Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Særligt værdifulde landbrugsområder
Indledning Særligt værdifulde landbrugsområder Skovrejsning Råstofindvinding
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Skov & Landbrug Særligt værdifulde landbrugsområder

Retningslinjer

6.1.1 De særligt værdifulde landbrugsområder skal i videst mulig omfang friholdes for aktiviteter, som ikke understøtter jordbrugserhvervet. Ved inddragelse af landbrugsarealer til ikke-jordbrugsmæssige formål, skal arealforbruget begrænses mest muligt. Større tekniske anlæg skal søges placeret uden for de særligt værdifulde landbrugsområder.

6.1.2 Kommunen har udpeget tre områder til lokalisering af større kvægbrug og to områder til lokalisering af større svinebrug. Med større kvæg- eller svinebrug menes bedrifter med over 500 dyreenheder.  De to områder til store svinebrug er udpeget inden for to af områderne til kvægbrug. Områderne ligger stort set inden for udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder. Der må i eller i tilknytning til disse områder ikke planlægges for eller placeres bebyggelse eller tekniske anlæg, som vil forhindre opførelsen af industrilandbrugets driftsbygninger.

6.1.3 Gennem planlægning og administration skal det tilstræbes, at der bibeholdes større sammenhængende områder, hvor jordbrugserhvervet kan udvikle sig. I landskabsplanen er de enkelte områders målsætning omkring jordbrugserhverv angivet.

6.1.4 Ved inddragelse af landbrugsjord til byvækst, tekniske anlæg samt ferie- og fritidsformål, skal der i videst mulig omfang tages hensyn til de berørte landbrugsejendommes struktur- og arronderingsbehov samt til arealbehov, investeringsniveau og mulighed for jordfordeling.

6.1.5 Der skal sikres den nødvendige afstand mellem eksisterende landbrug og ny miljøfølsom bebyggelse, så støj- og lugtgener så vidt muligt undgås.

6.1.6 Kommunen vil gennem administration af støtteordninger og planlægning fremme driftsformer, der tager hensyn til miljø- og naturforhold i forbindelse med naturpleje og andre tiltag, hvor landbrugsmæssig drift kan være aktuel.

6.1.7 Gennem oplysning, rådgivning og samarbejde med landbrugserhvervet vil kommunen søge at imødegå konflikter mellem landbrugserhvervet og de naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og miljømæssig interesser.

6.1.8 Den landbrugsmæssige anvendelse af landbrugsjorder, hvortil der er knyttet andre arealinteresser, f.eks. landskabelige, natur- og kulturinteresser skal foregå i overensstemmelse med retningslinjerne for disse interesser.


Bemærkninger til retningslinjer

Kommunen har udpeget særlige værdifulde landbrugsområder baseret på jordbrugsanalyser, planmæssige udpegninger og natur- og landskabsforhold.

De særligt værdifulde landbrugsområder er udpeget ud fra en vurdering af dyrkningsjordens sammensætning, samt fravalg af forskellige elementer som by, sommerhusområder, skove, søer, råstofområder, potentielle vådområder, beskyttet natur, internationale naturbeskyttelsesområder og områder med meget skrånende terrænforhold.

Jordbrugsanalysen er udfærdiget på baggrund af Statsforvaltningens analyse af jordbrugerhvervene 2009 for henholdsvis Region Sjælland og Holbæk Kommune og kommunens egne data.

Der er udpeget områder til placering af større husdyrbrug, hvor det kan ske til mindst mulig gene for omkringboende. Kvægbrug lugter mindre end svinebrug, og derfor kan de lokaliseres tættere på omboende. Der er ikke udpeget arealer til husdyrbrug inden for kystnærhedszonen.

Det er en forudsætning for at bevare et bæredygtigt jordbrug, at der er størst mulig investeringssikkerhed og fortsat udviklingsmuligheder samtidig med, at udviklingen ikke sker på bekostning af andre interesser som natur- landskabs- og miljøhensyn.  Der vil forventeligt blive lagt større vægt på, at jordbrugserhvervet skal drives under større hensyntagen til natur- og miljøforhold. Derfor skal der også være en vis sikkerhed for, at der fortsat er områder i kommunen, hvor der kan drives en intensiv plante- og husdyrproduktion.

Der er ca. 2.100 landbrug i kommunen. Ud af dem drives 379 som erhvervsmæssige husdyrbrug. Selv om det forventes, at antallet af mellemstore husdyrbrug falder i Holbæk Kommune, så lægges der vægt på, at der fortsat er et levedygtigt jordbrugserhverv i kommunen. Ændringer og udvidelser skal foretages i henhold til gældende lovgivning. Især lugt til omboende er regulerende faktor, når det drejer sig om lokalisering af husdyrbrug i forhold til naboer, landsbyer og byer.

Landbruget forventes i højere grad at indgå som naturforvaltere. Med den nyligt vedtagne naturplan og de kommende vandplaner er der flere områder, som berører eksisterende landbrugsjorder. Ligeledes vil den kommende klimatilpasningsplan også få indflydelse på især de lavereliggende og drænede landbrugsarealer. Flere arealer vil derfor overgå helt eller delvist til andre formål. I mange tilfælde vil det fortsat være ønskeligt, at disse arealer fortsat drives landbrugsmæssigt, men der vil kunne ske begrænsninger i udnyttelsen af disse jorder. Den til enhver tid gældende lovgivning vil være bestemmende for, hvordan landbruget kan ændres og udvikles i Holbæk Kommune.

Arealer til jordbrugsdrift bør i højest muligt omfang friholdes for andre aktiviteter, der vil være begrænsende for erhvervet. Ved inddragelse af arealer til ikke-jordbrugsmæssige formål, herunder arealer til byvækst, til veje og tekniske anlæg og arealkrævende ferie- og fritidsformål, forudsættes det, at der lægges vægt på, at forbruget af landbrugsjord ikke bliver større end højst nødvendigt, især inden for de særligt værdifulde landbrugsområder.

På arealer med et højt naturindhold eller potentielle naturområder bør landbruget gives forbedrede muligheder, hvis det vurderes, at græsning, slet eller anden landbrugsdrift vil have en gavnlig indflydelse kvaliteten af områdets naturværdi. Det må dog ikke ske på en måde, så der sker væsentlige forringelser af kulturhistoriske, miljømæssige, landskabelige eller rekreative interesser.

Indvinding af grundvand til markvanding kan gives, hvis der er vandresurser til rådighed. Der er en landsdækkende prioritering af resursen, hvor drikkevand og naturbeskyttelse prioriteres højere end vand til markvanding. Dette er uddybet i afsnittet om vandindvinding.

 


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Med hensyn til udpegningen af særlig værdifulde landbrugsarealer og varetagelsen af jordbrugets interesser under kommune- og lokalplanlægningen henvises til:

  • Lov om planlægning nr. 388 af 6. juni 1999 med senere ændringer (planloven). § 11a, stk. 1, nr. 10.
  • Lovbekendtgørelse om landbrugsejendomme nr. 616 af 1. juni 2010. § 3, stk. 1.
  • Cirkulære om varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser under kommune- og lokalplanlægning. nr. 9174 af 19. april 2010.

Statsforvaltningen skal mindst én gang i hver valgperiode i samarbejde med kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en analyse af jordbrugserhvervene, som skal sikre, at de jordbrugsmæssige interesser indgår i de regionale udviklingsplaner, kommuneplaner og lokalplaner, jfr. § 3 stk. 1 i lovbekendtgørelsen om landbrugsejendomme.

Til arbejdet med jordbrugsanalyserne har statsforvaltningen udarbejdet følgende forarbejde for kommunen:

Med hensyn til udpegning af områder til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug henvises til planlovens § 11a, stk. 1, nr. 11.

Jordbrugsanalyse

Holbæk Kommune har til grundlag for udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder udarbejdet en jordbrugsanalyse. Formålet med Jordbrugsanalysen er, at give et overblik over jordbrugserhvervet i Holbæk Kommune og sikre grundlaget for de jordbrugsmæssige interesser i forbindelse med Forslag til Kommuneplan 2013-25. Gennemgangen er baseret på data fra statsforvaltningen. Til gennemgangen er der desuden benyttet data fra CHR-registret og kommunens egne registreringer.

Baggrunden for udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder og en sammenligning med tidligere udpegning kan på ses på baggrundsnotatet for Særligt værdifulde landbrugsområder, Holbæk Kommune.

Større husdyrbrug

Kommunen har udpeget områder til placering af større husdyrbrug over 500 DE. I følge planloven skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på større husdyrbrug (over 500 DE).

Det er et mål, at udpegningen sikrer investeringssikkerhed for landbruget samtidig med, at hensynet til omgivelserne og miljøet varetages.

Der er tale om områder, hvor store husdyrbrug kan placeres. Der er dermed ikke tale om områder, hvor husdyrbrug skal placeres. Erhvervet er altid reguleret gennem landbrugs- og miljølovgivningen.

Holbæk Kommune har valgt at udpege to typer af områder til større husdyrbrug henholdsvis for kvæg og svin. Det er sket på baggrund af lovbestemte afstandskrav til naboer, samlede bebyggelser, sommerhusområder og byzoner afhængig af dyretypen. Det indebærer, at områderne, der er udpeget til placering af større svinebesætninger, også vil kunne rumme større kvægbesætninger.

Statslige interesser

Staten har som mål, at landbruget, skovbruget og gartnerierhvervet fortsat skal have mulighed for at udvikle sig. Der skal derfor sikres tilstrækkelige arealer i kommuneplanlægningen til, at der kan sikres et bæredygtigt jordbrug. Dette skal blandt andet ske ved, at forbruget af landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige anvendelser begrænses mest muligt og sker på en måde, så der fortsat er store sammenhængende landbrugsarealer, og at de enkelte landbrug fortsat har mulighed for at udvikle sig.

Placering af husdyrbrug skal placeres, hvor de skaber færrest mulige konflikter, og tilsvarende skal ny anvendelse af landbrugsjord ske på en måde, så tilsvarende konflikter undgås mest mulig.

Jordbruget skal også i fremtiden give mulighed for arbejdspladser og bosætning i det åbne land, og der skal være et bæredygtigt jordbrug, som kan bidrage til at bevare det åbne lands natur- og landskabsværdier.

Landbrugets rolle og udviklingsmulighederne i landdistrikterne skal indgå i en helhedsplanlægning sammen med andre hensyn og interesser.

 

> Planloven

> Jordbrugsanalyse

> Analyse af Jordbrugerhvervene 2009. Region Sjælland

> Analyse af Jordbrugerhvervene 2009. Holbæk Kommune

> Baggrundsnotat for 'Særligt værdifulde landbrugsområder'

> Notat om placering af større husdyrbrug

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk