Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Råstofindvinding
Indledning Særligt værdifulde landbrugsområder Skovrejsning Råstofindvinding
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Skov & Landbrug Råstofindvinding

Retningslinjer

6.3.1 Indvinding af sten, grus, sand, ler, kalk, krit, tørv, muld og lignende forekomster skal primært indvindes inden for graveområderne, der er udlagt af Region Sjælland. Graveområderne kan ikke udlægges til andre formål, der vanskeliggør senere råstofudvinding.

6.3.2 Interesseområder udpeget af Region Sjælland kan ikke udlægges til andre formål, der vil kunne forhindre en råstofudnyttelse, uden at det forinden er undersøgt, om der er en råstofforekomst, som kan indvindes. Der kan kun undtagelsesvis og i begrænset omfang gives tilladelse til indvinding i interesseområder.

6.3.3 Der kan kun undtagelsesvis og i begrænset omfang gives tilladelse til råstofindvinding uden for de udlagte grave- og interesseområder, hvis der er en dokumenteret forekomst, når samfundsmæssige interesser taler for det, og hvis det ikke er i modstrid med andre væsentlige interesser.

6.3.4 Råstofferne skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet og i overensstemmelse med deres kvalitet.

6.3.5 Indvinding af råstoffer og efterbehandling af råstofgrave skal ske under hensyntagen til bevaringsværdige naturarealer og kulturhistoriske forhold.

6.3.6 I igangværende og færdiggravede råstofgrave må der ikke foretages varig deponering eller opfyldning af jord eller affaldsmaterialer med mindre det vurderes, at der af naturmæssige, landskabelige eller oplevelsesmæssige grunde kan opnås forbedringer.

6.3.7 I Sophienholm Grusgrav, Sophienholmvej 61, matr.nr. 1a Grøntved Overdrev, Tølløse kan der indvindes råstoffer i form af sten, grus og sand på et areal på 22,7 ha.

  • Der skal udføres en samlet Efterbehandlingsplan for hele området, hvor områdets anvendelse til naturområde eller ekstensivt landbrugsareal efter endt råstofindvinding tilgodeses.

Bemærkninger til retningslinjer

Kommuneplanens retningslinjer og redegørelser for råstofområdet bygger på "Råstofplan for Region Sjælland 2012 - 2023" som blev vedtaget i Regionsrådet den 13. december 2012. De fire første retningslinjer er sammenlignelige med Råstofplanens generelle retningslinjer.

Regionens graveområder, udpeget af Region Sjælland

I disse graveområder er der en veldokumenteret forekomst af råstoffer og råstofindvinding prioriteres i udgangspunktet over andre interesser. Der er i forbindelse med Regionens udpegning sket en overordnet afvejning mellem interesserne i området. Kommunen foretager den endelige interesseafvejning i forbindelse med de enkelte ansøgninger om gravetilladelse. I graveområder er kommunen som udgangspunkt forpligtiget til at meddele gravetilladelse, men kan stille vilkår for indvindingen efter en konkret vurdering af eksempelvis naboforhold, støj- og støvforhold, fortidsminder, beskyttede naturtyper eller infrastrukturanlæg. Kommunen kan, hvis forholdene taler for det, meddele afslag på en gravetilladelse.
I graveområder må der ikke ske en ændring af arealanvendelsen i form af byggeri og anlægsarbejder mv., der kan forhindre udnyttelsen af råstofferne. En ændret anvendelse kan således først ske efter at råstofferne er udnyttet.

Ved endt gravning skal områderne retableres i henhold til en efterbehandlingsplan. Ved efterbehandling af en udgravet råstofgrav skal der primært tages hensyn til landskabelige, grundvandsmæssige, naturmæssige og geologiske interesser. Som udgangspunkt må der ikke ske opfyldning eller deponering i færdiggravede råstofgrave eller lade dem overgå til anden erhvervsmæssig anvendelse. Af naturmæssige grunde bør råstofgravene ikke tilføres muld eller andre materialer i forbindelse med retablering.

Kommunens graveområder, udpeget af Holbæk Kommune

Holbæk Kommune har udpeget et graveområde ved Sophienholm. Der har været gravet grus i det pågæl-dende område i mange år, og det er vurderet, at der fortsat er en restressource af grus med høj kvalitet i området.

I graveområdet ved Sophienholm må der ikke ske en ændring af arealanvendelsen i form af byggeri og anlægsarbejder mv., der kan forhindre udnyttelsen af råstofferne. En ændret anvendelse kan således først ske efter at råstofferne er udnyttet.

Ved endt gravning skal områderne retableres i henhold til en Efterbehandlingsplan. Ved efterbehandling af en udgravet råstofgrav skal der primært tages hensyn til landskabelige, grundvandsmæssige, naturmæssige og geologiske interesser. Som udgangspunkt må der ikke ske opfyldning eller deponering i færdiggravede råstofgrave eller lade dem overgå til anden erhvervsmæssig anvendelse. Af naturmæssige grunde bør råstofgravene ikke tilføres muld eller andre materialer i forbindelse med retablering.

Interesseområder, udpeget af Region Sjælland

Interesseområder er udlagt som reservation for eventuel fremtidig indvinding af råstoffer. Der kan kun undtagelsesvist ske råstofindvinding i interesseområder. Der er ikke foretaget en nærmere afvejning mellem en eventuel udnyttelse af en mulig råstofresurse og de øvrige interesser i området. En råstofindvinding kræver, at området overføres til graveområde.

Inden for interesseområder kan der ikke ske udlæg til andre formål, der kan forhindre en råstofudnyttelse, før det er undersøgt om der er en råstofforekomst, der skal indvindes. Hvis der er væsentlige grunde herfor, kan et interesseområde udlægges til andre formål efter opnået enighed med regionen og en afvejning mellem råstofinteressen og den ønskede arealanvendelse.

Råstofgravning i et interesseområde kan ske, hvis der er tale om en særlig og efterspurgt forekomst, hvis der er tale om kortvarig indvinding til eksempelvis et vejanlæg eller hvis der ikke er et nærliggende grave-område til at sikre en lokal forsyning. Der kan også ske en genoptaget gravning i et tidligere gravet område for at fremme eksempelvis natur- eller fritidsformål.

Interesseområder er udlagt som reservation for eventuel fremtidig indvinding af råstoffer. Der kan kun undtagelsesvist ske råstofindvinding i interesseområder. Der er ikke foretaget en nærmere afvejning mellem en eventuel udnyttelse af en mulig råstofresurse og de øvrige interesser i området. En råstofindvinding kræver, at området overføres til graveområde.

Inden for interesseområder kan der ikke ske udlæg til andre formål, der kan forhindre en råstofudnyttelse, før det er undersøgt om der er en råstofforekomst, der skal indvindes. Hvis der er væsentlige grunde herfor, kan et interesseområde udlægges til andre formål efter opnået enighed med regionen og en afvejning mellem råstofinteressen og den ønskede arealanvendelse.

Råstofgravning i et interesseområde kan ske, hvis der er tale om en særlig og efterspurgt forekomst, hvis der er tale om kortvarig indvinding til eksempelvis et vejanlæg eller hvis der ikke er et nærliggende grave-område til at sikre en lokal forsyning. Der kan også ske en genoptaget gravning i et tidligere gravet område for at fremme eksempelvis natur- eller fritidsformål. 

Øvrige områder

Øvrige områder er områder der hverken er udlagt til graveområder eller interesseområder. Her vil der kun undtagelsesvist blive givet tilladelse til råstofindvinding. Betingelserne for at få gravetilladelse er de samme som i interesseområder.

Resurseudnyttelse

Resurseudnyttelsen skal så vidt mulig være fuldstændig. Indvinding skal ske såvel over som under grundvandsspejl på baggrund af en konkret vurdering. Der bør ikke efterlades små forekomster, som det ikke vil være rentabelt at udnytte på et senere tidspunkt. Det kan betyde, at der stilles krav om gennemgravning af skel, når to graveområder støder op til hinanden.

Andre hensyn

Gravning undergrundvandsspejl vurderes ikke umiddelbart at være risiko for grundvandets kvalitet. Ved gravning under vand skal det vurderes om indvinding og efterbehandling er i konflikt med væsentlige naturinteresser.

For at beskytte grundvandet mod forurening, er der et generelt forbud mod at tilføre jord udefra til råstofgrave. Der kan dog på vilkår anført i Råstofplanen dispenseres fra forbuddet.

> Råstofplanen


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Planlovens § 11e, stk 1, nr 7.

Råstoflovens § 5a

Jordforureningslovens § 52.

Statslige interesser

Kommuneplanen skal ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger, herunder om de i råstofplanen fastsatte bestemmelser, der er relevante for planlægningen af arealanvendelsen inden for kommunens geografiske område jfr. planlovens § 11e, stk 1, nr. 7.

Råstofplan

Region Sjælland har udarbejdet Råstofplan for Region Sjælland 2012 - 2023. Den er vedtaget i Regionsrådet den 13. december 2012. Regionen er myndighed for udpegningen af graveområder og interesseområder, og kommunen skal indarbejde denne råstofplan i kommuneplanen. De enkelte gravetilladelser og vilkårene for disse administreres af kommunen.

Råstofplanen angiver hvor råstofgravning kan foregå i nærmeste fremtid. I Holbæk Kommune er udpeget to mindre graveområder på hhv 8,5 og 9,3 i Mogenstrup og Igelsø.

> Planloven

> Råstofloven

> Jordforureningsloven

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

> Råstofplanen


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk