det pågældende byggeri eller anlæg vurderes at forhindre det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

4.2.3 I de potentielle vådområder må ikke planlægges til andre formål, som vil være i modstrid med intentionen om at skabe et vådområde.

4.2.4 I områder der er udpeget til overløbsarealer skal  der gives mulighed for, at de anvendes til landbrugsformål efter ændret anveldelse  med mindre det vurderes, at området af terrænmæssige, hydrologiske eller naturmæssige grunde bør udtages af landbrugsdrift.


Bemærkninger til retningslinjer

Den tidligere udpegning til potentielle vådområder, hvor formål er at mindske næringsstoftilførslen til de indre fravande, må ikke forringes. Endvidere er det målet, at der skabes nye muligheder for etablering af vådområder. Nye vådområder kan etableres med det formål, at forbedre naturindholdet, sikre bedre vandløbskvalitet ved at give mulighed for, at vandløbsnære områder kan oversvømmes og give større sikkerhed for, at byområder og andre områder ikke oversvømmes i tilfælde af stærk nedbør.

Med aftalen om Grøn Vækst skal der ske en række indsatser i lavbundsarealer med genopretning af vådområder, ådale og tilsvarende tiltag for at opnå et vandmiljø af god kvalitet. Ved at genoprette vådområder og ekstensivere udnyttelsen af ådale vil der kunne skabes sammenhængende naturområder med et forøget naturindhold. Med udpegningen af potentielle vådområder og genoprettelsesprojekter skal kommunen arbejde på at skabe sammenhæng mellem de væsentligste naturområder i kommunen.

Gennemførelse af nye vådområdeprojekter vil kun kunne ske inden for de områder, som kommunen har udpeget som lavbundsareal (potentielt vådområde). Projekter som ønskes gennemført uden for disse udpegede områder forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, eller at projektet venter gennemførelse til efter en revision af kommuneplanen.

Formålet med udpegningen til lavbundsarealer (potentielle vådområder) er, at reservere dem til fremtidige naturområder og til områder, som kan inddrages til at forbedre vandmiljøet. Der kan derfor ikke gennemføres byggeri og anlægsarbejder inden for disse udpegede områder, hvis det vil være til hindrer eller i væsentlig grad besværliggøre et vådområdeprojekt. Modsat skal der ved gennemførelse af vådområdeprojekter og ved vandløbsprojekter, som har til formål at forbedre natur- eller miljøkvaliteten, skal der tages de nødvendige hensyn til kulturhistoriske interesser.

Udpegningen af lavbundsjorder (potentielle vådområder) indgår som en del af det samlede naturnetværk og skal som sådan være med til at styrke naturindholdet og skabe sammenhæng mellem naturområderne. Der er derfor sket en forøgelse i udpegningen af lavbundsjorder (potentielle vådområder) i forhold til tidligere udpegninger.

Udpegede lavbundsjorder (potentielle vådområder) kan udtages af udpegningen, hvis et projekt er gennemført eller hvis det konstateres, at gennemførelsen af et projekt ikke er realistisk. Hvis et areal udtages af udpegningen, så skal det erstattes af et andet tilsvarende område, som på tilsvarende vis kan bidrage til at opfylde målene i Grøn Vækst og i vand- og naturindsatsen efter miljømålsloven.


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 13

Statslige interesser

De statslige krav vil sikre, at der som en del af Aftale om Grøn Vækst skal ske en række indsatser i lavbundsarealer ved bl.a. genopretning af vådområder og ådale med henblik på at opnå et vandmiljø af god kvalitet.

Mulighederne for opfyldelsen af de oprindelige mål fra Regionplanen, og de fremtidige mål, må ikke forringes.

Der skal skabes mulighed for sammenhængende naturområder ved omlægning og ekstensivering af ådale og omlægning af lavbundsarealer. Vådområder kan indgå som økologiske forbindelser, der skaber sammenhæng mellem Natura 2000 områder og større naturområder i øvrigt.

Klimatilpasningsplan

I den kommende klimatilpasningsplan forventes det, at etablering af vådområder og potentielle vådområder kan blive en af løsningerne til at optage vand som følge af de større nedbørsmængder. Der er derfor udpeget potentielle vådområder, som kan forventes at indgå i den kommende klimatilpasningsplan.

 

 

> Planloven

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk